-

VPLP15 Fordypningspraksis

VPLP15 Fordypningspraksis

Emnekode: 
VPLP15
Emnenavn: 
Fordypningspraksis
Studieprogram: 
Bachelor i vernepleie
Studiested: 
Nordmøre og Romsdal
Studiepoeng: 
16.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2017 Spring
Eksamenssemester: 
2017 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Emneinnhold

Faglig fordypning av ulike aktuelle arbeidsområder for vernepleiere

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha ferdigheter i planlegging, gjennomføring og vurdering av vernepleiefaglig arbeid
 • kunne anerkjenne andres kunnskaper, kompetanse og atferd i et samhandlingsperspektiv
 • kunne reflektere over betydningen av egen personlighet, forforståelse og egne erfaringer i yrkesutøvelsen
 • kunne begrunne egne synspunkter og handlinger overfor brukere, andre yrkesutøvere og arbeidsgivere
 • kunne gjøre rede for praksisplassens organisering og forholdet til andre tjenestetilbud 
 • ha noe innsikt i det formelle og uformelle tverrprofesjonelle samarbeidet på praksisplassen
 • kunne integrere faglige, etiske og juridiske tema i sine vurderinger
 • kunne redegjøre for egne erfaringer med faglig utviklingsarbeid
 • ha noe kunnskap om hvordan yrkesutøvere kan påvirke prosesser som har betydning for livssituasjonen til brukere og for egen yrkesutøvelse
 • kunne reflektere over arbeidet i forhold til yrkesetiske retningslinjer
 • kunne anerkjenne ulike profesjoners bidrag i det tverrprofesjonelle samarbeidet
 • kunne vise evne til informasjonsformidling til ansatte
Arbeids- og læringsaktiviteter

Det er et mål at studentene i denne praksisperioden skal kunne fordype seg i ett spesielt fagområde. Praksisområdet skal ha vernepleiefaglig relevans. Et sentralt målområde og arbeidskrav i denne perioden er anvendelse av vernepleierens arbeidsmodell på gruppe- eller organisasjonsnivå. Studenten skal utarbeide et forslag til tiltak rettet mot grupper eller rammebetingelser på praksisplassen.

Sensorordning

Veileder på praksisstedet innstiller praksisperioden til bestått/ikke bestått, og vernepleierutdanningen fastsetter den endelige vurderingen. Praksisperioden kan underkjennes uten forutgående melding dersom studenten har et fravær som overstiger 20 %, ved alvorlige brudd på etiske retningslinjer eller annen atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis. 

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s)33Påkrevd- fokusplan - praktiske oppgaver. - mappekrav
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:3
Påkrevde arbeidskrav:3
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:- fokusplan - praktiske oppgaver. - mappekrav
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Clinical studiesIndividual -Pass/fail Mappekravet "VerA 3 - Utviklingsarbeid" leveres som en individuell oppgave. Mappekravet bygger på emne 15, VerA 3, men systematisk kartlegging, analyse, målvalg, tiltak og evaluering gjennomføres i løpet av P5. Med utgangspunkt i målene for oppgaven samt praksis P5 skal studenten gjennomføre et utviklingsarbeid, utvikle et tiltak, som viser anvendelse av vernepleierens arbeidsmodell på gruppe-/organisasjonsnivå. All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Clinical studies
Gruppering:Individual
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Pass/fail
Andel:
Kommentar:Mappekravet "VerA 3 - Utviklingsarbeid" leveres som en individuell oppgave. Mappekravet bygger på emne 15, VerA 3, men systematisk kartlegging, analyse, målvalg, tiltak og evaluering gjennomføres i løpet av P5. Med utgangspunkt i målene for oppgaven samt praksis P5 skal studenten gjennomføre et utviklingsarbeid, utvikle et tiltak, som viser anvendelse av vernepleierens arbeidsmodell på gruppe-/organisasjonsnivå.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material