-

Årsstudium i bedriftsøkonomi

Studiested: 
Molde
Økonomi
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Studiepoeng: 
60
Studiemodus: 
Heltid
Varighet: 
2 semester
Kull: 
2017
Studieprogram: 
Årsstudium i bedriftsøkonomi
Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse (GSK).
​Søker som ikke har GSK og fyller 25 år i søknadsåret kan søke realkompetanse

Målgruppe

Studiet er først og fremst utformet med tanke på studenter med annen faglig bakgrunn som ønsker bedriftsøkonomisk tilleggsutdanning, samt studenter med noen års yrkeserfaring. De som ønsker en lengre utdanning i økonomi og administrasjon, bør søke opptak på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

Studiet kan også egne seg godt for studenter som kommer direkte fra videregående skole og som er usikker på hvilken utdanning de skal velge. Årsstudiet vil gi en introduksjon til det økonomisk administrative fagområdet, og kan senere bygges ut til et fullt bachelorstudium.

Introduksjon

Studiet gir en innføring i de mest sentrale bedriftsøkonomiske fagområdene som økonomisk analyse, finansregnskap, organisasjonsteori, markedsføring og logistikk. Studentene trenes i grunnleggende tenkning rundt bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer. En praktisk analytisk tilnærming står sentralt i studiet.

Forventet læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning:

  • ha kunnskap om hvordan virksomheter organiseres og ledes, og hvordan produkter og tjenester markedsføres
  • ha innsikt i hvordan bedriftsøkonomiske beslutninger treffes og evalueres i ettertid gjennom regnskapsrapportering
  • kjenne til formålet med, og innholdet i, norsk og internasjonal regulering av ekstern regnskapsrapportering, og kunne analysere slike rapporter med et kritisk blikk
  • kunne bidra i styring av sentrale forretningsprosesser, fra innkjøp av varer og tjenester, via verdiskaping og fram til salg av ferdig produkt eller tjeneste
Arbeidsformer

Studiet benytter undervisningsformer som forelesninger, øvinger og innleveringer. Det legges vekt på studentenes selvstendige arbeid og ansvar for egen læring. I enkelte emner er det obligatoriske arbeidskrav som må være oppfylt for å få tilgang til slutteksamen.

Eksamen og vurderingsformer

Den dominerende eksamens- og vurderingsformen er individuell skriftlig skoleeksamen. Denne kan være kombinert med innleveringer av ulike slag.

Krav til studiepoengprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normelt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Videre studier

Kandidater som fortsetter sine studier ved Høgskolen i Molde, vil få alle emnene innpasset i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.