-

VIVO II - Behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser

Helse- og sosialfag
Studienivå: 
Videreutdanning
Studiepoeng: 
15
Studiemodus: 
Deltid
Varighet: 
1 semester
Kull: 
2016
Studieprogram: 
VIVO II Voldsrisikohåndtering
Opptakskrav og rangering

Søkeren må ha bestått " Utredning av voldsrisiko hos mennesker med psykisk lidelser " (VIVO I) 15 studiepoeng

Målgruppe

Målgruppen for studiet er barnevernspedagoger, fysioterapeuter, leger, psykiatere, psykologer, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, og andre med tilsvarende helsefaglig bakgrunn som arbeider med mennesker med psykiske lidelser og voldsproblem.

Introduksjon

Dette studiet er et resultat av samarbeid mellom Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sør -Øst, Oslo Universitetssykehus og Høgskolen i Molde, Avdeling for helse- og sosialfag.  

Studietilbudet ble gitt første gang høsten 2006.  Studiet bygger på ”VIVOI - Utredning av voldsrisiko hos mennesker med psykiske lidelser (15 sp.) . Studiet er det eneste studietilbudet i Norge som har behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser som hovedfokus.  Arbeid i psykisk helsevern, på alle nivå i helsesystemet, forutsetter at en som kliniker har kompetanse innen dette fagområdet.  Studietilbudet er derfor like relevant for fagfolk i hjemmebaserte tjenester og miljøterapi i institusjon som for individual- og gruppeterapeuter.  

Forventet læringsutbytte

En kandidat med fullført utdanning skal:

 • ha en oppdatert oversikt over kliniske metoder for behandling og risikohåndtering av aggresjon og vold hos mennesker med psykiske lidelser.
 • kunne utforme og anvende strukturerte behandlingsplaner og risikohåndteringsplaner i forhold til mennesker med psykiske lidelser som har voldsproblem. Denne kunnskapen skal være forskningsbasert, og også evidensbasert når slik kunnskap foreligger i faglitteraturen.
Arbeidsformer

Studiet blir organisert fra kompetansesenteret for sikkerhet-, fengsel- og rettpsykiaitri og gjennomføres over ett semester. Studiet bygger på ulike undervisningsmetoder.

Det vil bli arrangert 7 dagssamlinger ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo Universitetssykehus og eller ved videooverføringer fra Oslo.  Til sammen utgjør samlingene 50 organiserte undervisningstimer, inkludert introduksjon, forelesninger, gruppearbeid med veiledning og tilbakemelding, gjennomføring av eksamen og avslutning. Den resterende studietiden må studenten selv organisere som selvstudium, individuelt og i grupper. Mellom samlingene skal studentene arbeide med studieoppgaver/ gruppeoppgaver, samt selvstudium av pensumlitteratur.Studentene blir organisert i faste grupper med 3-6 medlemmer. Gruppene arbeider sammen gjennom hele studietiden og under eksamen.

Studiet avsluttes med en skriftlig gruppeeksamen hvor studentene skal utarbeide en omfattende behandlings- og risikohåndteringsplan i forhold til et skriftlig presentert kasus.

Eksamen og vurderingsformer

Studiet avsluttes med en skriftlig gruppeeksamen hvor studentene skal utarbeide en omfattende behandlings- og risikohåndteringsplan i forhold til et skriftlig presentert kasus. Dette er en 6–timers eksamen som bygger på studiets samlede pensum.  Disse planene skal bygge på oppdatert kunnskap slik det avspeiles i pensumlitteratur og undervisning.  Det er en forutsetning at kandidaten viser i besvarelsen at hun/han kan anvende den kliniske kunnskapen som studiet bygger på.

Besvarelsen vurderes med gradert karakter fra A til F, der A er beste og E er dårligste karakter for bestått eksamen.  Karakteren F er ikke bestått.

Kostnader

For deltakelse via videotilkobling på helsenettet er kostnaden 2750,- per student for hele semesteret (fire delseminarer).

Deltakelse i seminarlokalene på Gaustad, Oslo koster 4000,- per student for hele semesteret (fire delseminarer) inkl. lunsj samt kaffe / frukt e.l.

Påmelding er bindende og kostnadene vil ikke bli refundert dersom avmelding skjer etter dato for første samling  

Oppbygning og sammensetning

Studiets er inndelt i to moduler som er nært knyttet til hverandre:

 • behandling og risikohåndtering i institusjon
 • behandling og risikohåndtering utenfor institusjon

Modul 1:Behandling og risikohåndtering i institusjon

 • Etablering av terapeutiske relasjoner
 • Behandlingsplanlegging
 • Sosial ferdighetstrening
 • Nettverksarbeid
 • Utforming og iverksetting av risikohåndteringsstrategier basert på individuelle analyser av nettverk, ressurser, forvarsel og sårbarhetsfaktorer
 • Strategier overfor grensesetting som risikofaktor i behandlingsforløpet

Modul 2: Behandling og risikohåndtering utenfor institusjon

 • Kommunikasjon av risikoanalyser og risikohåndteringsstrategier til andre ledd i behandlingskjeden 
 • Organisering av utflytting fra institusjon
 • Oppfølging etter utflytting fra institusjon
 • Nettverksarbeid
 • Strategier overfor stoffmisbruk som risikofaktor etter utflytting

 Litteratur: Litteraturoversikten er fordelt på de to modulene.  Studiets omfang på 15 studiepoeng tilsvarer ca 1000 sider obligatorisk pensumlitteratur.

Bøker:

Bellack, A.S., Mueser, K.T., Gingerich, S., & Agresta, J. (2004). Social skills training for schizophrenia. A step-by-step guide. New York: Guilford Press. (340 sider). 

Muser, K. T., Noordsy, D. L., Drake, R. E., & Fox, L. (2006). Integrert behandling av rusproblemer og psykiske lidelser. Oslo (342 sider)

Richter, D., & Whittington, R. (Red.) (2007). Violence in mental health settings: Causes, consequences, management. New York: Springer. (347 sider)

Artikler:

Bjørkly, S. (2004). Risk management in transitions between forensic institutions and the community: A literature review and an introduction to a milieu treatment approach. International Journal of Forensic Mental Health, 3, 67-75.

Gleeson, J.F., Rawlings, D., Jackson, H.J., McGorry, P.D. (2005). Early warning signs of relapse following a first episode of psychosis. Schizophrenia Research, 80, 107-111.

Green, B., Pedley, R., Whittingham, D. (2004). A structured clinical model for violence risk intervention. International Journal of Law and Psychiatry, 27, 349-359.

Haggård, U., Gumpert, C.H., & Grann, M. (2001). Against all odds: A qualitative follow-up study of high-risk violent offenders who were not reconvicted. Journal of Interpersonal Violence, 16, 1048-1065.

Hornsveld, R.H.J., & Nijman, H.L.I. (2005). Evaluation of a cognitive-behavioral program for chronically psychotic forensic patients. International Journal of Law and Psychiatry, 28, 246-254.