-

Erfaringsbasert master i logistikk

Engelsk navn: 
Experience based master program in logistics
Studiested: 
Molde
Logistikk
Studienivå: 
2. syklus (master)
Studiepoeng: 
90
Studiemodus: 
Deltid
Varighet: 
6 semester
Kull: 
2018
Studieprogram: 
Erfaringsbasert master i logistikk
Opptakskrav og rangering

Fullført bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende høgskole/universitetsutdanning av minst 3 års varighet innen logistikk, økonomi-administrasjon, informatikk eller lignende.

2 års relevant yrkeserfaring etter fullført bachelorgrad.

Målgruppe

Studiet retter seg primært mot personer som er i arbeid og som ønsker å kombinere jobb med videreutdanning til en mastergrad.

Introduksjon

Studiet dekker hovedelementene i MSc in Logistics (120 stp). Forskjellen er at en del metodefag og fordypningsemner ikke er inkludert i den erfaringsbaserte masteren. All undervisning foregår på engelsk. Masteroppgaven kan skrives på norsk eller engelsk etter ønske. Det er ønskelig at masteroppgaven knyttes til en problemstilling på egen arbeidsplass. I arbeidet med masteroppgaven inngår det et fem-dagers kurs i forskningsmetode.

Forventet læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning ha følgende:

Kunnskaper:

  • ha god oversikt over teori og sentrale forskningsområder i SCM og logistikk generelt
  • ha spesialisert kunnskap innenfor utvalgte emner innen SCM og logisitkk
  • ha avansert kunnskap om hvordan SCM og logistikk er relatert til relevante teorier innenfor samfunns- og bedriftsøkonomi.

Ferdigheter:

  • kunne anvende og kombinere ulike teorier for å løse logistikkutfordringer i en virksomhet.
  • kunne lede tverrfaglige prosjekt relatert til effektivisering av verdikjeden innenfor virksomhetens strategiske mål.
  • kunne delta i forskningsprosjekter for å framskaffe ny kunnskap innenfor fagområdet.

Generell kompetanse:

  • kunne kommunisere faglige problemstillinger innenfor SCM og logistikk både på et faglig ekspertnivå og overfor personer med annen fagbakgrunn.
  • kunne sette seg inn i ny forskningslitteratur innen SCM og logistikk og vurdere denne på en kritisk og reflektert måte.
Arbeidsformer

Studiet er lagt opp hovedsaklig med vanlige ett-semesters kurs, basert på forelesninger og øvelser, med obligatoriske og i noen tilfeller karaktergivende innleveringsoppgaver. Det er valgt kurs som skal være mulig å gjennomføre uten å måtte delta på forelesninger. Studiet er imidlertid ikke lagt opp som et nettbasert studium og stiller således større krav til studentene med hensyn til egenstudier og ansvar for egen læring.

Eksamen og vurderingsformer

Skriftlige skoleeksamener og karaktergivende innleveringsoppgaver.

Krav til studiepoengprogresjon

Ved avsluttet studium kan det i mastergraden bare inngå emner hvor eksamen er bestått innenfor de siste fem år.

Internasjonalisering

Studiet har ingen faste ordninger for studier i utlandet.

Videre studier

Ved å bygge på med 30 studiepoeng med metode og fordypningsemner kan studiet kvalifisere til PhD studier i Norge og utlandet.

Oppbygning og sammensetning

Studentene gjennomfører kurs i henhold til studieplanen med 15 studiepoeng per semester i de fire første semestre. I løpet av fjerde semester bør man utarbeide prosjektbeskrivelse for masteroppgave. Masteroppgaven skrives i femte og sjette semester.

Seminaret Research design (del av seminarserien LOG904) inngår som en del av masteroppgaven. Dette innebærer obligatorisk oppmøte i en uke i et høstsemester.

Du kan finne flere tilleggsopplysninger om våre masterprogram her https://www.himolde-maslog.com/