-

Bachelor i juss og administrasjon

Studiested: 
Molde
Juss og samfunnsfag
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Studiepoeng: 
180
Studiemodus: 
Heltid
Varighet: 
6 semester
Kull: 
2017
Studieprogram: 
Bachelor i politikk, juss og administrasjon
Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse (GSK).
​Søker som ikke har GSK og fyller 25 år i søknadsåret kan søke realkompetanse

Målgruppe

Studiet er egnet både for de som kommer rett fra videregående og for de som har vært noen år i yrkeslivet.

Introduksjon

Bachelorstudiet i juss og administrasjon er sammensatt av juridiske, samfunnsvitenskapelige og organisasjonsvitenskapelige emner. Studiet gir et unikt utgangspunkt for forståelse av oppbygningen og funksjonsmåten til det norske politiske og administrative systemet med vekt på både juridiske og politiske innfallsvinkler og virkemåter. Studiet vil ha et globalt perspektiv, der det blir lagt særlig vekt på endringer i politiske og juridiske vilkår og rammebetingelser.

Utdanningen kvalifiserer for arbeid både innen offentlig og privat sektor. Studiet gir spesielle kvalifikasjoner for administrativt arbeid knyttet til omstillings-, utviklings- og utredningsarbeid. Studiet gir også gode forutsetninger for stillinger som innebærer informasjonsarbeid og samfunnskontakt.

Forventet læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning:
Kunnskap

 • ha bred kunnskap om sentrale problemstillinger og teorier om politiske strukturer og prosesser, og om metoder innenfor fagområdene juss og samfunnsfag
 • ha kunnnskap om sammenhenger mellom samfunnsutvikling, politikk og juss
 • kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innen juss, stats- og organisasjonsvitenskapelige fag
 • kunne tilegne seg ny kunnskap innenfor fagområdene juss, stats- og organisasjonsvitenskapelige fag

Ferdigheter

 • nvende samfunnsvitenskapelig og juridisk metode i analyser og på praktiske problemstillinger
 • håndtere sentrale områder innen politisk teori, organisasjonsteori, internasjonalisering og sentrale samfunnsorganisasjoners oppbygging
 • reflektere over egen faglige utøvelse og justere den under veiledning
 • eflektere over sentrale utviklingstrekk innen politikk, juss og samfunn

Generell kompetanse

 • kunne gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt i henhold til metodiske og etiske prinsipper for vitenskaplig forskning.
 • ha respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, rasjonalitet, presisjon, etterrettelighet og ser betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger.
 • kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter, både selvstendig og i samarbeid med andre
 • kunne formidle sentrale teorier innen fagområdene, og bruke faget til å identifisere ulike typer problemstillinger og løsninger
 • kunne utveksle erfaringer og synspunkter med andre innenfor fagområdet juss og samfunnsfag og gjennom dette bidra til utvikling av en god praksis i sin yrkesutøvelse
 • ha god evne til skriftlig formidling av et vitenskapelig tema
Arbeidsformer

Studiet benytter undervisningsformer som forelesninger, gruppearbeid, gruppepresentasjoner, diskusjoner og innleveringer. I enkelte emner er det obligatoriske arbeidskrav som må være utført for å få anledning til å avlegge slutteksamen.
Studiet er et heldtidsstudium og det er forventet at arbeidsomfang på omkring 40 timer pr. uke.

Eksamen og vurderingsformer

Slutteksamen, deleksamen og prosjektoppgave

Krav til studiepoengprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Internasjonalisering

Det vil være anledning til og det anses ønskelig at studentene tar et semester i utlandet. Det anbefales at dette gjøres fjerde semester i studiet. Se vedlagte link for nærmere informasjon http://www.himolde.no/studier/studentutveksling/Sider/side.aspx

Videre studier

Med en bachelorgrad kan du søke opptak til masterstudiet i samfunnsendring, organisasjon og ledelse ved HiMolde eller masterstudier ved andre universitet og høgskoler.
En bachelorgrad i Juss og administrasjon som inneholder emner i komparativ og internasjonal politikk, vil kvalifisere til opptak på masterstudier i statsvitenskap. 

Oppbygning og sammensetning

Studiet er bygd opp slik at de juridiske, samfunnsvitenskapelige og organisasjonsvitenskapelige emnene er integrert over tre år, se den store tabellen over fagene nedenfor.
Alternativt kan studentene ta årstudiene i statsvitenskap og juss de to første årene (rekkefølge valgfritt) for så å ta 3. året i bachelorstudiet.