-

Praksisveiledning

Studiested: 
Molde
Helse- og sosialfag
Studienivå: 
Videreutdanning
Studiepoeng: 
10
Studiemodus: 
Deltid
Varighet: 
2 semester
Kull: 
2016
Studieprogram: 
Praksisveiledning
Opptakskrav og rangering

Bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfagutdanning fra høgskole eller universitet

Anbefalte forkunnskaper

Ett års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

Målgruppe

Studiet er et tilbud til de som fungerer som veileder, eller har gjort avtale om å være veileder i praksisstudier for sykepleier- eller vernepleierstudenter ved Høgskolen i Molde.

Introduksjon

Studiet skal gi en grunnleggende innføring i veilednings- og vurderingsteori. Temaene vil bli relatert til sykepleier- og vernepleierutdanningens ulike praksisområder. Deltakerne vil gjennom arbeidskrav og praktiske øvelser få mulighet til å opparbeide mer trygghet i sin veiledning og vurdering av høgskolens studenter.

Studieutgifter
Studietilbudet er gratis. Det må betales lovbestemt semesteravgift for ett semester.
I tillegg må deltakerne dekke utgifter til pensumlitteratur mv.

Forventet læringsutbytte

En kandidat med fullført utdanningen skal:

  • kunne anvende sentrale veilednings- og vurderingsprinsipper, -begreper og – metoder i veiledning av studenter
  • mestre grunnleggende ferdigheter i veiledning og vurdering av studenter i praksis
  • reflektere over sin veiledning og utvikle en teori for denne
  • ha kjennskap til de rammer og planer som ligger til grunn for studentenes praksisstudier
Eksamen og vurderingsformer

To individuelle skriftlige arbeidskrav og en indivivuell hjemmeeksamen.

Oppbygning og sammensetning

Studiet er bygd opp i tre trinn der hvert trinn starter med en undervisningssamling. Samlingene er organisert over tre samlinger på henholdsvis tre, to og to dager. Alle samlingene er obligatoriske og er i Molde. Mellom samlingene skal deltakerne gjennomføre arbeidskrav. Studiet avsluttes med en hjemmeeksamen.

 

 

 

Studiemodell
Emne2016 Høst
10