-

Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse

Studiested: 
Molde
Juss og samfunnsfag
Studienivå: 
2. syklus (master)
Studiepoeng: 
120
Studiemodus: 
Heltid
Varighet: 
4 semester
Kull: 
2016
Studieprogram: 
Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse
Opptakskrav og rangering

Relevant bachelorgrad, karaktersnitt C eller bedre. 

Relevant bachelorgrad i samfunnsfag, økonomisk-administrative fag eller lignende fagområder. For søkere med bachelorgrad eller tilsvarende innenfor andre fagområder vil det bli gjort en konkret og samlet vurdering av faglig bakgrunn.

Det er et krav at minst 80 studiepoeng er fordypning i fag, emne eller emnegruppe innen økonomisk-administrative fag og/eller samfunnsvitenskapelige fag, der det inngår emner som statsvitenskap, sosiologi, historie, juss eller andre samfunnsfag. Høgskolen kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

Søkere som mangler 80 studiepoeng fordypning innen relevante emner vil ha mulighet til å kvalifisere seg ved å ta følgende emner: ADM100, ADM201, ADM205, LOG525 og LOG550

Studenter som ønsker siv.øk.-tittel, må ha en bachelorgrad i økonomisk-administrative fag. 

Målgruppe

Studenter med bachelorgrad i økonomisk-administrative eller samfunnsfaglige studier eller tilsvarende.
Ansatte i organisasjoner med ønske om å utvikle kompetanse rettet mot rådgivning og ledelse, gitt faglige eller realfaglige forutsetninger som tilsvarer bachelornivå innenfor det aktuelle fagfeltet.

Introduksjon

Masterstudiet i samfunnsendring, organisasjon og ledelse tar som utgangspunkt at verden for de fleste, også beslutningstakere i næringsliv og forvaltning, i dag oppleves som kompleks og foranderlig. Både politikk, økonomi og kultur er i dag gjenstand for internasjonalisering. Dagens menneske blir gjennom moderne medier, IKT, nye reisemuligheter og en økt pluralisme i livs- og verdensanskuelser knyttet tettere til en global verden på en slik måte at det også får betydning for egne lokale valg og beslutninger. Makro og mikro er kommet nærmere hverandre, og behovet for å forstå det lokale i lys av det globale og vice versa er dermed stort. Dette betyr at det blir viktig å forstå ledelse i organisasjoner i lys av de måtene samfunnet endres på. Samtidig framstår dagens kunnskapssamfunn som stadig mer fragmentert og spesialisert. På spesialiserte fag- og kunnskapsfelt øker ekspertisen på bekostning av en forståelse av helheten. Økt kunnskap kan paradoksalt nok føre til større kompleksitet og mindre oversikt og forståelse. Derfor prøver dette studiet å dyrke fram evnen til å se helheter. Studiet har som mål å gi studentene forståelse for sammenhenger mellom endringer på samfunns-, organisasjons- og individnivå, og bygger på innsikter fra flere fagtradisjoner som organisasjonsteori, statsvitenskap, økonomi, sosiologi og historie.

Forventet læringsutbytte

Kandidaten etter fullført utdanning:
Kunnskap

  • ha dyptgående kunnskap om teorier om økonomisk utvikling, politikk, organisasjonsutvikling og ledelse
  • ha god innsikt i nyere utvikling på disse ulike områdene, og forholdene mellom dem
  • ha god kunnskap innen samfunnsvitenskapelig metode

Ferdigheter

  • kunne anvende teorier for å analysere komplekse problemstillinger på en reflektert måte og innen en tverrfaglig ramme
  • kunne tilegne seg ny faglitteratur på en selvstendig og kritisk måte
  • kunne gjøre selvstendig akademisk analysearbeid på en teoretisk informert og metodisk forsvarlig måte
  • evne å presentere arbeid skriftlig og muntlig i så vel en akademisk som en populær form
  • evne å bidra i løsning av konkrete organisasjonsproblem innen offentlig og privat sektor

Generell kompetanse

  • ha utviklet evne både til å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre
  • ha opparbeidet evne til å reflektere over og å reagere i forhold til etiske konsekvenser av egen og andres yrkes- og fagutøvelse
Arbeidsformer

Forelesninger, samlinger og gruppearbeid

Eksamen og vurderingsformer

Innleveringsoppgaver, hjemme- og skoleeksamener.

Internasjonalisering

Deler av graden kan tas ved andre norske eller utenlandske utdanningsinstitusjoner

Videre studier

Doktorgradsstudier

Oppbygning og sammensetning

Studieplanen er endret i 2015 med blant annet omlegging til masteroppgave på 30 stp. Studenter opptatt på studiet før 2015 anbefales å følge den nye studieplanen. Dersom enkelte studenter allikevel ønsker masteroppgave på 45 studiepoeng, må det avtales en individuell studieplan. Ta kontakt med studieleder om dette. Se også mer informasjon i Fronter.

Nedenfor følger studieplan for master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse.

For å oppnå siviløkonomtittel se studieplan under omtalen av Siviløkonom 2. avdeling.

I tillegg til valgfagene som er nevnt under, kan studentene ta studiet Ledelse i helse- og sosialtjenesten (30 studiepoeng) som er et samarbeidsstudium mellom Høgskolen i Molde, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Volda. Dette studiet vil da også erstatte ADM830 Innovasjon og omstilling.
Relevante fag på mastergradsnivå fra andre institusjoner kan også etter søknad bli godkjent som valgfag.
NB! Studenten bør unngå å velge emner som gir kollisjoner mellom samlingsbasert undervisning og undervisning som går over hele semesteret.