-

VPL05 Bacheloroppgave

VPL05 Bacheloroppgave

Emnekode: 
VPL05
Emnenavn: 
Bacheloroppgave
Studieprogram: 
Bachelor i vernepleie
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
15
Undervisningssemester: 
2017 Spring
Eksamenssemester: 
2017 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Emneinnhold
 • Introduksjon til bacheloroppgaven 
 • Kurs i litteratursøk
 • Bachelorseminar 1 og 2 
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

 • kunne formidle tilegnet kunnskap over et relevant selvvalgt tema i en oppgave, på en systematisk og strukturert måte
 • vise evne til å framstille hensikten med studien på en god måte
 • kunne framstille tema og problemstilling for studien
 • kunne skape/samle inn relevante data på en systematisk og hensiktsmessig måte
 • kunne argumentere for valgt metodisk tilnærming
 • kunne analysere og drøfte litteratur/data i lys av problemstilling
 • vise evne til fagkritikk og kritisk vurdering i bruk av kilder
 • kunne gjøre rede for og problematisere egen forforståelse
 • kunne gjøre rede for og anvende relevante teoretiske perspektiver for å belyse et materiale
 • vise evne til å trekke konklusjoner
 • vise evne til etisk refleksjon og faglig integrering
 • vise evne til selvstendig arbeid
Arbeids- og læringsaktiviteter

Læringsformene vil først og fremst være:

 • Selvstudium og individuelt arbeid med oppgave.
 • Teoriundervisning er klasseromsundervisningen basert på gjennomgang av rammer, metode for litteratursøk, dialog og diskusjon.
 • Arbeidsseminar med medstudentveiledning er ment å gi inspirasjon ved at man deler ideer og gir tilbakemeldinger. 
Sensorordning

Intern og ekstern sensor

Pensum

Pensum oppgis ved studiestart . Selvvalgt pensum

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Home assessmentIndividual4weeksLetter (A - F) 100 All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Home assessment
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:weeks
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel: 100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material