-

Årsstudium i offentlige anskaffelser

Studiested: 
Molde
Logistikk
Studienivå: 
Videreutdanning
Studiepoeng: 
60
Studiemodus: 
Deltid
Varighet: 
4 semester
Kull: 
2017
Studieprogram: 
Årsstudium i offentlige anskaffelser
Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse (GSK).
​Søker som ikke har GSK og fyller 25 år i søknadsåret kan søke realkompetanse

Målgruppe

Studiet er tilrettelagt for deg som jevnlig eller sporadisk deltar i offentlige anbudskonkurranser - og for deg som foretar innkjøp for en offentlig oppdragsgiver. Utdanningen passer godt for deg som allerede har kjennskap til innkjøperrollen og til regelverket, med mange praktiske og nyttige tips, men er også egnet som en grunnutdanning for studenter som er nye til innkjøperrollen og til regelverket.

Mål for studiet
Gjennom studiet vil kandidatene få en solid faglig plattform for å kunne gjennomføre anskaffelsesprosesser selvstendig og som del av en prosjektorganisasjon. Kurset skal gi tilstrekkelig kunnskap til selvstendig gjennomføring av anbudskonkurranser og de andre sentrale konkurranseformene.
Hovedmålet er å bidra til at de som arbeider med anskaffelser kan få et solid felles kompetansefundament og oppnå en dypere forståelse av mulighetene og begrensningene ved å foreta innkjøp av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider i offentlig sektor.

Introduksjon

Høgskolen i Molde, Norges Handelshøyskole (NHH), Norges Tekniske- og Naturfaglige Universitet (NTNU) og Universitetet i Bergen, har i samarbeid med en lang rekke offentlige innkjøpsenheter og organisasjoner etablert et årsstudium (deltid) i offentlige anskaffelser.
Studiet er første ledd i samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og forvaltningen om å opprette et Anskaffelsesakademi (Senter for Anskaffelsesutdanning og Forskning) og herunder bidra til et helhetlig kompetanseløft innen offentlige anskaffelser, inkludert koordinerte bachelor- og mastergradsstudier og forskningsvirksomhet.
Studiet er dimensjonert for å kunne fullføres parallelt med en alminnelig arbeidssituasjon.
Studiet er skreddersydd for innkjøpere i offentlig sektor og undervisningen gjennomføres av lærekrefter fra alle de samarbeidende institusjonene.
Studenter uten erfaring kan også søke, men det anbefales å få etablert en avtale med en utplasseringsbedrift, som studenten parallelt med utdanningen kan få praksis innenfor fagfeltet offentlige anskaffelser.

Forventet læringsutbytte

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse innenfor fagområdet offentlige anskaffelser. Herunder vil både juridisk, økonomisk-administrativ og prosjektfaglig kompetanse samlet utgjøre innkjøpskompetansen.

Studiet skal gi grunnleggende innføring i offentlige anskaffelser generelt og utdanning av innkjøpere med fokus på besparelser og kvalitetshensyn spesielt. Studiet er også tenkt å være en kompetansearena for både nybegynnere og spesialister med lang erfaring fra anskaffelsesprosjekter.

Kostnader

Studiet vil være et betalstudie. Studieavgiften er kr. 25.000 pr semester. Studieavgiften vil bli fakturert den enkelte kursdeltaker.

Oppbygning og sammensetning

Studiets første del (sertifiseringsdelen) gir 30 studiepoeng: 

  • Introduksjon og grunnprinsipper (høst) 1 semester:
  • Konkurransefasen (vår) 2 semester :

Studiets andre del (diplomdelen) gir 30 studiepoeng:

  • I kontrakt (høst) 3 semester:
  • Fordypningsemner (vår) 4 semester :
Studiemodell
Emne2020 Vår2021 Vår
30
30