-

Årsstudium i beredskapsledelse

Studiested: 
Kristiansund
Logistikk
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Studiepoeng: 
60
Studiemodus: 
Deltid
Varighet: 
4 semester
Kull: 
2017
Studieprogram: 
Årsstudium i beredskapsledelse
Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse (GSK).
​Søker som ikke har GSK og fyller 25 år i søknadsåret kan søke realkompetanse

Målgruppe

Studiet retter seg mot personer i arbeid som har HMS, risikoanalyser og beredskap som en del av sine oppgaver eller som ønsker å jobbe med sikkerhet og beredskapsplanlegging, for eksempel:

 • Ansatte i offentlig forvaltning (kommune, fylkeskommune)
 • Ansatte i privat næringsliv, for eksempel innenfor olje- og gassindustrien, transport, drift og vedlikehold, sikkerhetstjenester og øvrige som er opptatt av sikkerhet og beredskap
 • Ansatte i ulike beredskapsorganisasjoner (eks: IUA) Ansatte i politi og brannvesen 
Introduksjon

Hovedmålsettingen med studiet er å gi studentene kompetanse til å arbeide i beredskapsrelatert plan- arbeid og /eller delta i ledelse av kritiske beredskapssituasjoner i organisasjoner, næringsliv eller offentlig forvaltning.

Forventet læringsutbytte

Gjennom studiet vil studentene få en solid faglig plattform for å kunne utføre beredskapsarbeid i egen virksomhet. Studiet gir kompetanse innen systematisk og planmessig beredskapsledelse. I løpet av studiet vil studentene arbeide med ulike beredskapsutfordringer og vil få kompetanse til å utarbeide beredskapsstrategier og beredskapsplaner for mange ulike virksomheter. Studiet vil gjøre studentene kvalifisert til stillinger innen beredskapsplanlegging og beredskapsledelse. Dette er i dag et arbeidsmarked i vekst.  

Arbeidsformer

Studiet er samlingsbasert og er lokalisert til Høgskolesenteret i Kristiansund. Det er lagt opp til 4 samlinger pr semester á tre dager, i alt 16 samlinger. I tillegg er det lagt opp til forberedelse og arbeidskrav både før og mellom samlinge

Kostnader

Studiet vil være et betalstudie. Studieavgiften vil være kr. 17.500 pr semester. Studieavgiften vil bli fakturert den enkelte kursdeltaker. Igangsetting av studiet forutsetter nok påmeldte studenter.

Oppbygning og sammensetning

Studiet vil omhandle følgende tema:

 • Innføring i HMS
 • Samfunnssikkerhet og beredskap rammebetingelser
 • Lover, forskrifter, standarder
 • Myndighet/ansvarsfordeling
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Beredskapsanalyse/dimensjonering av beredskap
 • Beredskapslogistikk
 • Beredskapsorganisasjonen og krise-/skadestedsledelse
 • IT/informasjonshåndtering/mediehåndtering
 • Pasient- og pårørendeomsorg
 • Granskinger og beredskapsøvelse.