-

Bachelor i Sport Management (idrettsledelse)

Studiested: 
Molde
Idrett
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Studiepoeng: 
180
Studiemodus: 
Heltid
Varighet: 
6 semester
Kull: 
2014
Studieprogram: 
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse)
Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse (GSK).
​Søker som ikke har GSK og fyller 25 år i søknadsåret kan søke realkompetanse

Målgruppe

Dette studiet er for de som ser for seg å jobbe med sport og idrettsledelse i framtiden. Det er også tilpasset de som allerede jobber innenfor idretten, og som trenger kunnskap både på idrettsfaglige områder og på områder som økonomi, markedsføring og organisasjon.

Introduksjon

Studieprogrammet søker å kombinerer idrettsspesifikke fag med økonomi- og organisasjonsfag. Det blir lagt vekt på å utvikle en forståelse for hvor sammensatt idrettsledelse er. Det betyr at vi underviser i idrettsfag som prestasjonspsykologi, treningslære, idrettshistorie, sportsøkonomi, idrettsjus og idrettens organisering og ledelse, samtidig som studiet også består av mere tradisjonelle fag som bedriftsøkonomi, markedsføring, organisasjon og samfunnsvitenskapelig metode.

Studiet legger opp til at studentene skal få kjennskap til det særegne ved det å være idrettsutøver, og de må forstå idrettens organisering og idrettens plass i samfunnet som sosialt og kulturelt fenomen. Samtidig som de må beherske helt nødvendige og mer allmenne ferdigheter knyttet til økonomi, økonomisk styring, organisering og ledelse. Denne kombinasjonen gjør kandidatene kvalifisert til arbeid både innenfor og utenfor idretten.

Studiet er et heldtidsstudium og det er forventet et arbeidsomfang på omkring 40 timer pr. uke, av disse vil organisert undervisning utgjøre 10-15 timer i en gjennomsnitlig arbeidsuke. Resten av tiden består av egne studier gjennom forberedelser til undervisning, individuelt eller gruppevis arbeid for å oppfylle arbeidskrav, samt eksamensforberedelser.

Forventet læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning: 
Kunnskap

 • ha bred kunnkap om relevante økonomiske problemstillinger, treningsfaglige prinsipper, idrettsjuridiske rettsprinsipper, strategiske prosesser, prestasjonspsykologiske metoder og markedsføringens virkeområder
 • ha kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • kunne identifisere sentrale strukturer og prosesser mellom organisasjoner som påvirker og regulerer organisasjoners atferd, herunder forholdet mellom idrett og samfunn
 • kjenne til forsknings og utviklingsarbeid innenfor fagområdet idrettsledelse

Ferdigheter

 • kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kunne anvende konflikthåndtering og prestasjonsfremmende strategier
 • kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse

 • beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • planlegge og gjennomføre prosjektarbeid, individuelt og sammen med andre, som strekker seg over tid i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under faglig vegledning
Arbeidsformer

I studiet vil det bli benyttet ulike arbeids- og undervisningsformer som: forelesninger, seminarer, praksis, gruppearbeid og individuelle hjemmeoppgaver. Det legges stor vekt på studentenes selvstendige arbeid og ansvar for egen læring. I enkelte emner er det obligatoriske arbeidskrav som må være utført og godkjent for å få anledning til å avlegge eksamen i emnet. Obligatoriske arbeidskrav må være utført og godkjent i samme semester som undervisningen i emnet pågår.
Undervisningsspråk vil i all hovedsak være norsk, men for noen emner er dette engelsk.
Studiet er ikke tilpasset fjernstudier.

Eksamen og vurderingsformer

Den dominerende eksamens- og vurderingsformen er individuell skriftlig skole eksamen. Denne er i noen emner kombinerte med innleveringer av ulike slag, og i noen tilfeller også muntlige presentasjoner. Skriftlige hjemmeeksamener er også i noen grad benyttet. Valg av eksamensform vil avhengeg av det formulerte læringsutbytte for vedkommende emne.

Krav til studiepoengprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Internasjonalisering

Studenter oppfordres til å søke muligheter for studieopphold i utlandet. For en detaljert og oppdatert oversikt over hvilke institusjoner vi har utvekslingsavtaler med henvises til http://www.himolde.no/index.cfm/pageID/1912

Videre studier

Studenter med bachelorgrad i Sport Management kan søke opptak til studier på mastergradsnivå. Mastergradene i Team Sport Management, Event Management og i Samfunnsendring, organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Molde vil være spesielt relevante. Opptak på mastergrad ved Høgskolen i Molde krever normalt karaktersnitt C eller bedre fra søkerens bachelorgrad. Studiet vil også kvalifisere til andre masterutdanninger både i inn- og utland.

Oppbygning og sammensetning

Studiet er bygd opp slik at studentene hvert semester kombinerer ett eller flere idrettsfag med økonomiske og organisatorisk-administrative fag.

I noen emner vil det bli arrangert avsluttende eksamen midtveis i semesteret.

Studenter som ønsker det kan delta på EASM (European Association for Sport Management) Summer School (7,5 sp).
Det vil også tilrettelegges for en ekskursjon utenlands i løpet av studiets 2. år.