-

Årsstudium i idrett og Adventure

Studiested: 
Molde
Idrett
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Studiepoeng: 
60
Studiemodus: 
Heltid
Varighet: 
2 semester
Kull: 
2016
Studieprogram: 
Årsstudium i idrett og Adventure
Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse (GSK).
​Søker som ikke har GSK og fyller 25 år i søknadsåret kan søke realkompetanse

Målgruppe

Studiet egner seg for aktive idrettsinteresserte som ønsker seg et morsomt og lærerikt studieår. Det passer også for trenere som ønsker kompetanseheving og lærere/lærerstudenter som ønsker å undervise i kroppsøving i grunnskolen. Årsstudiet i idrett er også den naturlige inngangen for de som ønsker å satse på videre studier innen idrettsfag ved Høgskolen i Molde eller ved andre studiesteder.

Introduksjon

Årsstudium i Sport og Adventure er et Årsstudium i Idrett, med spesialisering innen «adventures» i idrett. Studiet følger oppbygningen til et årsstudium i idrett, og gir en spesialisering i «Adventure». «Sport Adventure» er en voksende næringsvei både internasjonalt, nasjonalt og i regionen. Høgskolen i Molde benytter sin beliggenhet i et natureldorado til å tilby praktisk undervisning i lokal spektakulær natur. Studentene deltar gjennom studieåret på fire «Adventure Camps» innen idrett med temaer som klatring, ski, vannsport og generell trening. Hver camp har en varighet på en uke. Studentene deltar i økende grad i planleggingen av campene i løpet av studieåret. Enkelte av campaktivitetene er knyttet opp mot sertifisering fra aktivitetens forbund. Campene knyttes også opp mot den øvrige undervisningen.

Det undervises også i rene idrettsemner som treningslære, idrettsledelse, idrettshistorie og prestasjonspsykologi, samt praktiske fag innen aktivitetslære. I tillegg til campaktivitetene er det i aktivitetslæreemnene undervisning i volleyball, basketball, fotball, livreddende førstehjelp og turn/akrobatikk.

Studiet kvalifiserer normalt til undervisning i kroppsøving i kombinasjon med lærerutdanning. Årsstudium i idrett kvalifiserer også til diverse instruktør-, trenerjobber innen idretten, i treningssentrene og i sport-adventurebransjen.

Forventet læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning:
Kunnskap:

  • kjenne til viktige moment innen planlegging av Adventures innen idrett
  • kjenne grunnprinsippene i de campaktivitetene det blir undervist i
  • kjenne grunnprinsippene i basistrening, turn, friidrett, friluftsliv, orientering, samt i utvalgte ballspill og skidisipliner
  • kunne forklare grunnleggende prinsipper innen treningslære og prestasjonspsykologi
  • kunne identifisere idrettshistoriens hovedlinjer
  • kunne redegjøre for norsk idretts organisering og forholdet mellom idrett og samfunn

Ferdigheter:

  • skal kunne instruere i overnevnte aktiviteter på grunnleggende nivå
  • skal kunne lage treningsprogram
  • skal kunne planlegge en enkel Adventure innen idrett
Arbeidsformer

Det vil bli lagt vekt på ulike arbeids- og undervisningsformer som: forelesninger, praktiske øvinger, camps og innleveringer, både individuelle og sammen med andre. Det legges vekt på selvstendig arbeid og studentenes ansvar for egen læring. Det forventes blant annet noe egentrening i forbindelse med treningslære og aktivitetslære. I enkelte emner er det obligatoriske arbeidskrav som må være utført for å få anledning til å avlegge slutteksamen. Obligatoriske arbeidskrav må utføres og være godkjent i samme semester som undervisning i emnet pågår. 
Studiet er ikke tilpasset fjernstudier.

Eksamen og vurderingsformer

Den dominerende eksamens- og vurderingsformen er individuell skriftlig skoleeksamen. Denne er i noen emner kombinert med innleveringer av gruppearbeid. I noen emner, der det er hensiktsmessig i forhold til formulert læringsutbytte, vil det også være praktiske ferdighetsprøver og vurdering av undervisningspraksis .

Krav til studiepoengprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Videre studier

Ved Høgskolen i Molde tilbys bachelorstudium i Sport Management og det er utviklet en overgangsordning for studenter med Årsstudium i Idrett og Adventure som ønsker å fortsette med en bachelorgrad ved Høgskolen Molde. Studenter med Årsstudium i Idrett får godkjent emnene, Treningslære 1, Treningslære 2, Idrettshistorie, Prestasjonspsykologi og to Aktivitetslæreemner som valgfag inn i bachelorgraden i Sport Management ved Høgskolen i Molde. Studenter med fullført årsstudium kan også søke opptak til bachelorstudier innen idrettsfag ved andre høgskoler / universitet. 

Oppbygning og sammensetning

Hvert semester inneholder både teori- og aktivitetskurs. Timeplanen vil gi rom for å kombinere egentrening med studier.