-

Videreutdanning - Avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten

Engelsk navn: 
Avanced Clinical Nursing in Primary- and Specialist Health Services
Studiested: 
Molde
Helse- og sosialfag
Studienivå: 
Videreutdanning
Studiepoeng: 
60
Studiemodus: 
Heltid
Deltid
Varighet: 
4 semester
Kull: 
2016
Studieprogram: 
Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie
Opptakskrav og rangering

Sykepleiere med 3-årig bachelorutdanning. Ved valgt spesialiseringsområde - Omsorg ved komplekse somatiske sykdosmtilstander er det krav om to års klinisk praksis. Demensomsorg og palliativ omsorg har ingen krav om praksis, men det er en fordel.

Målgruppe

Studiet retter seg mot sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten, og er en videreføring og fordypning av kunnskaper og ferdigheter fra bachelor i sykepleie.

Introduksjon

Avansert klinisk sykepleie er et studietilbud til sykepleiere innen kommune- og spesialisthelsetjenesten som ønsker å videreutvikle sin kliniske kompetanse innenfor sykepleiens kunnskapsområde. Studiet er lagt opp med en felles teoretisk del og en valgfri spesialisering knyttet til:

  • Demensomsorg (VAKD)
  • Palliativ omsorg (VAKP)
  • Omsorg ved komplekse somatiske sykdomstilstander (VAKO)

Demensomsorg
Studiets hovedfokus er rettet mot mennesker med demenssykdom. Gjennom studiet skal studenten utvikle avansert klinisk kompetanse i å observere, utrede, kartlegge, behandle og iverksette tiltak i samarbeid med pasienten og deres pårørende. Dette inkluderer samarbeid mellom og på tvers av profesjoner. Forebygging, rehabilitering og tilrettelegging for mestring av egen sykdom, står sentralt i utdanningen.

Palliativ omsorg
Palliativ omsorg handler om helhetlig omsorg for mennesker i livets sluttfase. Studiet hovedfokus er rettet mot utvikling av fag- og relasjonskompetanse til å imøtekomme pasientens fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle/åndelige behov. Målet med omsorgen er å lindre lidelsen og øke livskvaliteten. Dette inkluderer også omsorg for pårørende. Utdanningen bygger på hospicevbegelsen filosofi, og WHO’s definisjon av palliasjon

Omsorg ved komplekse somatiske sykdomstilstander
Studiets hovedfokus er rettet mot pleie, behandling og omsorg til pasienter med komplekse sykdomstilstander. Studentene skal bl.a tilegne seg ferdigheter i systematisk kartlegging og helhetlig vurdering av pasientens helsetilstand, sammenfatte beslutninger, iverksette intervensjoner og lage planer med utgangspunkt i pasient- og pårørendes behov. Samarbeid mellom og på tvers av profesjoner, og brukermedvirkning, er sentrale prinsipp i behandling og samhandling med pasient og pårørende.

Studiets hensikt er utvikling av reflekterte praktikere med høy yrkesetisk standard og avansert klinisk kompetanse, som kan bidra til å øke kvaliteten på pleie, behandling og omsorg til mennesker som mottar tjenester i hjemmet, i kommunale institusjoner eller sykehus. Sykepleiere med slik kompetanse vil være ettertraktet i et helsevesen som stiller store krav til selvstendighet og endringsevne.

Avansert klinisk sykepleie er organisert som et deltidsstudium over to år, og har til sammen 12 uker teori og 4 uker obligatorisk klinisk praksis. Studentene blir i tillegg organisert i faste refleksjonsgrupper som møtes jevnlig.

Forventet læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning: 

Arbeidsformer

Studiets arbeids- og undervisningsformer omfatter forelesninger, seminarer, gruppearbeid, ferdighetstrening, praksis, selvstudie, deltakelse i refleksjonsgrupper og skriving av refleksjonsnotat. 

Praksis

I tillegg til ferdighetstrening i simuleringsenhet, har studiet 4 uker veiledet praksis.

Krav til studiepoengprogresjon

Avansert klinisk sykepleie er organisert som et deltidsstudium over to år, og har til sammen 12 uker teori og 4 uker obligatorisk klinisk praksis. Studentene blir i tillegg organisert i faste refleksjonsgrupper som møtes jevnlig. Studiet er første del i en mastergrad i helse- og sosialfag, kliniske hjelperlasjoner overfor sårbare grupper (60 stp.). Det forutsettes karakteren C i gjennomsnitt og på fordypningsoppgaven, for å gå videre på mastergradens andre del. Del II er en fordypning i kliniske hjelperelasjoner og mastergradsoppgave (60 stp.). Mastergraden kvalifiserer for opptak til PhD-studier.

Kommunene kan søke utdanningsmidler fra helsedirektoratet til sykepleiere som ønsker å ta denne utdanningen. https://helsedirektoratet.no/tilskudd/mastergradsutdanning-i-avansert-klinisk-sykepleie

Gjennom studiet skal studenten tilegne seg inngående kunnskap om komplekse somatiske sykdomstilstander og kliniske undersøkelser for å kartlegge og vurdere pasientens helsetilstand, samt utvikle kompetanse i å iverksette og følge opp tiltak i nært samarbeid med pasient, pårørende og andre yrkesgrupper. Utvikling av fag, relasjon og handlingskompetanse er en sentral del i dette studiet.