-

VPLP04 Praksis med utviklingshemma

VPLP04 Praksis med utviklingshemma

Emnekode: 
VPLP04
Emnenavn: 
Praksis med utviklingshemma
Studieprogram: 
Bachelor i vernepleie
Studiested: 
Nordmøre og Romsdal
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2017 Vår
Eksamenssemester: 
2017 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført første studieår

Emneinnhold

Praksis med mennesker med utviklingshemning

 • Målrettet miljøarbeid
 • Anvendelse av arbeidsmodellen
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha erfaring med samhandling og bistand til mennesker med ulike behov, med deres familie, pårørende og nærmiljø
 • kunne reflektere rundt etiske og prinsipielle problemstillinger knyttet til å arbeide i andres hjem
 • kunne reflektere over betydningen av egen forforståelse og personlige erfaringer i yrkesutøvelsen
 • ha ferdigheter i å tilrettelegge for læring, trivsel og livskvalitet
 • ha erfaring med brukermedvirkning og myndiggjøring i samvær med bruker
 • kunne foreta valg av mål og metoder slik at krenkende tiltak og negativ sosialt omdømme unngås
 • ha kunnskap om, og kunne anvende, ulike typer kartleggings- og analysemetoder
 • kunne planlegge, vurdere og iverksette målrettede tiltak
 • kunne anvende Vernepleierens Arbeidsmodell (VerA) i habiliteringsprosessen
 • ha kunnskap om rammene for bruk av tvang og makt, og gjøre rede for rettsikkerhetsmessige og etiske hensyn som særskilt bør vurderes i arbeid med krevende atferd
 • ha oversikt over aktuelt lovverk og praksisplassens plassering i det offentlige systemet
 • kunne forstå og analysere sammenhengen mellom samfunnsmessige strukturer, hjelpeapparatet og livssituasjonen til brukergrupper 
Arbeids- og læringsaktiviteter

Praksis sammen med mennesker med utviklingshemning  gjennomføres i 4 semester. Denne praksisperioden har spesielt fokus på: Livsverden, målretta miljøarbeid, og anvendelse av vernepleierens arbeidsmodell på individnivå. Studenten skal få kunnskaper og konkrete erfaringer med organisering og gjennomføring av helhetlige omsorgs- og opplæringstiltak for mennesker med utviklingshemming. Perioden skal gi studenten innsikt i sammenhengen mellom ideologi, mål og konkrete metoder, og gi han/henne øving i å anvende miljørelaterte virkemidler og evalueringsordninger i målrettet arbeid i forhold til mennesker med utviklingshemming.

Sensorordning

Veileder på praksisstedet innstiller praksisperioden til bestått/ikke bestått, og vernepleierutdanningen fastsetter den endelige vurderingen.

Praksisperioden kan underkjennes uten forutgående melding dersom studenten har et fravær som overstiger 20 %, ved alvorlige brudd på etiske retningslinjer eller annen atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis. 

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r)33Ikke påkrevd- fokusplan - praktiske oppg. - mappekrav
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:3
Påkrevde arbeidskrav:3
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:- fokusplan - praktiske oppg. - mappekrav
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Kliniske studierIndividuell10ukerBestått/ikke bestått100Veileder på praksisstedet innstiller praksisperioden til bestått/ikke bestått, og vernepleierutdanningen fastsetter den endelige vurderingen. Dersom det er fare for at studenten ikke vil bestå praksis skal student ha skriftlig melding om dette fra veileder og kontaktlærer senest tre uker før avsluttet periode. Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Kliniske studier
Gruppering:Individuell
Varighet:10
Varighetstype:uker
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Andel:100
Kommentar:Veileder på praksisstedet innstiller praksisperioden til bestått/ikke bestått, og vernepleierutdanningen fastsetter den endelige vurderingen. Dersom det er fare for at studenten ikke vil bestå praksis skal student ha skriftlig melding om dette fra veileder og kontaktlærer senest tre uker før avsluttet periode.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler