-

JUR225 Arv- og familierett

Emnekode: 
JUR225
Emnenavn: 
Arv- og familierett
Studieprogram: 
Årsstudium i Juss
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
12
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Språk for litteratur: 
Norsk
Emneinnhold: 

Familieretten behandler sentrale rettsregler om ekteskapet, særlig hvilke økonomiske rettsvirkninger som følger av at et ekteskap er inngått, og av at det oppløses ved skilsmisse. Videre behandles samboeres formue- og gjeldsforhold, særlig oppgjøret av formuer ved samlivsbrudd. Rettsforhold mellom foreldre og barn omhandles ikke.

Arveretten behandler hva som skal skje med en persons eiendeler og forpliktelser når vedkommende dør. I kurset står familiemedlemmers rettigheter sentralt, særlig en gjenlevende ektefelles eller samboers rett til arv og uskifte, men også slektningers og spesielt livsarvingers arverettigheter. Også arvelaters rett til å treffe bestemmelser ved testament om hva som skal skje med formuen etter hans eller hennes død, særlig hvordan det skal gjøres, og hvilke grenser som gjelder for retten.

Forventet læringsutbytte: 

Etter fullført emne kan studenten:

  • redegjøre for sentrale begreper i familie- og arveretten
  • kunne identifisere og bruke rettsreglene i arve- og familieretten på en juridiske forsvarleg måte på aktuelle juridiske problemstillinger
  • vise god forståelse for reglene om arverett og om grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner og hvilke rettslige disposisjoner som krever testaments form for å være gyldig
  • ha oversikt over og kunne forklare hovedtrekkene ved reglene om ektefellers underholdsplikt under ekteskapet.
  • ha inngående kunnskap om eierforhold og andre formuesforhold mellom samboere, samt det økonomiske oppgjøret ved samlivsbrudd mellom samboere.
  • kunne se sammenhengen mellom reglene og foreta en kritisk vurdering av rettstilstanden innenfor de problemstillinger som tas opp i emnet.
  • kunne reflektere over etiske problemstillinger innen arve- og familieretten for å kunne anvende regelverket på en ansvarlig måte.
  • kunne tilegne seg ny kunnskap innenfor arve- og familieretten.
Arbeids- og læringsaktiviteter: 

Fire timer forelesinger og seminarer i uken, herunder fem obligatoriske seminarer à to timer.

Pensum: 

Pensumlitteratur blir oppgitt ved semesterstart.

Aktuell litteratur

 Lødrup,P. og Sverdrup, T: Familieretten, 8. utgave Oslo 2016, §§1, 9-12, 13 I,II,IV-VIII, 14-22, 27-28
 Lødrup, P og Asland, J: Arverett, 6. utgave, Oslo 2012 Kap. 1.1, 2.1-2.3, 3.1, 3.2 (med unntak av 3.2.3), 4.1, 4.2, 5.1-5.3.2, 5.7, 6.1-6.4, 7.1.1-7.1.4, 8.5.1-8.5.4.2, 9-1-9.3, 10

 

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Seminar-/samlingsdeltagelse 580 % deltakelsePåkrevdArbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjent arbeidskrav gir også tilgang til første ny og utsatt eksamen, dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskravet er ikke gyldig lenger frem i tid.
Oppgave(r) 32Ikke påkrevd Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjent arbeidskrav gir også tilgang til første ny og utsatt eksamen, dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskravet er ikke gyldig lenger frem i tid.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Seminar-/samlingsdeltagelse
Antall arbeidskrav: 5
Påkrevde arbeidskrav:80 % deltakelse
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjent arbeidskrav gir også tilgang til første ny og utsatt eksamen, dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskravet er ikke gyldig lenger frem i tid.
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav: 3
Påkrevde arbeidskrav:2
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar: Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjent arbeidskrav gir også tilgang til første ny og utsatt eksamen, dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskravet er ikke gyldig lenger frem i tid.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell4TimerBokstavkarakter 100 Norges lover, særtrykk av lover og forskrifter uten kommentarer.Egen liste. Se under
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Bokstavkarakter
Andel: 100
Kommentar:
Hjelpemidler:Norges lover, særtrykk av lover og forskrifter uten kommentarer.
Hjelpemidler:Egen liste. Se under