-

Trygg legemiddelhåndtering

Studiested: 
Kristiansund
Helse- og sosialfag
Studienivå: 
Videreutdanning
Studiepoeng: 
15
Studiemodus: 
Deltid
Varighet: 
2 semester
Kull: 
2016
Studieprogram: 
Trygg legemiddelhåndtering
Opptakskrav og rangering

Bachelorgrad (180 studiepoeng ) i sykepleie eller vernepleie.

Søker må ha et arbeidssted der det kan gjøres et forbedringsarbeid som en del av studiet.

Målgruppe

Sykepleiere og vernepleiere fra alle områder av helsetjenesten som håndterer legemidler. Det vil være en fordel om flere studenter kommer fra samme arbeidsplass, men det er ikke et krav.

Introduksjon

Videreutdanningen har fokus på legemiddelbruk, legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet. Studiet skal være praksisnært, og deltakerne får en innføring i kvalitetsforbedring. Det skal gjøres et forbedringsarbeid innen legemiddelhåndtering på egen arbeidsplass.

Studietilbudet er gratis. Det må betales lovbestemt semesteravgift. Det skal være betalt i eksamenssemesteret. I tillegg kommer utgifter til pensumlitteratur. Arbeidsgiver kan søke støtte til frikjøp via kompetanseløftet.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført studie:

  • gjøre rede for forsvarlig legemiddelhåndtering knyttet til faglige, etiske, praktiske og juridiske føringer
  • anvende aktuelle forskrifter og offentlige utredninger som er styrende for riktig legemiddelbruk
  • anvende teori og vitenskapelig forskning som ivaretar riktig legemiddelhåndtering
  • utføre forbedringsarbeid innen legemiddelhåndtering, og bidra til implementering av riktig legemiddelbruk i praksis
  • ivareta pasientsikkerheten ved legemiddelbruk
  • veilede og drive med opplæring av kollegaer i riktig legemiddelbruk
  • synliggjøre ferdigheter og kunnskap i forsvarlig legemiddelhåndtering på sin arbeidsplass
Arbeidsformer

Det er knyttet skriftlige arbeidskrav til gjennomføring av forbedringsarbeid på eget arbeidssted, samt muntlig sluttvurdering. Studiet vurderes til bestått/ikke bestått. På samlingene vil det bli forelesninger knyttet til sentrale tema innen legemiddelbruk, legemidelhåndtering og pasientsikkerhet. Det vil også bli arrangert workshops og gruppearbeid i sammenheng med arbeidskrav og forelesninger.

Eksamen og vurderingsformer

To skriftlige arbeidskrav må være godkjent i løpet av studiet. Det blir en muntlig eksamen på slutten av studiet. Studiet vurderes til bestått/ikke bestått.

Oppbygning og sammensetning

Studiet går over to semester, med til sammen fire samlinger á to-tre dager. Arbeidskravene blir knyttet til at deltakerne skal gjennomføre et forbedringsarbeid på eget arbeidssted, gjennom kartlegging av behov og utprøving av mulige løsninger.

Studiemodell
Emne2020 Høst2021 Vår
VTL002 Trygg legemiddelhåndtering
0.015