-

VPL122 Samhandling og velferd - mappevurdering

VPL122 Samhandling og velferd - mappevurdering

Emnekode: 
VPL122
Emnenavn: 
Samhandling og velferd - mappevurdering
Studieprogram: 
Bachelor i vernepleie
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
46
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2016 Autumn
2017 Spring
Eksamenssemester: 
2017 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Emneinnhold

 HOVEDEMNE:  SAMHANDLING OG VELFERD

 •   Emne 1:    Studentrollen og vernepleierrollen                                                                                           
 •   Emne 2:    Praksis 1 – Vernepleierens yrkesrolle  (1 uke)                                                                                                                         
 •   Emne 3:    Vernepleierens Arbeidsmodell – VerA 1
 •   Emne 4:    Samhandling, utvikling og læring                                                                                                                                                                                                       
 •   Emne 6:    Helse og omsorg 1
 •   Emne 7:    Funksjonshemning, utviklingshemning og samfunn

Samhandling og velferd

Emnene i første studieår skal gi studentene grunnlag til å arbeide med sin egen fungering, sine holdninger og evne til refleksjon i forhold til samhandling og kommunikasjon.  Studenten skal få innsikt i egen yrkesprofesjon og opparbeide seg en begynnende yrkesidentitet samtidig som studenten får kjennskap til andre yrkesgrupper, deres kompetanse og erfaring med tverrprofesjonell samhandling. Studenten skal se sammenhengen mellom samfunnsutvikling, levekår og opplevde helse- og sosialproblemer. De skal videre ha kjennskap til politiske mål, virkemidler og velferdsordninger som regulerer tjenestene til mennesker med funksjonsnedsettelser.Vernepleieren er autorisert helsepersonell etter helsepersonelloven. Dette setter store krav til den helsefaglige kompetansen i yrkesutøvelsen, og herunder kravet til faglig forsvarlighet. Kravet til forsvarlighet gjelder i alle situasjoner hvor vernepleieren opptrer.

Første studieår vil derfor ha fokus på lovverk og tema som fremmer vernepleierens helsefaglig kompetanse.

Studenten skal ha begynnende kunnskap om vernepleierens arbeidsmodell og gjennom arbeid med denne, utvikle forståelse for de ulike deler av prosessen. Gjennom de to praksisperiodene skal studenten få innblikk i vernepleierens arbeid og ferdigheter i observasjon og registrering som metode for kartlegging av sammenhengen mellom individ og omgivelser.

Forventet læringsutbytte

Emne 1:  Studentrollen og vernepleierrollen (11 studiepoeng)

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha kunnskap om studentrollen, og studentens rettigheter og plikter
 • kunne ta ansvar for egen læring og medansvar for medstudenters læring
 • ha ferdigheter i drøfting og fag- og kildekritikk 
 • kunnskap om krav til formulering av en problemstilling
 • ha ferdigheter i å håndtere ulike utfordringer i skriveprosessen
 • kunne lage mål for egen fungering i forhold til utdanningens ulike læringsformer
 • forståelse for verdien av ulike former for læringsmetoder
 • kunnskap om vernepleierens funksjon og kompetanse               
 • oversikt over utviklingen av vernepleierprofesjonen og endringer i arbeidsfelt, vernepleieryrket og dagens arbeidsfelt                                
 • ha noe kunnskap om andre aktuelle yrkesgrupper
 • kjennskap til yrkesetiske retningslinjer for vernepleiere og yrkesetikk som begrep
 • kunnskap om etiske teorier, verdioppfatninger, menneskesyn
 • kunne anvende ferdigheter i etisk og fagkritisk refleksjon             
 • kjennskap til innholdet i rettssikkerhet, personvern, opplysningsplikt og taushetspliktsreglene
 • kjennskap til menneskerettighetene og menneskerettighetserklæringen    
 • kunnskap om vernepleieryrket og dagens arbeidsfelt 
 • kunne anvende retningslinjer for oppgaveskriving

Emne3: Vernepleierens Arbeidsmodell - VerA1 (6 studiepoeng)                               

Studenten skal etter fullført emne:

 • kunnskap om begrunnelse for bruk av Vernepleierens Arbeidsmodell og forståelse for de ulike deler av prosessen
 • kunne kartlegge, beskrive og analysere behov, ressurser og utviklingsmuligheter ut fra casebeskrivelse
 • ha begynnende forståelse for kommunikasjon og samhandling i møtet med brukeren
 • kunne reflektere over ulike etiske dilemma
 • kunne definere og beskrive ulike observasjons- og registreringsmetoder
 • kunne begrunne hvorfor de ulike observasjons- og registreringsmetoder er egnet for bestemte formål
 • ha ferdigheter i ulike typer kartleggings- og analysemetoder
 • kunne vise betydningen av dokumentasjon i kartleggingsprosessen
 • kjennskap til gyldighet og nøyaktighet (validitet og reliabilitet)
 • kjennskap til fremstilling av data og kjennskap til ulike vitenskapelige design
 • kunne lage mål for egen fungering i forhold til utdanningens ulike læringsformer

Emne 4:  Samhandling, utvikling og læring (6 studiepoeng)                              

Studenten skal etter fullført emne:

 • kunnskap om grunnleggende kommunikasjonsteori 
 • ha noen ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • begynnende innsikt i hvordan egen atferd virker på andre
 • kunnskap om hvordan omgivelser og samspill kan bidra til bedre fungering og økt mestringsopplevelse
 • ha noe erfaring fra arbeid i basisgrupper og i tverrfaglig samarbeid
 • oversikt over ulike psykologiske og pedagogiske perspektiver                        
 • grunnleggende kunnskap om sentrale psykologiske og pedagogiske teorier
 • vise innsikt i menneskets normalutvikling, sosialisering, læring og motivasjon
 • kunnskap om hvordan grunnleggende funksjoner kan svikte eller forstyrres,  og vanlige konsekvenser for utvikling og mestring

Emne 6:  Helse og omsorg 1 (15 studiepoeng)                              

Studenten skal etter fullført emne:

 • kunne demonstrere kunnskap om anatomi og fysiologi i utøvelsen av grunnleggende pleie
 • kunne forklare mikroorganismenes betydning for helse og sykdomsutvikling
 • kunne anvende sykdomsforebyggende tiltak
 • vise kunnskap om folkehelsearbeid ved å delta i planlegging og iverksetting av tiltak i samfunnet og overfor mennesker gjennom hele livsløpet
 • kunne anvende et ressursperspektiv på helse
 • vise kunnskap om ernæringsfysiologi til mennesker i ulike aldere og med ulike ernæringsbehov
 • vise kunnskap om helsepersonells ansvar i legemiddelhåndtering knyttet til juridiske, faglige, og etiske område
 • gjøre rede for sykdommers årsaker og utviklingsmekanismer, sykdommers virkning på kroppen sine funksjoner og behandling av sykdommer
 • kunne observere og analysere brukerens situasjon, og på bakgrunn av denne kunne iverksette tiltak
 • vise kunnskap om normal vekst og utvikling hos barn og unge
 • vise kunnskap om symptomer og behandling av vanlige akutte og kroniske sykdommer hos barn og unge
 • vise ferdigheter i grunnleggende sykepleie og prosedyrer gjennom kunnskapsbasert praksis
 • iverksette grunnleggende førstehjelp og basal hjerte-lungeredning

Emne 7:  Funksjonshemning, utviklingshemning og samfunn (10 studiepoeng)                              

Studenten skal etter fullført emne:

 • kunnskap om målgrupper med ulike og sammensatte funksjonsvansker
 • kunnskap om og kunne drøfte funksjonshemning/utviklingshemning        
 • kunnskap om funksjonsvansker som en del av individets møte med omgivelsene
 • kunne reflektere over grunnleggende begreper og forståelsen av disse i arbeid med mennesker med funksjonshemning generelt og utviklingshemning spesielt
 • kunne reflektere rundt begrepene brukerperspektiv og brukermedvirkning
 • kunne reflektere rundt begrepene inkludering og deltakelse
 • forståelse for sammenhenger mellom ideologiske føringer og holdninger til mennesker med funksjonshemning
 • kunnskap om og kunne drøfte sosiologiske perspektiver og begreper     
 • kunne gjøre rede for og problematisere begrepene levekår og livskvalitet         
 • kunne gjøre rede for og drøfte normaliserings- og empowermenttenkningen      
 • kunnskap om velferdsstatens utvikling og ideologi, offentlig styring og forvaltning
 • kunne redegjøre for og drøfte betydningen av kulturelle fortolkningsrammer 

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Læringsformene vil variere mellom forelesninger, arbeid med mappekrav (skriftlige oppgaver, individuelt og i gruppe), selvstudier, basisgruppevirksomhet, prosjektarbeid, individuelle arbeidskrav, ferdighetstrening/øvelser, utviklingssamtaler, praksisstudier osv. Gjennom hele året vil studenten kunne utvikle sine arbeider gjennom bl.a. tilbakemelding og veiledning fra lærere og medstudenter. Deler av undervisningen er nettstøttet, i form av videoforelesninger på nett, lærerveiledning og diskusjonsfora via læringsplattformen Fronter, osv.

Gruppevirksomhet tillegges stor vekt, og det kreves at studentene arbeider i grupper. Formålet er både økt læring, og å utvikle samarbeidsevne.

Sensorordning

Årseksamen 

 • Årseksamen avvikles på slutten av 1. studieår. Årseksamen avvikles inntil to ganger pr studieår; ordinær og ny og utsatt eksamen.
 • Grunnlaget for å arrangere ny og utsatt eksamen er at én eller flere studenter ikke har bestått eksamen, eller har gyldig fravær ved eksamen og at en eller flere av disse melder seg opp til eksamen.
 • Til årseksamen leverer studenten alle spesifiserte mappekrav fra inneværende studieår i en eksamensmappe i Fronter (skolens læringsplattform).
 • Årseksamen må være bestått for å kunne gå videre til neste studieår og neste praksisperiode. Om en student ikke har gjennomført eller bestått årseksamen må studenten gå inn i neste kull og ta teoristudiene med tilhørende mappekrav på nytt.
 • En student har rett til å fremstille seg til samme eksamen i et fag/emne tre ganger, jamfør Forskrift om eksamen.

Eksamensmappe:

 • Eksamensmappen til årseksamen skal foreligge komplett til fastsatt tidsfrist og skal inneholde alle spesifiserte mappekrav (individuelle mappekrav, gruppemappekrav med individuelle vedlegg, refleksjonsnotat, årslogg).
 • Komplett eksamensmappe er et vilkår for at studenten skal få sin vurderingsmappe vurdert av sensorkommisjonen.
 • Studenten har selv ansvar for at eksamensmappen er komplett innlevert på Fronter til fastsatt tidsfrist.
 • Ikke levert eksamensmappe eller ukomplett eksamensmappe regnes som ett eksamensforsøk.
 • Fra en komplett eksamensmappe skal både student, basisgruppe og Høgskolen velge ut hver sine mappekrav til en vurderingsmappe.

Vurderingsmappe:

 • Denne presenteres av studenten i en muntlig eller skriftlig presentasjon, supplert med prøving i utvalgte emner fra pensum for øvrig.
 • Sensorkommisjonen fastsetter karakter på grunnlag av vurderingsmappa og den muntlige/skriftlige presentasjonen. Karakteren er gradert.

 

 

Pensum

Vil bli delt ut ved studiestart i emneplan for 1 studieår. 

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Portfolio 8 8PåkrevdUlike mappekrav med ulike faginnhold og form.
Assignment(s) 99PåkrevdObligatoriske arbeidskrav er de oppgaver som må være bestått/godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Portfolio
Antall arbeidskrav: 8
Påkrevde arbeidskrav: 8
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Ulike mappekrav med ulike faginnhold og form.
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav: 9
Påkrevde arbeidskrav:9
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Obligatoriske arbeidskrav er de oppgaver som må være bestått/godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Portfolio assessmentIndividual -Letter (A - F)100Studenten skal fra eksamensmappen velge ut to (2) mappekrav: et individuelt mappekrav og et gruppemappekrav. Studenter på samme basisgruppe skal levere samme gruppemappekrav. Alle gruppemappekrav skal ha et individuelt vedlegg. Høgskolen velger ut to (2) mappekrav: Et individuelt mappekrav og et gruppemappekrav med individuelt vedlegg. Vurderingsmappe. Disposisjon over muntlig presentasjon Separate list, see below
Vurderinger:
Vurderingsform:Portfolio assessment
Gruppering:Individual
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:Studenten skal fra eksamensmappen velge ut to (2) mappekrav: et individuelt mappekrav og et gruppemappekrav. Studenter på samme basisgruppe skal levere samme gruppemappekrav. Alle gruppemappekrav skal ha et individuelt vedlegg. Høgskolen velger ut to (2) mappekrav: Et individuelt mappekrav og et gruppemappekrav med individuelt vedlegg.
Hjelpemidler:Vurderingsmappe. Disposisjon over muntlig presentasjon
Hjelpemidler:Separate list, see below