-

Bachelor i regnskap og revisjon

Studiested: 
Molde
Økonomi
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Studiepoeng: 
180
Studiemodus: 
Heltid
Varighet: 
6 semester
Kull: 
2016
Studieprogram: 
Bachelor i regnskap og revisjon
Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse (GSK).
​Søker som ikke har GSK og fyller 25 år i søknadsåret kan søke realkompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Høgskolen anbefaler sterkt at studenter med svak bakgrunn i matematikk deltar ved forkurset i matematikk som starter ca. 2 uker før ordinær semesterstart.

Målgruppe

Studiet er tilrettelagt for studenter som kommer direkte fra videregående skole, men det viser seg at mange med yrkeserfaring også velger studiet med stort utbytte. Det egner seg for de som ønsker en økonomisk administrativ utdanning med en spesifikk yrkesrettet profil.

Introduksjon

Bachelorstudiet i regnskap og revisjon gir en yrkesrettet utdanning for personer som ønsker å arbeide som registrert revisor eller med mer generelle oppgaver innen økonomisk administrativ styring i næringslivet. Studiet gir en bred kompetanseplattform i økonomisk administrative basisfag. Det er helt nødvendig at revisor har slik kompetanse på høyde med ledelsen i de bedriftene som skal kontrolleres. I tillegg får studentene spesialisert utdanning innen regnskap, revisjon, skatterett og rettslære. Ved Høgskolen i Molde er det også mulig å ta dette studiet som en av spesialiseringsretningene ved bachelorgradsstudiet i økonomi og administrasjon.

Den viktigste oppgaven til en registrert revisor er å utføre revisjon for foretak som etter norsk lov har plikt til å ha revisor. Kravene som er satt til en revisors arbeid, finner en dels i lover om revisjon, dels i administrative forskrifter og dels følger de av revisjonsteori og grunnsetninger for god revisjonspraksis. Det er også en rekke andre oppgaver som det er naturlig for en registrert revisor å utføre. Som eksempel kan vi nevne rådgivning for bedriftsledelsen når det gjelder regnskapsføring, skatte- og avgiftsspørsmål, regnskapsanalyse, intern kontroll med mer.

Forventet læringsutbytte

Etter fullført studium skal kandidaten ha en bred kompetanseplattform i økonomisk administrative basisfag. I tillegg skal kandidaten ha spesialisert kunnskap innen regnskap, revisjon, skatterett og den delen av rettslæren som er særlig relevant for næringslivet. Kandidaten skal etter fullført utdanning ha:

 Kunnskap

 • om innovasjonsprosesser og hvordan strategier utvikles, hvordan virksomheter organiseres og ledes, og hvordan produkter og tjenester markedsføres
 • om hvordan nye investeringer kan vurderes, finansieres, driftes og evalueres i ettertid gjennom regnskapsrapportering
 • om hvordan en virksomhet kan tilpasse seg ulike konkurransesituasjoner og samfunnsøkonomiske rammebetingelser.
 • om formålet med, og innholdet i, norsk og internasjonal regulering av ekstern regnskapsrapportering
 • om revisjon, skatterett og den delen av rettslæren som er særlig relevant for næringslivet.
 • om forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdet

 Ferdigheter

 • i å anvende den kunnskapen som er beskrevet over, på praktiske problemstillinger i arbeidslivet
 • i å utarbeide og analysere regnskapsrapporter, både som ledd i internkontroll og ekstern forvaltningskontroll
 • i å utføre funksjoner innenfor en virksomhets økonomiforvaltning og administrasjon
 • i å utføre de arbeidsoppgaver som er tillagt en registrert revisor etter nærmere regler gitt i revisorloven
 • i å bistå bedriftsledelsen med rådgiving om komplekse problemstillinger innen regnskap, skatt, avgift, selskapsrett, intern kontroll med mer.

 Generell kompetanse

 • i å planlegge og gjennomføre egne arbeidsoppgaver, formidle fagstoff skriftlig og muntlig og utveksle synspunkter og erfaringer, og slik sett bidra til utvikling av god praksis
 • i å oppdatere sin kunnskap gjennom hele sitt yrkesaktive liv. Studiet skal således gi et godt grunnlag for livslang læring.
 • i å vurdere yrkesetiske problemstillinger
Arbeidsformer

For å oppnå det ønskede læringsutbyttet for studiet, legges det opp til varierte arbeids- og undervisningsformer. Plenumsforelesninger med digitale presentasjoner og tradisjonell tavlebruk vil stå sentralt i formidling av kunnskap om problemstillinger, teorier og metoder innen fagområdene. Dette suppleres med organisert oppgaveløsning i mindre grupper, dels med veiledning underveis og dels uten. Gruppeoppgavene hentes ofte fra virkelige case og utformes for å skape diskusjon og for å trene studentene i teamarbeid der teorier og metoder skal anvendes og presenteres. I tillegg må studentene arbeide selvstendig med pensumbøkene og med obligatoriske skriftlige innleveringer. Forventet arbeidsbelastning for studentene er 40 timer per uke.

Eksamen og vurderingsformer

Forskjellige eksamens- og vurderingsformer brukes for å måle om undervisningen og studentenes arbeid har gitt det ønskede læringsutbytte. Tradisjonell skoleeksamen (individuell skriftlig slutteksamen under tilsyn og med karakter) står sentralt i de fleste emnene. I tillegg kan det brukes karaktergivende innleveringer og presentasjoner underveis i semesteret. I de fleste emner er det arbeidskrav i form av obligatoriske innleveringsoppgaver som tester om studentene har nådd et minimumsnivå for læringsutbytte som anses nødvendig for å kunne gå videre til slutteksamen i et emne.

Krav til studiepoengprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Internasjonalisering

Det er mulig å ta tredje semester i utlandet etter søknad. Det må da finnes emner ute som dekker de obligatoriske emnene i tredjesemester, se studiets oppbygging. Når det gjelder europeiske land, har Høgskolen i Molde flere utvekslingsavtaler (ERASMUS). Se nærmere informasjon om utvekslingsstudier på høgskolens hjemmesider.

Videre studier

Bachelorgraden gir grunnlag for søknad til masterstudier i regnskap og revisjon i Norge som kan føre fram til godkjenning som statsautorisert revisor.

Oppbygning og sammensetning

Studiets innhold er fastsatt i en nasjonal rammeplan, og det er ingen valgemner. Første del av studiet er felles med bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. De tre siste semestrene utgjør spesialiseringsdelen som består av regnskap, revisjon, skatterett og rettslære.