-

LOG525 Kvalitetsledelse og LEAN

Emnekode: 
LOG525
Emnenavn: 
Kvalitetsledelse og LEAN
Studieprogram: 
Bachelor i logistikk og SCM
Studiested: 
Molde
Kristiansund
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2017 Høst
2018 Vår
Eksamenssemester: 
2017 Høst
2018 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Anbefalte forkunnskaper: 

Innføring i SCM, Organisasjon I

Forkunnskapskrav: 

Ingen spesielle

Emneinnhold: 

Et levedyktig og effektivt næringsliv avhenger av at de produkter og tjenester som tilbys har forutsigbart innhold og kvalitet. Gjennom dette faget vil studentene få introduksjon i ulike prinsipper, teorier og modeller for styring av kvalitets- og forbedringsprosesser. Gjennom forelesninger og eksempler vil studentene få innsyn i fundamentale forskjeller i Japanske og vestlige tankemåter og prinsipper i forhold til ledelse av kvalitet og effektivitet. Kvalitetsledelse og Lean har sin rot i tidsstudier av Fredrick W. Taylor på slutten av 1800-tallet samt utvikling av samlebåndsproduksjon hos Ford på begynnelsen av 1900-tallet. Gjennom utviklingen av Toyota Production System (TPS), Just-in-time (JIT) og Totalkvalitetsledelse er Lean produksjon i dag en samlebetegnelse på en filosofi for effektiv produksjon hvor det handler om å bruke organisasjonens ressurser i størst mulig grad på aktiviteter som skaper verdi for kunden. Selv om Lean filosofien ble utviklet som Toyota Production System og i første omgang relatert til industriell masseproduksjon, får Lean filosofien stadig større anvendelse innenfor tjenesteproduksjon og innen offentlig virksomhet, som for eksempel helseproduksjon.

Forventet læringsutbytte: 

Emnet vil gi en innføring i de viktigste prinsipper i Totalkvalitetsledelse (TQM) og LEAN. Totalkvalitetsledelse og Lean er overlappende filosofier med dertil hørende grunnprinsipper, modeller og verktøy. Innføring av filosofien krever grunnleggende kultur- og organisasjonsendringer. Sentrale element i emnet er da hvilke endringer som kreves og hvordan en kan gjennomføre dem. Totalkvalitetsledelse og Lean er sentrale element i organisasjoner som ønsker kontinuerlige forbedringer. I emnet vil også andre forandringsmodeller med utgangspunkt i verdikjedeanalyse og forståelse bli gjennomgått.

Studenten skal etter fullført emne:

  • ha kunnskap om fagets område
  • kunne vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike filosofier, modeller og verktøy i utforming i kvalitetsledelse rammeverk.
  • kunne foreta enkle prosessanalyser ved hjelp av value stream mapping
Arbeids- og læringsaktiviteter: 

3 timer undervisning per uke.Forelesninger og øvelser. 

NB! Emnet går høst i Molde og vår i Kristiansund

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) 1 1Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav: 1
Påkrevde arbeidskrav: 1
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell4TimerBokstavkarakter100Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Bokstavkarakter
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat