-

VPLP02 Praksis i barnehage/skole

VPLP02 Praksis i barnehage/skole

Emnekode: 
VPLP02
Emnenavn: 
Praksis i barnehage/skole
Studieprogram: 
Bachelor i vernepleie
Studiested: 
Nordmøre og Romsdal
Studiepoeng: 
10.5
Undervisningssemester: 
2016 Autumn
2017 Spring
Eksamenssemester: 
2017 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian
Forkunnskapskrav

Bestått første studieår 

Emneinnhold

Praksis i skole/barnehage

 • menneskelig mangfold
 • inkludering, integrering
 • universell utforming
 • sosial kompetanse 
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha kunnskap om sosialiseringsprosessen i skole og barnehage og utvikling av roller
 • kunne reflektere over sentrale perspektiver i arbeidet med barn og funksjonshemning
 • ha øvelse i å lage faglige og personlige mål, samt planlegge, gjennomføre og evaluere disse
 • ha erfaring med observasjon og ferdigheter i ulike observasjons-/registreringsmetoder
 • ha kunnskap om normalutvikling hos barn
 • ha erfaring og ferdigheter i å tilrettelegge aktiviteter slik at alle barn kan delta
 • ha kjennskap til spesialpedagogikk og tilpasset opplæring
 • kunne sette seg inn i livssituasjonen og hverdagen til barn
 • kunne reflektere over ulike etiske dilemma på praksisstedet
 • kunne reflektere over betydningen av egen forforståelse og personlige erfaringer i yrkesutøvelsen
 • ha erfaring og ferdigheter i kommunikasjon og samhandling med barn og deres pårørende
 • ha kjennskap til aktuelle samarbeidspartnere for barnehage/ skole
 • ha oversikt over lovverk og rammeplan for barnehage/ læreplan for skole
 • ha oversikt over praksisplassens plassering i det offentlige systemet
Arbeids- og læringsaktiviteter

Praksis skole eller barnehage skal gjennomføres i første og andre semester i studiet. Studentene kan ha praksis i både grunnskole og videregående skole. Det er i denne praksisperioden fokus  på menneskelig mangfold, inkludering, integrering, universell utforming, sosial kompetanse, livsverden. I praksis 2 ønsker utdanningen å prøve ut par-praksis, i første omgang for noen av studentene. Dette innebærer at to og to studenter har praksis sammen. Studenter i parpraksis vil ha samme kontaktlærer, men kan ha hver sin praksisveileder. Utprøvingen av par-praksis er tenkt bidra til mer studentaktiv læring, samarbeidslæring og dialog. 

Sensorordning

Veileder på praksisstedet innstiller praksisperioden til bestått/ikke bestått, og vernepleierutdanningen fastsetter den endelige vurderingen. Dersom det er fare for at studenten ikke vil bestå praksis skal student ha skriftlig melding om dette fra veileder og kontaktlærer senest tre uker før avsluttet periode.

Skriftlige oppgaver knyttet til praksis skal være godkjent før praksisperioden som helhet kan godkjennes. Studenten må ha bestått praksisstudiene for å kunne fortsette studiene og gå opp til eksamen. 

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s)33Ikke påkrevdLærekontrakt Praktiske oppgaver Mappekrav
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:3
Påkrevde arbeidskrav:3
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Lærekontrakt Praktiske oppgaver Mappekrav
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Clinical studiesIndividual7weeksPass/fail 100Skriftlige oppgaver knyttet til praksis skal være godkjent før praksisperioden som helhet kan godkjennes. Studenten må ha bestått praksisstudiene for å kunne fortsette studiene og gå opp til eksamen. All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Clinical studies
Gruppering:Individual
Varighet:7
Varighetstype:weeks
Karakterskala:Pass/fail
Andel: 100
Kommentar:Skriftlige oppgaver knyttet til praksis skal være godkjent før praksisperioden som helhet kan godkjennes. Studenten må ha bestått praksisstudiene for å kunne fortsette studiene og gå opp til eksamen.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material