-

Videreutdanning - Miljøarbeid og tverrprofesjonalitet

Studiested: 
Molde
Helse- og sosialfag
Studienivå: 
Videreutdanning
Studiepoeng: 
60
Studiemodus: 
Deltid
Varighet: 
2 semester
Kull: 
2016
Studieprogram: 
Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid
Opptakskrav og rangering

Relevant bachelorgrad, minimum ett års relevant yrkespraksis og 50% relevant stilling under utdanning.
Aktuelle profesjonsutdanninger kan være vernepleier, sykepleier, barnevernspedagog, sosionom, førskolelærer, velferdsarbeider, ergoterapeut og lærer. Unntak fra praksiskravet kan vurderes.

Målgruppe

Studiet er en tverrfaglig videreutdanning og retter seg hovedsakelig mot studenter med helse, sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning, men også andre med tilsvarende utdanningsnivå med relevante arbeidsforhold . Studiet er en fordypning og videreføring av kunnskap og ferdigheter etter bachelorutdanning. Det er lagt vekt på å rekruttere studenter som kan avspeile hele det spekteret av yrkesgrupper som jobber innen tiltak og tjenester for funksjonshemmede.

Introduksjon

Studiet i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet er rettet mot tiltak og tjenester for funksjonshemmede, med spesielt fokus på mennesker med multifunksjonhemming og utfordrende atferd. Studiet skal gi innsikt i hvordan bidra til å bedre livkvaliteten for målgruppen. Innsikten skal føre fram til handlingskompetanse, bygget på en relasjonell forståelse. Studiet vil møte kompetansebehov knyttet til samhandlingsreformens særskilte krav til tverrprofesjonelt samarbeid for å sikre koordinerte og gode tjenester.

Forventet læringsutbytte

Vi forventer at gjennomført studie skaper reflekterte praktikere med høy etisk standard og avansert kunnskap om samordning, samarbeid og samhandling. Kandidatene skal spesielt ha innsikt i tiltak og tjenester for målgruppen, og hvordan bidra til bedring av livskvalitet. Innsikten skal føre fram til handlingskompetanse, bygget på en relasjonell forståelse.

Kandidaten skal etter fullført utdanning; 
Kunnskap:

  • ha avansert kunnskap i systematisk og målrettet arbeid rettet mot personer med psykisk utviklingshemming, multifunksjonshemming og utfordrende atferd
  • ha inngående kunnskap om funksjonshemming, inkludering og deltakelse
  • ha inngående kunnskap om fagspesifikke kliniske og pedagogiske tilnærmingsmåter innen funksjonshemmingsfeltet

Ferdigheter:

  • kunne planlegge, gjennomføre og evaluere tiltaks-/endringsarbeid for og med mennesker med funksjonshemming
  • kunne bruke relevante metoder for forskning og fagutvikling på en selvstendig måte
  • kunne initiere og vedlikeholde relasjoner bygget på forståelse og respekt for brukernes erfaringsverden

Generell kompetanse:

  • kunne anvende kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid på nye områder innenfor fagfeltet
  • kunne anvende relasjonskompetansen overfor funksjonshemmede med ulike utfordringer, familier og hjelpeapparat
  • kunne beherske fagområdets uttrykksformer og utøve omfattende selvstendig arbeid
  • kunne kommunisere om faglige problemstillinger innen fagområdet, og utøve kritisk og etisk refleksjon
Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, seminar, ferdighetstrening, selvstudium, refleksjonsgrupper, utviklingsarbeid i egen praksis, bruk av E-læringsressuser (NAKU,eMAA,SOR).
Skriftlige oppgaver og muntlige presentasjoner.

Eksamen og vurderingsformer

Hjemmeeksamen i gruppe, skriftlig individuell skoleeksamen, gruppeeksamen med muntlig presentasjon, skriftlig individuell hjemmeeksamen, fordypningsoppgave med muntlig presentasjon.
Refleksjonsnotat er et obligatorisk arbeidskrav som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnene VMT720 og VMT723.

Videre studier

Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet kan gjennomføres som egen, selvstendig utdanning eller inngå som første del av masterstudiet i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde. Studiet kan også kvalifisere for innpass ved andre mastergradsstudier ved andre høgskoler og universitet. Slik godkjenning må gis av den institusjonen som tilbyr masterstudiet. Opptak til andre del av masterstudiet i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde forutsetter karaktekrav på gjennomsnitt C eller bedre.

Oppbygning og sammensetning

Studiet har til sammen 12 ukesamlinger. Det gjennomføres tre ukesamlinger per semester. Studentene vil bli organisert i faste refleksjonsgrupper (delvis veiledet).
Fjerde semester skal det skrives en fordypningsoppgave som er basert på klinisk utviklingsarbeid i egen praksis. Det legges opp til en læringsstrategi som
vektlegger aktiv bearbeidelse av kunnskap med tilbakemeldinger underveis i læringsprosessen. Studentene skal arbeide på ulike måter med emnene i studiet,
blant annet gjennom muntlige presentasjoner og skriftlige oppgaver. De skal øve seg på å gi og motta tilbakemelding på muntlig og skriftlig arbeid, og lære
problemløsende holdning gjennom å jobbe med kasus som beskriver utfordringer de kan møte i praksis.