-

Bachelor i sykepleie

Studiested: 
Molde
Kristiansund
Helse- og sosialfag
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Studiepoeng: 
180
Studiemodus: 
Heltid
Deltid
Varighet: 
6 semester
Kull: 
2017
Studieprogram: 
Bachelor i sykepleie
Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse (GSK).
​Søker som ikke har GSK og fyller 25 år i søknadsåret kan søke realkompetanse

Krav om politiattest

Forskrift om opptak krever fremlegger politiattest. Merknader på politiattesten kan føre til at søker blir utelukket fra klinisk undervisning/-praksisopplæring, og studenten vil ikke få vitnemål for fullført grad eller utdanning. Søkere som ikke fremlegger politiattest innen studiestart vil  bli utelukket fra klinisk undervisning/-praksisopplæring. 

Målgruppe

Studiet er tilrettelagt for studenter som kommer direkte fra videregående skole, også de med yrkeserfaring fra helsesektoren vil ha utbytte av studiet. Sykepleierutdanningen egner seg for de som vil arbeide med helsefremmende og forebyggende arbeid, undervisning og veiledning, forskning og fagutvikling, kvalitetssikring, organisering og ledelse innen alle ledd av helsetjenesten, i og utenfor institusjoner.

Introduksjon

Studiet omfatter totalt 180 studiepoeng. Sykepleierens kompetanse bygger på en integrasjon av teori- og kliniske studier. Studieprogrammets teori og kliniske studier ved Høgskolen i Molde bygger på hovedemnene som er beskrevet i Rammeplan for sykepleierutdanning:

 • Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag - inkludert praksisstudier: 33 stp
 • Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget - inkludert praksisstudier: 72 stp
 • Medisinske og naturvitenskapelige emner - inkludert praksisstudier: 45 stp
 • Samfunnsvitenskapelige emner - inkludert praksisstudier: 30 stp

Hovedemner og delemner fra rammeplanen er fordelt i emner,  og den faglige sammenheng og progresjon kommer frem av læringsutbyttebeskrivelsene i emnene gjennom de tre studieårene. Se nærmere beskrivelse på høgskolens nettsider for bachelor i sykepleie

 

Nasjonale reguleringer

Bachelorstudiet i sykepleie er en helse- og sosialfaglig profesjonsutdanning som bygger på Forskrift til Rammeplan for sykepleierutdanning.
Studentenes handlingskompetanse- og beredskap som beskriver den nyutdannedes funksjonsdyktighet, samsvarer med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (2011).  

Forventet læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning:
Kunnskaper:

 • ha bred kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger innen sykepleievitenskaplige emner
 • ha relevant kunnskap innen medisinske og naturvitenskaplige og samfunnsvitenskaplige emner
 • ha kunnskap om sykepleiefagets historie, tradisjoner og egenart
 • kjenne til forskning og utviklingsarbeid relevant for sykepleie
 • ha kunnskap om velferdsstaten, rammer for tjenesteutøvelsen og sykepleietjenestens bidrag til helse og velferdstjenesten

Ferdigheter:

 • kunne utøve sykepleie basert på forskning, erfaring og faglig skjønn
 • kunne ivareta pasientens grunnleggende behov ved å observere, vurdere, planlegge, iverksette, evaluere og dokumentere sykepleie
 • kunne identifisere risikofaktorer av individuell og miljømessig karakter, planlegge og utføre helsefremmende og forebyggende tiltak
 • kunne informere, undervise og veilede pasienter og pårørende
 • kunne fremme læringsprosesser som bidrar til pasientsikkerhet, kvalitet og tillit i helsetjenesten
 • kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker, prosedyrer og kommunikasjonsformer
 • være en endringsdyktig leder av eget fag
 • kunne samhandle tverrprofesjonelt for å skape et koordinert, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud

Generell kompetanse:

 • kunne utøve faglig forsvarlig sykepleie, basert på etisk bevissthet og kritisk refleksjon
 • kunne møte pasienter og pårørende med omsorg, innlevelse og moralsk ansvarlighet
 • kunne ivareta pasientens rett til medbestemmelse og medvirkning
 • kunne bidra til nytenkning og innovasjon
 • kunne vise evne og vilje til livslang læring, arbeide kunnskapsbasert og bidra til å utvikle kvalitet i sykepleiefaget og helsetjenesten
 • kunne anvende og formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • kunne bidra til at faglige og etiske normer synliggjøres i den offentlige debatt om helsepolitiske spørsmål

Handlings- og beredskapskompetanse er nærmere beskrevet gjennom læringsutbyttebeskrivelser i de ulike emnene gjennom alle tre studieårene.

Arbeidsformer

Gjennom hele studiet varierer læringsaktivitetene mellom forelesninger, selvstudium, seminarer, litteraturstudier, diskusjoner, refleksjons- og veiledningsgrupper, individuelle og gruppeoppgaver, prosjektorganisert undervisning, ferdighetstrening, kliniske studier og forskningslignende aktiviteter.

 

Praksis

Kliniske studier omfatter 90 studiepoeng (60 uker). Av disse er 75 studiepoeng (50 uker) fordelt på 5 praksisstudieperioder over alle tre studieårene. De resterende 15 studiepoeng er knyttet opp mot ferdighetstrening i øvingsavdeling, samt forberedelse til og refleksjon over kliniske studier. Det er utarbeidet læringsutbyttebeskrivelser og arbeidskrav til hvert praksisperiode og er veiledet av lærer og sykepleier. De gjennomføres både i kommune- og spesialisthelsetjeneste.

Eksamen og vurderingsformer

Vurderingsformene omfatter varierte arbeidskrav, skriftlige skoleeksamener, hjemmeeksamener (individuelt- og i gruppe), opponent- og respondentskap. Vurdering av studentens praksisstudier gjennomføres kontinuerlig i samarbeid med praksisstedets veiledere. Det er viktig å merke seg at aktuell teoretisk kunnskap blir vurdert i kliniske studier selv om det ikke er særskilt nevnt som vurderingsform. Aktuell vurderingsordning er beskrevet under det enkelte emne. Arbeidskravenes innhold, og hvordan de vurderes og/eller godkjennes fremgår i tilhørende emnebeskrivelser.

I den avsluttende bacheloreksamen i sykepleie gjennomføres en systematisk litteraturstudie. Arbeidet innebærer en fordypning i forsknings- og metodekunnskaper, samt å oppøve ferdigheter i å relatere empirisk og teoretisk nivå til hverandre. Bacheloreksamen består av en skriftlig del og et fremlegg med muntlig respondent- og opponentskap.

Krav til studiepoengprogresjon

Eksamener, arbeidskrav og kliniske studier i et studieår, må være bestått før studenten kan fortsette sine kliniske studier eller meldes opp til eksamen neste studieår. Det kreves 70% oppmøte til undervisning for å kunne melde seg opp til teorieksamener. Det er obligatorisk studiedeltakelse til undervisning, seminarer og til alle praksisstudier.

 

Krav om skikkethet og autorisasjon

Kunnskapsdepartementet har 30. juni 2006 fastsatt Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning med hjemmel i lov 1. april 2005, nr. 15 om universiteter og høgskoler i 4-10, sjette ledd.  Skikkethetsvurderingen skal inngå som en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne arbeide som sykepleier.

Internasjonalisering

Studenter kan delta i internasjonal studentutveksling. Høgskolen har samarbeidsavtaler med utdanningsinstitusjoner i Esbjerg (Danmark), Valencia (Spania), Townsville (Australia) og Monterey Bay og San Diego (USA) . Det tilbys også praksisopphold i Etiopia.

Videre studier

Studenter med bachelor i sykepleie vil være kvalifisert til å søke opptak på en rekke videreutdanninger og masterstudier ved ulike høgskoler og universitet.
Høgskolen i Molde, avdeling for helse- og sosialfag, tilbyr ulike videreutdanninger og studiepoenggivende kurs. Også master  og Ph.d helse - og sosialfag.

Oppbygning og sammensetning

Studiet omfatter 180 studiepoeng. 90 studiepoeng er knyttet til teoristudier, og kliniske studier utgjør 90 studiepoeng. I følge nasjonal rammeplan og forskrift for sykepleierutdanning (2008) beskrives sykepleierutdanningens faglige innhold i hoved- og delemner. Rammeplanen omfatter en del som er felles (30 studiepoeng) for flere helse- og sosialfagutdanninger, og en del som er spesifikk (150 studiepoeng) for sykepleierutdanningen. Formålet med felles innholdsdel er å utdanne helse- og sosialarbeidere som skal kunne samarbeide tverrprofesjonelt innen helse- og sosialtjenesten. Høgskolen  har lagt til rette for felles undervisning og pensum på tvers av profesjonsutdanningene på flere områder.

Pensum: Er oppgitt i de enkelte studieårs studieplaner