-

Praksisveiledning

Studiested: 
Molde
Helse- og sosialfag
Studienivå: 
Videreutdanning
Studiepoeng: 
10
Studiemodus: 
Deltid
Varighet: 
2 semester
Kull: 
2017
Studieprogram: 
Praksisveiledning
Opptakskrav og rangering

Bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfagutdanning fra høgskole eller universitet

Anbefalte forkunnskaper

Ett års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

Målgruppe

Studiet er et tilbud til de som fungerer som veileder, eller har gjort avtale om å være veileder i praksisstudier for sykepleier- eller vernepleierstudenter ved Høgskolen i Molde.

Introduksjon

Studiet skal gi en grunnleggende innføring i veilednings- og vurderingsteori. Temaene vil bli relatert til sykepleier- og vernepleierutdanningens ulike praksisområder. Deltakerne vil gjennom arbeidskrav og praktiske øvelser få mulighet til å opparbeide mer trygghet i sin veiledning og vurdering av høgskolens studenter.

Studieutgifter
Studietilbudet er gratis. Det må betales lovbestemt semesteravgift for ett semester.
I tillegg må deltakerne dekke utgifter til pensumlitteratur mv.

Forventet læringsutbytte

En kandidat med fullført utdanningen skal:

  • kunne anvende sentrale veilednings- og vurderingsprinsipper, veiledningsbegreper og – metoder i veiledning av studenter
  • mestre grunnleggende ferdigheter i veiledning og vurdering av studenter i praksis
  • reflektere over sin veiledning og utvikle en teori for denne
  • ha kjennskap til de rammer og planer som ligger til grunn for studentenes praksisstudier
Arbeidsformer

Forelsninger

Øvelser i mindre grupper

Eksamen og vurderingsformer

To individuelle skriftlige arbeidskrav og en indivivuell hjemmeeksamen.

Oppbygning og sammensetning

Studiet er bygd opp i tre trinn der hvert trinn starter med en undervisningssamling. Samlingene er organisert over tre samlinger på henholdsvis tre, to og to dager. Alle samlingene er obligatoriske og er i Molde. Mellom samlingene skal deltakerne gjennomføre arbeidskrav. Studiet avsluttes med en hjemmeeksamen.

 

 

 

Studiemodell
Emne2017 Høst
10