-

Videreutdanning - Psykososialt arbeid med barn og unge

Studiested: 
Molde
Helse- og sosialfag
Studienivå: 
Videreutdanning
Studiepoeng: 
60
Studiemodus: 
Deltid
Varighet: 
4 semester
Kull: 
2016
Studieprogram: 
Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge
Opptakskrav og rangering

Bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag (barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie), medisin, pedagogikk (allmennlærer, førskolelærer), politiarbeid og/eller psykologi. Det kreves at nåværende stilling er knyttet til barne- og ungdomsarbeid med minimum 50 %.
Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdannings- og praksisnivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student. Det er utarbeidet egne opptaksregler, og herunder retningslinjer for vurdering av realkompetanse.
Søkere fra kommuner som har prioritert dette studie for flere av sine ansatte vil bli prioritert.

 

Målgruppe

Studiet er tverrfaglig og tverretatlig. Studiet retter seg i hovedsak mot helse- og sosialfaglig og pedagogisk høyskoleutdannede og andre med høyskole- eller høyere universitetsutdannelse med relevante arbeidsforhold. Det er lagt vekt på å rekruttere studenter som kan avspeile hele det spekteret av yrkesgrupper som møter barn eller unge i sin hverdag.Eksempel: Ansatte i barnehage, skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, helse- og sosial tjenester, barnevernet, kriminalomsorgen, politietat og kultur-og fritidstilbud.

Introduksjon

Studiet er etablert som oppdrag fra Helsedirektoratet. Utdanningen er ett av tiltakene i regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse.

Relevans for arbeidsliv: Omfanget av psykiske vansker hos barn og unge krever et mer desentralisert og lokalbasert hjelpetilbud. Det må involvere alle kommunale tjenester som er i kontakt med barn og unge. En må tidligere fange opp barn og unge i risiko og gi hjelp og behandling til de som trenger det. Et større fokus på forebygging og samhandling forutsetter å styrke den tverrfaglige kompetansen i kommunen. Dette studiet er laget for å bedre det tverrfaglige hjelpearbeidet for barn og unge, og for å videreutvikle det lokale hjelpetilbudet for denne gruppen.

Utdanningsprogrammet tar som hovedregel utgangspunkt i deltakernes arbeidssted, og har til hensikt å forsterke deltakernes kompetanse i møte med barn, ungdom og deres familier i de forskjellige tjenestetilbudene. Deltakerne skal etter endt utdanning kunne initiere og gjennomføre helsefremmende og forebyggende arbeid med barn, ungdom og unge voksne, og skape og videreutvikle tilgjengelige, fleksible og samordnede tjenestetilbud til barn, ungdom og familier.

Utdanningen har tre hovedområder:

 • Utvikle kunnskap og kompetanse i tråd med barn og ungdoms behov
 • Bedre samarbeid og koordinering av tjenestene for barn og unge
 • Mestringsfokus, holdninger og brukermedvirkning.

 

Nasjonale reguleringer

Kravspesifikasjon fra Helsedirektoratet som fastsetter krav til studiets innhold og øvrige bestemmelser knyttet til gjennomføring av studiet. Høgskolen i Molde inngir tilbud om oppstart av nytt kull fra høsten 2016.

Forventet læringsutbytte

En kandidat skal etter fullført utdanning:

Kunnskap:

 • ha erkjent og utviklet sin fagpersonlige kompetanse til systematisk, kritisk og etisk refleksjon i praksis
 • ha inngående kunnskap om vanlige psykososiale vansker og psykiske problemer og lidelser hos barn, ungdom og unge voksne

Ferdigheter:

 • kunne initiere, gjennomføre og evaluere helsefremmende og forebyggende arbeid med barn, ungdom og unge voksne
 • skape og videreutvikle tilgjengelige, fleksible og samordnende tjenestetilbud til barn, ungdom og familier med behov for hjelp

Generell kompetanse:

 • ha kompetanse til å kritisk vurdere hvordan organisering av tjenesteapparatet kan påvirke barn, unge og deres familier
 • kunne initiere, gjennomføre og evaluere lokale utviklingsprosjekter i samarbeid med aktuelle instanser og brukere i egen kommune
Arbeidsformer

Forelesning, nettstudier, handlings og refleksjonsgrupper, refleksjonsnotater, utviklingsprosjekt, arbeidskrav og selvstudie.

Eksamen og vurderingsformer

To individuelle hjemmeeksamener.
Planlagt, gjennomført og evaluert utviklingsprosjekt dokumentert i prosjektrapport. Gruppe eller individuell.
Individuell fordypningsopppgave.
Individuell muntlig eksamen.

Krav til studiepoengprogresjon

Studiet er 60 studiepoeng og det er ønskelig at studentene følger alle emnene gjennom 4 semester.
Det er likeve lagt opp til at følgende emner kan tas som emnestudent:

 • Psykisk helse hos barn og ungdom, 20 studiepoeng
 • Hvordan organisere og samordne de kommunale tjenestetilbudene til barn og ungdom, 10 studiepoeng studiepoeng

Oppmøte på forelesning og i handlings- og refleksjonsgrupper, dokumentert selvstudium gjennom beståtte arbeidskrav gir eksamensrett. 
1., 2. og 3.  semester må være bestått for å kunne starte på 4. semester.

Tekniske og andre forutsetninger

Studentene må ha tilgang til PC /Mac der de kan følge nettforelesninger og følge opp studiene gjennom læringsplattformen Fronter.

Kostnader

Semesteravgift og pensumlitteratur.

Evaluering

Evalueres i Fronter

Videre studier

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge kan gjennomføres som egen, selvstendige utdanning eller inngå som første del av masterstudiet i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde. Studiet kan også kvalifisere for innpass ved andre masterstudier ved andre høgskoler og universiteter. Slik godkjenning må gis av den institusjonen som tilbyr masterstudiet. Opptak til andre del av masterstudiet i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde forutsetter et karakterkrav på gjennomsnitt C eller bedre.

Oppbygning og sammensetning

Hovedemner:

 1. Kompetanse og tjenesteutvikling  - 15 studiepoeng (Hovedemne 1 strekker seg gjennom 4 semester.)
 2. Psykisk helse hos barn, ungdom og unge voksne- 20 studiepoeng
 3. Organisering og samordning av tjenestetilbudet- 10 studiepoeng
 4. Psykososialt arbeid – ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer -15 studiepoeng