-

Årsstudium i juss

Studiested: 
Molde
Juss og samfunnsfag
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Studiepoeng: 
60
Studiemodus: 
Heltid
Varighet: 
2 semester
Kull: 
2017
Studieprogram: 
Årsstudium i Juss
Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse (GKS).
​Søker som ikke har GKS og fyller 25 år i søknadsåret kan søke realkompetanse

Introduksjon

Årsstudiet i juss er et tilbud for studenter med interesse for juridiske emner. Studietilbudet vil være relevant i kombinasjon med de fleste av høgskolens øvrige studier. Tilbudet er også meget relevant for ansatte i offentlig eller privat virksomhet som ønsker tilleggsutdanning innen noen sentrale juridiske emner.

Forventet læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning:

  • identifisere rettslige problemstillinger innenfor de rettsområdene som inngår i årsstudiet
  • finne frem til aktuelle rettskilder innenfor de sentrale rettsområdene
  • anvende juridisk metode på rettslige problemstillinger
Arbeidsformer

 Forelsninger, gruppearbeid

Eksamen og vurderingsformer

 Slutteksamen.

Krav til studiepoengprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Videre studier

Studiet er en selvstendig kompetansegivende årsenhet i juridiske fag, men kan også benyttes som påbygging på et tidligere høgskolestudium. En vil kunne bruke årsstudiet som første eller andre året i bachelorstudiet i jus og administrasjon ved Høgskolen i Molde (se omtalen av bachelorstudiet). Enkeltmoduler kan også inngå som enheter i andre studieprogram.
Med en bachelorgrad i juss og administrasjon kan du søke opptak til masterstudiet i samfunnsendring, organisasjon og ledelse ved HiMolde eller masterstudier ved andre universitet og høgskoler. En bachelorgrad i Juss og administrasjon som inneholder emner i komparativ og internasjonal politikk, vil kvalifisere til opptak på masterstudier i statsvitenskap.

Oppbygning og sammensetning

Studiet består av følgende selvstendige moduler:

  • Modul 1. JUR215 Forvaltningsrett
  • Modul 2. JUR505 Statsrett
  • Modul 3. JUR605 Arbeidsrett
  • Modul 4. JUR535 Rettslære
  • Modul 5. ADM620 Etikk

Modul 1
Forvaltningsrett gir en grundig innføring i det rettslige grunnlaget for forvaltningens organisering og kompetanse. Personell, materiell og prosessuell kompetanse inngår i emnet.

Modul 2
I statsrett vil viktige temaer være forholdet mellom de tre statsmaktene, parlamentarismen, regjeringens og Stortingets kompetanse og domstolenes uavhengige stilling. Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) vil bli omhandlet.  Videre vil menneskerettighetene, som er de grunnleggende krav individet kan stille til myndighetene, bli belyst. 

Modul 3
I arbeidsretten fokuseres på individuell og kollektiv arbeidsrett i privat og offentlig virksomhet, særlig den rettslige rammen rundt forholdet mellom arbeidsgivers styringsrett og arbeidstaker. Her kan også nevnes regler knyttet til omstilling i virksomheter, som f.eks. endrede arbeidsoppgaver for en ansatt, flytting av virksomhet, flytting av personell ved overdragelse av arbeidsoppgaver til annen arbeidsgiver og overføring av en virksomhet til ny eier. 

Modul 4
Rettslære skal gi studentene innsikt i de alminnelige rettslige rammer for utøvelse av privat og offentlig virksomhet. Studentene skal ytterligere gis gode kunnskaper om de rettsregler som er av særlig betydning for utøvelse av privat næringsvirksomhet. Dette gjelder regler som har betydning for den interne organisering i virksomhetene og regler for virksomhetenes forhold til kunder, andre kreditorer og offentlige myndigheter

Modul 5
I kurset etikk skal studentene kunne identifisere og formulere etiske problemstillinger innenfor forretningslivet, forvaltningen og i dagliglivet. Det legges vekt på at man kan se de etiske problemstillingene i lys av forskjellige etiske perspektiver så som dydsetikk, pliktetikk, konsekvensetikk og diskursetikk. Det legges også vekt på at man skal kunne se etikk i sammenheng med juss og samfunnsfag. 

Studiemodell
Emne2017 Høst2018 Vår
15
15
7.5
7.5
15