-

SØK720 Urban økonomi

SØK720 Urban økonomi

Emnekode: 
SØK720
Emnenavn: 
Urban økonomi
Studieprogram: 
MSc in Economics and Business Administration
Kursnavn på engelsk: 
Urban Economics
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Master
Undervisningssemester: 
2020 Autumn
Eksamenssemester: 
2019 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Forkunnskapskrav

Som for opptak til studium i bærekraftig byutvikling

Emneinnhold

Dette er et kurs på masternivå. Kurset er obligatorisk for studenter på studiet i bærekraftig byutvikling. Den gis også som valgfag til studenter på ulike masterprogram.

Den økonomiske dimensjonen til byene er en av den viktigste drivkraften bak de urbane baserte samfunnene vi lever i dag. En grunnleggende forståelse av byer som økonomiske enheter er derfor viktig. Kurset gir studentene en introduksjon til byer som økonomiske systemer og noen økonomiske modeller som brukes i analyser av byer.

Kurset behandler de økonomiske kreftene bak fremvekst, utvikling og stagnasjon av byer.

Kurset introduserer også studentene til byene som sted, stedskapital som begrep, og koplingen til byens attraksjonskraft. De diskuteres i relasjon til muligheter og utfordringer for positiv vekst og utvikling. Det kan bland annet vare forutsetninger for sentrumhandel og lokalisering, kulturelle og sosiale aspekter f.eks. branding og utformingen av byens sentrum og funksjon som møterom.

Forventet læringsutbytte

På kurset trenes studentene i å bruke relevante metoder og teorier om urban økonomi. Studentene skal ha forståelse om byer som økonomiske enheter og spesialisert innsikt om de økonomiske kreftene bak fremvekst, utvikling og stagnasjon av byer. Studentene skal også kunne analysere faglige problemstillinger om byen som sted og attraksjonskraft. Studentene trenes også i å arbeide med praktisk og teoretisk problemløsning og formidle resonnementer muntlig og skriftlig.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Kurset er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, selvstudium og selvstendig arbeid. Forelesningene er samlingsbasert då kursen er tilpasset folk i arbeid.

Kurset går over to samlinger, 3 + 2 dager. Samlingssted Molde

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Attendance for teaching Påkrevd70 % obligatorisk fremmøte
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Attendance for teaching
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:70 % obligatorisk fremmøte
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Home assessmentIndividual semesterLetter (A - F)100% All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Home assessment
Gruppering:Individual
Varighet:
Varighetstype:semester
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100%
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material