-

Årsstudium i velferdsteknologi

Studiested: 
Kristiansund
Helse- og sosialfag
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Studiepoeng: 
60
Studiemodus: 
Deltid
Varighet: 
4 semester
Kull: 
2017
Studieprogram: 
Årsstudium i velferdsteknologi og digitalisering i helse og omsorgstjenesten
Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse (GSK).
​Søker som ikke har GSK og fyller 25 år i søknadsåret kan søke opptak med grunnlag i realkompetanse. 

Målgruppe

Tverrprofesjonell  og tverretatlig målgruppe av personer fra:

 • helsesektoren 
 • tjeneste- og produktleverandører av velferdsteknologi
 • andre med interesse for velferdsteknologi
Introduksjon

Målet med velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag både for bruker, pårørende og omsorgspersonell. Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren. Velferdsteknologi er et viktig satsingsområde i møte med de utfordringene som heletjenestene skal løse for eksempel med økende antall eldre og kortere liggetid på sykehus. Velferdsteknologi er en mulighet for å fremme selvstendighet, trygghet, aktivitet og samfunnsdeltagelse på brukernes og pårørendes premisser. Teknologiske løsninger kan ikke erstatte menneskelig omsorg, men bidra til at det blir lettere å mestre hverdagen. 

Å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger for personer med nedsatt funksjon eller sykdom, er ofte en sammensatt oppgave. Det er behov for både helsefaglig-, teknologisk- og pedagogisk kompetanse i et tverrprofesjonelt samarbeid. Tjenesteapparatet som skal samhandle med brukere og pårørende som tar løsningene i bruk må ha kompetanse om teknologiske muligheter - og løsninger. Grensesnitt mellom menneske, teknologi og miljø er sentralt. Det vil bli en økende etterspørsel etter kompetanse på dette området i kommuner, habiliteringstjenesten, spesialisthelsetjenesten, det spesialpedagogiske støttesystemet og ved hjelpemiddelsentralene.  Studentene vil etter gjennomført studie få kompetanse og ferdigheter til å foreslå løsninger, samt vurdere både fordeler og utfordringer med løsningene som velges i samarbeid med brukere, pårørende og leverandører. 

Nasjonale reguleringer
Forventet læringsutbytte

Etter fullført årsstudium forventes det at studenten:

Kunnskap:

 • har kunnskap om etiske aspekter, nasjonale føringer, lov og rammeverk som styrer bruk av velferdsteknologi
 • har kunnskap om ulike typer velferdsteknologiske løsninger og system som innebærer nye og endrede måter å levere tjenester på
 • har kunnskap om bruker- og pårørende perspektivet og deres behov ved bruk av velferdsteknologi
 • har kunnskap om sensoriske-, fysiske- og kognitive funksjonsutfordringer som kan avhjelpes med velferdsteknologiske løsninger
 • har kunnskap om betydningen av samhandling mellom helsepersonell,  bruker, pårørende og  tjenesteleverandører ved bruk av velferdsteknologiske løsninger
 • har kunnskap om sikkerhet og trygghet for brukere av velferdsteknologiske løsninger 
 • har kunnskap om hva som bør vektlegges ved anskaffelser av velferdsteknologiske løsninger  

Ferdigheter:

 • bidrar i innovasjonsprosesser ved hjelp av aktuelle metoder
 • deltar i planlegging, anskaffelse, iverksettelse og oppfølging av velferdsteknologiske løsninger  i samarbeid med involverte aktører 
 • reflekterer over etiske og juridiske problemstillinger ved planlegging, anskaffelser og bruk av velferdsteknologiske løsninger 
 • vurderer kost – nytte ved bruk av velferdsteknologi  

Generell kompetanse:

 • ivaretar brukernes og offentlige tjenesteleverandørers behov i møte med utviklere, produsentmiljøer og leverandører
 • bidrar i nytenking og innovasjon 
 • viser evne til livslang læring og arbeider kunnskapsbasert 
 • arbeider tverrprofesjonelt 
Arbeidsformer

Årsstudiet er samlingsbasert med studiested Kristiansund og går på deltid over to studieår.
Det blir lagt opp til forelesning i plenum og læringsaktiviteter i skolens læringsplattform, gruppearbeid, refleksjonsnotat og selvstudie.
Mellom hver samling vil det foreligge arbeidskrav.

Eksamen og vurderingsformer

Det avvikles eksamen etter hvert emne.

Tekniske og andre forutsetninger

Studentene må ha tilgang til PC /Mac der de kan følge opp studiene gjennom skolens læringsplattform.

Kostnader

For studenter som ikke har anledning å følge hele årsstudiet, vil det være mulig å søke opptak i et eller flere delemner. 
Studenter må betale semesteravgift og utgifter til pensum.

Evaluering

Studentene kan evaluerer emnene fortløpende muntlig til fagansvarlig og oppfordres til skriftlig evaluering etter hvert emne.

Oppbygning og sammensetning

1 semester – VEL100: Innføring i velferdsteknologi (15 stp) 
2 semester – VEL 200: Innovasjon og tjenestedesign (15 stp)
3 semester – VEL 300: Velferdsteknologi, produktdesign og industri (15 stp)
4 semester – VEL 400: Helselogistikk (15 stp)