-

VPLP03 Praksis i pleie og miljøarbeid

VPLP03 Praksis i pleie og miljøarbeid

Emnekode: 
VPLP03
Emnenavn: 
Praksis i pleie og miljøarbeid
Studieprogram: 
Bachelor i vernepleie
Studiested: 
Nordmøre og Romsdal
Studiepoeng: 
10.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2017 Spring
2018 Spring
Eksamenssemester: 
2017 Spring
2018 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian
Anbefalte forkunnskaper

Bestått første studieår

Emneinnhold

Praksis i pleie og miljøarbeid

 • Pleie og omsorg
 • Somatikk
 • Medikamenthåndtering
 • Miljøarbeid 

Det gis ut et eget praksishefte med nærmere informasjon om praksisperioden. 

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fulllført emne:

 • vise kunnskap og ferdigheter i planlegging og gjennomføring av pleie, omsorgs- og rehabiliteringstiltak overfor brukere og pasienter i et livsløpsperspektiv
 • vise kunnskap og ferdigheter i forsvarlig medikamenthåndtering
 • kunne delta i og følge opp medisinsk behandling
 • kjenne grensene for sin egen helsefaglige kompetanse
 • vise kunnskap om de vanligste sykdommer, herunder psykiske lidelser, og kunne registrere de vanligste symptomene i forbindelse med disse
 • vise evne og vilje til samhandling med mennesker med ulike funksjonsvansker, med deres familie, pårørende og nærmiljø
 • vise evne og vilje til samarbeid og til å etablere tillitsforhold med brukeren for å oppnå størst mulig grad av trivsel, velferd og livskvalitet
 • kunne reflektere over betydningen av egen forforståelse og personlige erfaringer i yrkesutøvelsen
 • kunne legge til rette for brukermedvirkning og myndiggjøring i sitt samvær med bruker
 • utføre omsorgsoppgaver i brukeren sitt hjem med respekt og verdighet
 • vise respekt for andre profesjoners kompetanse og se viktigheten av tverrfaglig/tverrprofesjonelt samarbeid
 • reflektere over etiske problemstillinger rundt planlagte og gjennomførte tiltak, og anvender de yrkesetiske retningslinjene
 • ha oversikt over aktuelt lovverk og praksisplassens plassering i det offentlige systemet

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Praksis i pleie og miljøarbeid, skal gjennomføres i 3. semester.  Studentene kan ha sin praksisstudie i sykehjem eller hjemmesykepleie/hjemmetjenesten. Fokus er blant annet pleie og omsorg, somatikk, medikamenthåndtering, miljøarbeid og livsverden.

Sensorordning

Veileder på praksisstedet innstiller praksisperioden til bestått/ikke bestått, og vernepleierutdanningen fastsetter den endelige vurderingen. Dersom det er fare for at studenten ikke vil bestå praksis skal student ha skriftlig melding om dette fra veileder og kontaktlærer senest tre uker før avsluttet periode. 

 

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s)22Ikke påkrevd- lærekontrakt - praktiske oppgaver
Portfolio11Ikke påkrevdMappekravet ”Miljøarbeid” er et individuelt mappekrav. Mappekravet dreier seg om å utarbeide manus og holde foredrag/presentasjon om miljøarbeid og vernepleieren sin kompetanse
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:2
Påkrevde arbeidskrav:2
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:- lærekontrakt - praktiske oppgaver
Obligatorisk arbeidskrav:Portfolio
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Mappekravet ”Miljøarbeid” er et individuelt mappekrav. Mappekravet dreier seg om å utarbeide manus og holde foredrag/presentasjon om miljøarbeid og vernepleieren sin kompetanse
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Clinical studiesIndividual7weeksPass/fail100Skriftlige oppgaver knyttet til praksis skal være godkjent før praksisperioden som helhet kan godkjennes. Studenten må ha bestått praksisstudiene for å kunne fortsette studiene og gå opp til eksamen All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Clinical studies
Gruppering:Individual
Varighet:7
Varighetstype:weeks
Karakterskala:Pass/fail
Andel:100
Kommentar:Skriftlige oppgaver knyttet til praksis skal være godkjent før praksisperioden som helhet kan godkjennes. Studenten må ha bestått praksisstudiene for å kunne fortsette studiene og gå opp til eksamen
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material