-

JUR216 Examen facultatum

Emnekode: 
JUR216
Emnenavn: 
Examen facultatum
Studieprogram: 
Årsstudium i Juss
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Forkunnskapskrav: 

Ingen spesielle

Emneinnhold: 
 • Rettsfilosofi - hva er en rettsregel og hva kjennetegner en rettsstat
 • Rettssosiologi - hvordan påvirker retten samfunnet
 • Den internasjonale rettsordenens påvirkningskraft
 • Rettsanvendelse og rettslig argumentasjon
Forventet læringsutbytte: 

Etter fullført emne skal studenten

 • Forstå samspillet mellom juss, politikk og etikk
 • Redegjøre for sentrale institusjoner i det nasjonale og internasjonale rettssystemet
 • Redegjøre for hvordan rett skapes og anvendes
 • Redegjøre for rettens legitimitet og påvirkning av samfunnet
 • Kunne forklare hva et rettsspørsmål er og hva en interessekonflikt er
 • Kunne identifisere og formulere rettslige problemstillinger
 • Kunne søke etter juridisk kunnskap og løse et juridisk problem
Arbeids- og læringsaktiviteter: 

To timer forelesninger og seminarer i uken, herunder fire obligatoriske seminarer à to timer. I tilegg kommer ett obligatorisk heldagsseminar.  

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Seminar-/samlingsdeltagelse 5 80 % deltakelsePåkrevdArbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjent arbeidskrav gir også tilgang til første ny og utsatt eksamen, dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskravet er ikke gyldig lenger frem i tid.
Oppgave(r) 3 2Ikke påkrevdArbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjent arbeidskrav gir også tilgang til første ny og utsatt eksamen, dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskravet er ikke gyldig lenger frem i tid.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Seminar-/samlingsdeltagelse
Antall arbeidskrav: 5
Påkrevde arbeidskrav: 80 % deltakelse
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjent arbeidskrav gir også tilgang til første ny og utsatt eksamen, dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskravet er ikke gyldig lenger frem i tid.
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav: 3
Påkrevde arbeidskrav: 2
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjent arbeidskrav gir også tilgang til første ny og utsatt eksamen, dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskravet er ikke gyldig lenger frem i tid.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Digital skoleeksamen - InsperiaIndividuell4TimerBestått/ikke bestått 100 Norges lover, særtrykk av lover og forskrifter uten kommentarerEgen liste. Se under
Vurderinger:
Vurderingsform:Digital skoleeksamen - Insperia
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Andel: 100
Kommentar:
Hjelpemidler:Norges lover, særtrykk av lover og forskrifter uten kommentarer
Hjelpemidler:Egen liste. Se under