-

Bachelor i logistikk og Supply Chain Management

Studiested: 
Molde
Logistikk
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Studiepoeng: 
180
Studiemodus: 
Heltid
Varighet: 
6 semester
Kull: 
2014
Studieprogram: 
Bachelor i logistikk og SCM
Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse (GSK).
​Søker som ikke har GSK og fyller 25 år i søknadsåret kan søke realkompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Høgskolen forutsetter at studenter med svak bakgrunn i matematikk deltar ved forkurset i matematikk som starter ca. 2 uker før ordinær semesterstart.

Målgruppe

Noen studenter kommer direkte fra videregående skole, og noen har noen års yrkeserfaring, mange av dem fra transport- og logistikk-sektoren. En del studenter har også kommet fra logistikk-relaterte jobber i Forsvaret. Denne blandingen har vært god siden den gjør at studentene kan ha gjensidig nytte av den ulike erfaringsbakgrunnen de har.

Introduksjon

Logistikk og Supply Chain Management (SCM) handler om hvordan vare-, informasjons- og pengestrømmene kan styres effektivt. Transportøkonomi og logistikk inngår som en viktig del av SCM. Transportøkonomi handler om hvordan man skal dekke behovene for transport av personer og varer på en best mulig måte. Effektiv logistikk og transport blir viktigere for et næringsliv som blir stadig mer konkurranseutsatt og internasjonalisert. Denne utviklingen stiller store krav til kvalifisert personell i administrative stillinger i transport-, innkjøps- og logistikkavdelinger i produksjons- og handelsbedrifter, transportselskap, rederier, flyselskap osv. Personer med utdanning innen SCM vil være sentrale i slike stillinger.

Studiet gir en yrkesrettet utdanning som kvalifiserer for stillinger innen:

 • transportselskap: drift, planlegging og økonomistyring
 • industri- og handelsbedrifter: transport-, distribusjons-, innkjøps- og logistikkavdelinger
 • konsulent- og utredningsvirksomhet
 • offentlig forvaltning (for eksempel Statens vegvesen, kommuner, fylkeskommuner)
Forventet læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning:
Kunnskap

 • ha bred kunnskap om sentrale temaer innenfor fagområdet, som innkjøp, produksjonsplanlegging, lagerstyring, distribusjon og verdikjedeanalyse
 • ha innsikt i analytisk metode og tenkning innenfor fagfeltet
 • forstå grunnleggende bedrifts- og samfunnsøkonomi
 • ha bedrifts- og samfunnsperspektiv på næringslivets og personers transportbehov

Ferdigheter

 • kunne anvende grunnleggende teorier for å løse logistikkutfordringer i en virksomhet. Studiet har fokus på hele virksomhetens verdikjede
 • kunne delta i tverrfaglige prosjekt og kunne analysere logistikkløsninger for den samlede verdikjeden til virksomheten samtidig som virksomhets strategiske mål og behov tilfredsstilles
 • kunne sette seg inn i ny teori på området og kunne anvende denne teorien for å løse aktuelle problemstillinger i verdikjeden på både bedre og nye måter

Generell kompetanse

 • kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, samt se problemstillinger og løsninger på disse
 • kunne planlegge og gjennomføre lengre prosjekt, alene og i gruppe
Arbeidsformer

Emnene i studiet undervises som en blanding av tradisjonell forelesning, selvstendig arbeid med oppgaver og prosjekt/gruppearbeid. Typisk er det 8-10 timer forelesning i uka. De fleste emnene har obligatoriske oppgaver som må bestås for å få ta eksamen.
Forventet arbeidsbelastning er 40 timer per uke, og studiet er ikke tilpasset fjernundervisning.

Eksamen og vurderingsformer

De fleste emner har tradisjonell individuell skriftlig skoleeksamen. I tillegg kan hjemmeeksamen og prosjektoppgaver utgjøre en andel av karakteren.

Krav til studiepoengprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Internasjonalisering

Studiet er spesielt tilrettelagt for et utvekslingsopphold i 4. semester, og studentene oppfordres til å ta dette semesteret i utlandet. Høgskolen har flere aktuelle samarbeidspartnere som tilbyr passende fag. Informasjon om disse mulighetene ligger på våre hjemmesider. Fagkombinasjonene ved den utenlandske institusjonen skal være godkjent før utreise.

Et opphold i utlandet gir verdifull erfaring med andre kulturer og mulighet til å lære et språk skikkelig. Dette er viktig for norske bedrifter som jobber mot et internasjonalt marked.

Videre studier

Studiet kvalifiserer til masterstudier i inn- og utland. Særlig relevant i denne sammenheng er høgskolens eget masterstudium i logistikk - MSc in Logistics.Det erfaringsbaserte masterstudiet i logistikk kan også være aktuelt, men da må studentene ha 2 års relevant yrkeserfaring i tillegg til bachelorgraden.

Oppbygning og sammensetning

Studiet går over 6 semestre og består av grunnleggende emner innen metode (matematikk og statistikk), bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi og administrative fag. I disse emnene går studentene sammen med studentene på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. I tillegg til disse mer generelle emnene inneholder studiet en rekke emner som er mer direkte innrettet mot logistikk, transportøkonomi og Supply Chain Management, samt store valgfagsblokker som muliggjør spesialisering i den retning studenten selv ønsker.

Fjerde semesteret er helt fritt for obligatorisk innhold, og her kan man velge tre ulike løsninger. Studenten kan:

 • reise ut for å ta et utenlandsopphold ved en av våre samarbeidende institusjoner
 • gjennomføre en utplassering i bedrift i semesteret
 • ta en kombinasjon av de valgfag som tilbys dette semesteret

Høgskolen i Molde oppfordrer på generelt grunnlag at norske studenter gjennomfører et semester i utlandet.

Om valgfag

Høgskolen tar forbehold om endringer i valgfagstilbudet som følge av sviktende emnepåmelding eller ressurssituasjon. Vi kan heller ikke utelukke at enkelte valgfag kolliderer med hverandre.
Høgskolen kan etter søknad godkjenne emner fra annen studieretning som valgfag, en forutsetning er at valgfaget/valgfagene passer inn i studieplanen til den enkelte student.