-

Bachelor i petroleumslogistikk

Studiested: 
Kristiansund
Logistikk
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Studiepoeng: 
180
Studiemodus: 
Heltid
Varighet: 
6 semester
Kull: 
2014
Studieprogram: 
Bachelor i petroleumslogistikk
Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse (GSK).
​Søker som ikke har GSK og fyller 25 år i søknadsåret kan søke realkompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Høgskolen forutsetter at studenter med svak bakgrunn i matematikk deltar i forkurset i matematikk som starter 1-2 uker før ordinær semesterstart. Kurset holdes i Molde. 
Mye av pensumlitteraturen i studiet er på engelsk og gode engelskkunnskaper er derfor en fordel.

Målgruppe

Noen studenter kommer direkte fra videregående skole, og noen har yrkeserfaring, for eksempel fra petroleums- og logistikksektorene. En slik blanding av studenter direkte fra videregående skole og fra praksis har vært god for studiet fordi studentene dermed kan dra gjensidig nytte av ulik erfaringsbakgrunn.

Introduksjon

Logistikk handler om hvordan strømmen av varer, informasjon, og andre nødvendige ressurser kan styres effektivt slik at resultatet blir best mulig for sluttkunden. Petroleumssektoren har historisk i stor grad vært konsentrert om investeringsproblemer og teknologiutvikling. Etter hvert har også driftsmessig optimalisering (logistikk) fått økende betydning. Denne utviklingen stiller store krav til kvalifisert personell som skal arbeide med oppgaver som for eksempel innkjøp av varer og tjenester, transport av varer og personell, lagerstyring, samt planlegging og oppfølging av vedlikeholds- og modifikasjonsprosjekter.

Bachelorstudiet i petroleumslogistikk inneholder en rekke generelle emner innen logistikk og Supply Chain Management, men har i tillegg et bransjefokus mot oppstrømsaktivitetene leting etter og produksjon av petroleum fra offshore felt. Studiet inkluderer dermed også maritimt relaterte aktiviteter som forsyningsvirksomhet med skip til petroleumssektoren.

Studiet gir en yrkesrettet utdanning og ferdig utdannede kandidater arbeider typisk hos forsyningsbaser, leverandørindustri og handelsbedrifter, oljeselskapers driftskontor, engineeringsselskapers avdelinger for logistikk-/planlegging, samt hos leverandører av transport og logistikktjenester. Det er grunn til å anta at kandidater som har en yrkesrettet utdanning på 3 år innen fagområdet petroleumslogistikk eventuelt kombinert med et masterstudium i logistikk, vil bli svært etterspurt. Studiet egner seg også for arbeid med logistikkspørsmål i andre bransjer og næringer.

Forventet læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning: 
Kunnskap

 • ha bred kunnskap om sentrale temaer, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet
 • ha kunnskap om sentrale lover, regler og andre rammebetingelser som gjelder for virksomheten
 • vise kunnskap om planlegging, ledelse og koordinering av logistikkoperasjoner
 • kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
 • ha kunnskap om fagområdets historie og betydning i samfunnet

Ferdigheter

 • kunne planlegge og organisere logistikkoperasjoner som ivaretar krav til effektiv drift, økonomi og HMS
 • kunne anvende teori, metoder, teknikker, verktøy til å organisere, koordinere og lede logistikkoperasjoner
 • kunne anvende faglig kunnskap på aktuelle problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kunne delta i tverrfaglige prosjekt og kunne analysere logistikkløsninger for den samlede verdikjeden
 • kunne sette seg inn i ny teori på området og kunne anvende denne teorien for å løse aktuelle problemstillinger i verdikjeden på nye og bedre måter
 • kunne beherske relevante verktøy, teknikker og fagterminologi

Generell kompetanse

 • kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • ha grunnleggende kommunikasjonsferdigheter og kunne formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig
 • vise evne til samhandling og tverrfaglig samarbeid innenfor egen- og andre bedrifter
 • vise evne til omstilling og endring
 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
Arbeidsformer

Emnene i studiet undervises som en blanding av tradisjonell forelesning, selvstendig arbeid med oppgaver og prosjekt/gruppearbeid. Unntaksvis kan forelesninger gis som fjernundervisning. Typisk er det 12 timer forelesning per uke. Det legges stor vekt på studentenes selvstendige arbeid og ansvar for egen læring.

De fleste emner har obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) som må være utført og bestått for å få anledning til å avlegge slutteksamen. I emner med obligatoriske oppgaver vil som regel hjelpelærere være tilgjengelig til bestemte tider. I mange emner vil IKT-verktøy bli benyttet i oppgave og studiearbeid. Som hovedregel må obligatoriske arbeidskrav utføres og godkjennes i samme semester som undervisningen i emnet pågår.

Forventet arbeidsbelastning er 40 timer per uke, og studiet er ikke tilpasset fjernundervisning.

Eksamen og vurderingsformer

De fleste emner har tradisjonell individuell skriftlig skoleeksamen. I tillegg kan prosjektoppgaver og muntlige presentasjoner utgjøre en andel av karakteren. I enkelte emner er datamaskin et nødvendig hjelpemiddel ved eksamen.

Krav til studiepoengprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Internasjonalisering

Studiet er spesielt tilrettelagt for et utvekslingsopphold i 4. semester. Høgskolen har flere aktuelle samarbeidspartnere som tilbyr passende fag. Informasjon om disse mulighetene ligger på høgskolens hjemmesider.

Videre studier

Studiet kvalifiserer til videre studier i inn- og utland. Særlig relevant i denne sammenheng er høgskolens eget mastergradsstudium i logistikk - Msc in Logistics. Opptak til mastergradsstudier har ofte krav til karakternivå.

Oppbygning og sammensetning

Studiet går over 6 semestre og består av grunnleggende emner innen metode (matematikk og statistikk), bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi og administrative fag. I tillegg til disse mer generelle emnene inneholder studiet en rekke emner innenfor logistikk og Supply Chain Management, samt emner med særlig bransjerelevans som prosjektledelse, olje- og gassindustrien, HMS-ledelse og vedlikehold.

Fjerde semester kan studenten velge tre ulike løsninger:

 • reise ut for å ta et utenlandsopphold ved en av våre samarbeidende institusjoner
 • gjennomføre en utplassering i bedrift
 • ta en kombinasjon av valgbare emner som tilbys i dette semesteret.

Høgskolen i Molde oppfordrer på generelt grunnlag at norske studenter gjennomfører et semester i utlandet.

Valgfag

Studieplanen består av kun obligatoriske emner utenom 4. semester. Etter søknad kan relevante emner fra Molde søkes inn som erstatning for obligatoriske emner.

I 4. semester kan man alternativt velge SCM400 Utplassering i bedrift eller SCM410 Utvekslingssemester - for de som ønsker å studere ett semester i utlandet. Merk at SCM400 og SCM410 normalt kun kan velges i 4.semester. For studenter som ikke velger SCM400 eller SCM410 er valgfagene oppgitt for 4. semester å anse som obligatoriske. Etter søknad kan en velge andre valgemner fra bachelor i økonomi og administrasjon eller bachelor i logistikk og supply chain management.

Høgskolen tar forbehold om endringer i valgfagstilbudet som følge av sviktende emnepåmelding eller ressurssituasjon. Ved valg av andre valgfag enn de som ligger i standard studieplan kan det oppstå kollisjoner.