-

Årsstudium i statsvitenskap

Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
60
Studiemodus: 
Heltid
Kull: 
2016
Studieprogram: 
Årsstudium i statsvitenskap
Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse (GSK).
​Søker som ikke har GSK og fyller 25 år i søknadsåret kan søke realkompetanse

Målgruppe

Studiet er egnet både for deg som kommer rett fra videregående skole, og for deg som har vært noen år i yrkeslivet i offentlig eller privat virksomhet. Studiet er godkjent som 1-årig videreutdanning for lærere.

Introduksjon

Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative prosesser på nasjonalt og internasjonalt nivå, samt innsikt i samfunnsvitenskaplige metoder for å kunne gjennomføre empiriske studier.

Forventet læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning: 

  • ha kunnskap om de ulike offentlige institusjoners oppbygning og virkemåte
  • forstå politiske prosesser på nasjonalt og internasjonalt nivå
  • ha innsikt i samfunnsvitenskapelig metode og statistikk
  • være i stand til å planlegge og gjennomføre empiriske undersøkelser
Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, oppgaveskriving.

Eksamen og vurderingsformer

Slutteksamen, deleksamen

Videre studier

Årsstudiet vil telle som første eller andre året i bachelorstudiet i juss og administrasjon ved Høgskolen i Molde (se egen omtale av bachelorstudiet). 
Med en bachelorgrad i juss og administrasjon kan du søke opptak til masterstudiet i samfunnsendring, organisasjon og ledelse ved HiMolde eller masterstudier ved andre universitet og høgskoler.
En bachelorgrad i Juss og administrasjon som inneholder emner i komparativ og internasjonal politikk, vil kvalifisere til opptak på masterstudier i statsvitenskap.

Oppbygning og sammensetning

Høstsemesteret omfatter to kurs med avsluttende eksamen til jul: ADM110 Stats- og kommunalkunnskap og SAF130 Politisk teori. Kurset SAF112 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk går over to semester med avsluttende eksamen i vårsemesteret. ADM111 Politiske prosesser, SAF200 Komparativ politikk og SAF201 Internasjonal politikk gis i vårsemesteret.