-

Videreutdanning - Miljøarbeid og tverrprofesjonalitet

Studiested: 
Molde
Helse- og sosialfag
Studienivå: 
Videreutdanning
Studiepoeng: 
60
Studiemodus: 
Deltid
Varighet: 
2 semester
Kull: 
2016
Studieprogram: 
Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid
Opptakskrav og rangering: 

Relevant bachelorgrad, minimum ett års relevant yrkespraksis og 50% relevant stilling under utdanning.
Aktuelle profesjonsutdanninger kan være vernepleier, sykepleier, barnevernspedagog, sosionom, førskolelærer, velferdsarbeider, ergoterapeut og lærer. Unntak fra praksiskravet kan vurderes.

Målgruppe: 

Studiet er en tverrfaglig videreutdanning og retter seg hovedsakelig mot studenter med helse, sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning, men også andre med tilsvarende utdanningsnivå med relevante arbeidsforhold . Studiet er en fordypning og videreføring av kunnskap og ferdigheter etter bachelorutdanning. Det er lagt vekt på å rekruttere studenter som kan avspeile hele det spekteret av yrkesgrupper som jobber innen tiltak og tjenester for funksjonshemmede.

Introduksjon: 

Studiet i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet er rettet mot tiltak og tjenester for funksjonshemmede, med spesielt fokus på mennesker med multifunksjonhemming og utfordrende atferd. Studiet skal gi innsikt i hvordan bidra til å bedre livkvaliteten for målgruppen. Innsikten skal føre fram til handlingskompetanse, bygget på en relasjonell forståelse. Studiet vil møte kompetansebehov knyttet til samhandlingsreformens særskilte krav til tverrprofesjonelt samarbeid for å sikre koordinerte og gode tjenester.

Forventet læringsutbytte: 

Vi forventer at gjennomført studie skaper reflekterte praktikere med høy etisk standard og avansert kunnskap om samordning, samarbeid og samhandling. Kandidatene skal spesielt ha innsikt i tiltak og tjenester for målgruppen, og hvordan bidra til bedring av livskvalitet. Innsikten skal føre fram til handlingskompetanse, bygget på en relasjonell forståelse.

Kandidaten skal etter fullført utdanning; 
Kunnskap:

  • ha avansert kunnskap i systematisk og målrettet arbeid rettet mot personer med psykisk utviklingshemming, multifunksjonshemming og utfordrende atferd
  • ha inngående kunnskap om funksjonshemming, inkludering og deltakelse
  • ha inngående kunnskap om fagspesifikke kliniske og pedagogiske tilnærmingsmåter innen funksjonshemmingsfeltet

Ferdigheter:

  • kunne planlegge, gjennomføre og evaluere tiltaks-/endringsarbeid for og med mennesker med funksjonshemming
  • kunne bruke relevante metoder for forskning og fagutvikling på en selvstendig måte
  • kunne initiere og vedlikeholde relasjoner bygget på forståelse og respekt for brukernes erfaringsverden

Generell kompetanse:

  • kunne anvende kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid på nye områder innenfor fagfeltet
  • kunne anvende relasjonskompetansen overfor funksjonshemmede med ulike utfordringer, familier og hjelpeapparat
  • kunne beherske fagområdets uttrykksformer og utøve omfattende selvstendig arbeid
  • kunne kommunisere om faglige problemstillinger innen fagområdet, og utøve kritisk og etisk refleksjon
Arbeidsformer: 

Forelesninger, gruppearbeid, seminar, ferdighetstrening, selvstudium, refleksjonsgrupper, utviklingsarbeid i egen praksis, bruk av E-læringsressuser (NAKU,eMAA,SOR).
Skriftlige oppgaver og muntlige presentasjoner.

Eksamen og vurderingsformer: 

Hjemmeeksamen i gruppe, skriftlig individuell skoleeksamen, gruppeeksamen med muntlig presentasjon, skriftlig individuell hjemmeeksamen, fordypningsoppgave med muntlig presentasjon.
Refleksjonsnotat er et obligatorisk arbeidskrav som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnene VMT720 og VMT723.

Videre studier: 

Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet kan gjennomføres som egen, selvstendig utdanning eller inngå som første del av masterstudiet i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde. Studiet kan også kvalifisere for innpass ved andre mastergradsstudier ved andre høgskoler og universitet. Slik godkjenning må gis av den institusjonen som tilbyr masterstudiet. Opptak til andre del av masterstudiet i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde forutsetter karaktekrav på gjennomsnitt C eller bedre.

Oppbygning og sammensetning: 

Studiet har til sammen 12 ukesamlinger. Det gjennomføres tre ukesamlinger per semester. Studentene vil bli organisert i faste refleksjonsgrupper (delvis veiledet).
Fjerde semester skal det skrives en fordypningsoppgave som er basert på klinisk utviklingsarbeid i egen praksis. Det legges opp til en læringsstrategi som
vektlegger aktiv bearbeidelse av kunnskap med tilbakemeldinger underveis i læringsprosessen. Studentene skal arbeide på ulike måter med emnene i studiet,
blant annet gjennom muntlige presentasjoner og skriftlige oppgaver. De skal øve seg på å gi og motta tilbakemelding på muntlig og skriftlig arbeid, og lære
problemløsende holdning gjennom å jobbe med kasus som beskriver utfordringer de kan møte i praksis.