-

JUR220 Rettskildelære

Emnekode: 
JUR220
Emnenavn: 
Rettskildelære
Studieprogram: 
Årsstudium i Juss
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
8
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper: 

Jur100 Innføring i juridisk metode

Emneinnhold: 

Kurset er en videreføring av faget juridisk metode. Emnet tar for seg rettskildeprinsippene, som er de prinsippene, normene og retningslinjene som må anvendes ved besvarelsen av rettsspørsmål. rettskildeprinsippene studert, mens man i andre fag anvender rettskildeprinsippene. Kursets hovedfokus er rettet mot relevans-, slutnings- og vekt-/harmoniseringsprinsippene, men også andre rettskildeprinsipper vil bli omtalt.

 

Forventet læringsutbytte: 

Etter fullført kurs skal studenten kunne

  • Etter gjennomført emne skal studenten

    - redegjøre for sentrale relevans-, slutnings- og vekt-/harmoniseringsprinsipper;

    - redegjøre for prinsippene for lovtolking, prinsippene for anvendelse av ulovfestet rett og prinsippene for regeldanning på "lovtomt" område

    - redegjøre for prinsippene for løsning av tilfeller av motstrid mellom rettsregler.

    - ha kunnskap og forståelse for den juridiske metodelærens verdimessige fundament og legitimeringsgrunnlag

Arbeids- og læringsaktiviteter: 

Tre timer forelesning og seminarer i uken, herunder fem obligatoriske seminarer á to timer.

Pensum: 

Pensumlitteratur oppgis ved semesterstart

Aktuell litteratur:

Erik Monsen: "Innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk"

 

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Seminar-/samlingsdeltagelse 5 80 % deltakelsePåkrevd Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjent arbeidskrav gir også tilgang til første ny og utsatt eksamen, dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskravet er ikke gyldig lenger frem i tid.
Oppgave(r) 32Ikke påkrevdArbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjent arbeidskrav gir også tilgang til første ny og utsatt eksamen, dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskravet er ikke gyldig lenger frem i tid.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Seminar-/samlingsdeltagelse
Antall arbeidskrav: 5
Påkrevde arbeidskrav: 80 % deltakelse
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar: Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjent arbeidskrav gir også tilgang til første ny og utsatt eksamen, dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskravet er ikke gyldig lenger frem i tid.
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav: 3
Påkrevde arbeidskrav:2
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjent arbeidskrav gir også tilgang til første ny og utsatt eksamen, dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskravet er ikke gyldig lenger frem i tid.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Digital skoleeksamen - InsperiaIndividuell4TimerBokstavkarakter 100 Norges lover, særtrykk av lover og forskrifter uten kommentarer.Egen liste. Se under
Vurderinger:
Vurderingsform:Digital skoleeksamen - Insperia
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Bokstavkarakter
Andel: 100
Kommentar:
Hjelpemidler: Norges lover, særtrykk av lover og forskrifter uten kommentarer.
Hjelpemidler:Egen liste. Se under