-

VPL033 Miljø og relasjoner - mappevurdering

VPL033 Miljø og relasjoner - mappevurdering

Emnekode: 
VPL033
Emnenavn: 
Miljø og relasjoner - mappevurdering
Studieprogram: 
Bachelor i vernepleie
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
34.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2016 Autumn
2017 Spring
Eksamenssemester: 
2017 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Anbefalte forkunnskaper

Har bestått første studieår - 60 studiepoeng 

Emneinnhold

HOVEDEMNE:  MILJØ OG RELASJONER

 •   Emne 8:    Vernepleierens Arbeidsmodell – VerA 2 
 •   Emne 9:    Helse og omsorg 2                       
 •   Emne 11:  Psykisk helse
 •   Emne 12:  Funksjonshemning, aktivitet og deltakelse
 •   Emne 14:  Utfordrende atferd

Miljø og relasjoner

Emnene er forankret i et sammenhengende perspektiv på mennesket og relasjonene mellom menneske og miljø. Studenten skal gjennom arbeid med emnene utvikle forståelse for sammenhengende og helhetlig tenkning, og kunne anvende vernepleierens arbeidsmodell i nært samarbeid med brukeren.

Studenten skal ha kunnskap om ulike teorier og metoder for arbeid med relasjoner og samspillprosesser. Forståelse for normalisering og evne til refleksjon over rettsikkerhet og etikk er sentralt. Studenten skal kunne gjennomføre systematisk miljøarbeid, basert på faglige, juridiske og etiske vurderinger, og hvor brukerens interesser står i sentrum.

Studenten skal over tid opparbeide seg innsikt og erfaring med balansegangen mellom handling og refleksjon. Gjennom de to praksisperiodene skal studenten få kunnskap og ferdigheter innenfor hhv. pleie og miljøarbeid og i samarbeid med mennesker med utviklingshemning. Tenkning og tilnærminger i forhold til funksjonsvansker og funksjonshemning står sentralt, og kunnskap om forebyggende og helsebringende arbeid ved psykiske vansker.

Forventet læringsutbytte

Emne 8:    Vernepleierens Arbeidsmodell – VerA 2  (10 studiepoeng)

Studenten skal etter fullført emne:

 • kunne tilrettelegge for brukermedvirkning, deltakelse og selvbestemmelse i forhold til alle ledd i arbeidsmodellen
 • kunnskap om samtykkeproblematikk og personvern i kartleggingsarbeidet
 • kunne anvende ulike typer kartleggings- og analysemetoder
 • kunne planlegge, vurdere, iverksette og evaluere målrettede tiltak
 • ha evne til å fokusere på mennesket bak tiltakene, og relasjonen mellom hjelper og hjelpmottaker
 • øvelse i å finne en god balanse mellom handling og refleksjon
 • kunne reflektere rundt faglige, etiske og juridiske problemstillinger i arbeidsprosessen
 • ha ferdigheter i å kommunisere om det som foregår i prosessen
 • kunne dokumentere og kvalitetssikre metodisk arbeid
 • kunne anvende tverrfaglig kunnskap for å analysere og forstå brukerens livssituasjon, behov og muligheter
 • kunne arbeide mot et felles mål i et tverrprofesjonelt team  
 • kunnskap om vernepleieren som helse- og sosialpolitisk aktør
 • kunne vurdere og anvende ulike metoder for måloppnåelse
 • kunnskap om gyldighet og nøyaktighet (validitet og reliabilitet)
 • kunnskap om fremstilling av data og kjennskap til ulike vitenskapelige design

Emne 9:    Helse og omsorg 2 (5 studiepoeng)

Studenten skal etter fullført emne:

 • vise kunnskap om relevant lovgivning for helse- og omsorgssektoren
 • beskrive menneskets nevroanatomi og gjøre rede for nevrologiske sykdommers årsaker og utviklingsmekanismer, deres virkning på kroppen sine funksjoner og behandling av disse sykdommer
 • kunnskap om avhengighetsproblematikk med vekt på rus, herunder helsemessige konsekvenser, symptomer, og sentrale behandlingsformer
 • gjøre rede for ulike sykdommers årsaker og utviklingsmekanismer, sykdommers virkning på kroppen sine funksjoner og behandling av sykdommer
 • vise kunnskap om søvn og søvnvansker
 • vise kunnskap om omsorg for døende og stell av døde
 • vise kunnskap om normale aldringsprosesser, eldre si helse, geriatri og demens

Emne 11:  Psykisk helse  (6 studiepoeng)

Studenten skal etter fullført emne:

 • kunne planlegge og delta i psykisk forebyggende og helsebringende arbeid
 • kunne identifisere og beskrive de vanligste psykiske vanskene hos voksne og barn
 • kunne anvende grunnleggende metoder i kommunikasjon og kontaktetablering ved psykiske vansker
 • kjenne til de vanligste behandlingsformene ved psykiske vansker, herunder miljøterapi, familie og nettverksarbeid
 • kunne redegjøre for forhold som er viktige ved etablering og opprettholdelse av relasjoner
 • kunnskap om ulike teorier og metoder for arbeid med relasjoner og samspillprosesser
 • beskrive forhold som kan virke samarbeidsfremmende, konfliktutløsende og konfliktløsende
 • kunne beskrive viktige sider ved barnevernets arbeidsområde og metoder
 • kunnskap om avhengighetsproblematikk med vekt på rus, og sentrale behandlingsformer
 • kunnskap om lokalsamfunnsorientering til psykisk helse, og framveksten av psykisk helsearbeid i kommunene

Emne 12:  Funksjonshemning, aktivitet og deltakelse (9 studiepoeng)

Studenten skal etter fullført emne:

 • kjenne til klassifisering av funksjon og funksjonshemning ved hjelp av ICF
 • kjenne til klassifisering ved hjelp av ICD-10 og DSM V
 • kunnskap og begynnende ferdigheter i anvendelse av individuell plan
 • kunne beskrive og identifisere hvordan grunnleggende funksjoner kan svikte eller hindres i utvikling
 • kunne legge til rette miljøbetingelser for bedre fungering og økt mestringsopplevelse
 • kunne tilrettelegge for aktivitets- og trivselsfremmende tiltak          
 • kunnskap om universell utforming som betingelse for tilgjengelighet, deltakelse og inkludering i fellesskapet
 • kunne bidra til å fjerne barrierer for selvstendighet og deltakelse
 • ferdigheter i veiledning av brukere og deres pårørende
 • kunne anvende økologisk perspektiv, nettverksteori og systemisk tenkning
 • kunnskap om vanlige utfordringer og tilnærminger ved utviklingshemning og psykiske vansker
 • kunne legge til rette for kommunikasjon med mennesker med sammensatte og omfattende funksjonsvansker
 • ha kjennskap til spesialpedagogikk og tilpasset opplæring
 • grunnleggende innsikt i temaet seksualitet og funksjonshemning

Emne 14:  Utfordrende atferd (4 studiepoeng)

Studenten skal etter fullført emne:

 • kunne identifisere, kartlegge og planlegge tilnærminger til utfordrende atferd
 • kunnskap om brukers rettssikkerhet, og særskilt om tvangsbruk overfor mennesker med utviklingshemning
 • ha ferdigheter i den praktiske gjennomføringen av saksbehandling i forhold til Helse- og omsorgstjenesteloven § 9
 • kunne forholde seg til reglene om taushetsplikt
 • ha ferdigheter i å forebygge og håndtere konflikt og utagering 
 • kunnskap om kjennetegn og tilnærminger ved atferdsproblemer i skolen

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Læringsformene vil variere mellom forelesninger, arbeid med mappekrav (skriftlige oppgaver, individuelt og i gruppe), selvstudier, basisgruppevirksomhet, prosjektarbeid, individuelle arbeidskrav, ferdighetstrening/øvelser, utviklingssamtaler, praksisstudier osv. Gjennom hele året vil studenten kunne utvikle sine arbeider gjennom bl.a. tilbakemelding og veiledning fra lærere og medstudenter. Deler av undervisningen er nettstøttet, i form av videoforelesninger på nett, lærerveiledning og diskusjonsfora via læringsplattformen Fronter, osv.

Gruppevirksomhet tillegges stor vekt, og det kreves at studentene arbeider i grupper. Formålet er både økt læring, og å utvikle samarbeidsevne.

Sensorordning

Årseksamen:

 • Årseksamen avvikles på slutten av studieåret. Årseksamen avvikles inntil to ganger pr studieår; ordinær og ny og utsatt eksamen.
 • Grunnlaget for å arrangere ny og utsatt eksamen er at én eller flere studenter ikke har bestått eksamen, eller har gyldig fravær ved eksamen og at en eller flere av disse melder seg opp til eksamen.
 • Til årseksamen leverer studenten alle spesifiserte mappekrav fra inneværende studieår i en eksamensmappe i Fronter (skolens læringsplattform).
 • Årseksamen må være bestått for å kunne gå videre til neste studieår og neste praksisperiode. Om en student ikke har gjennomført eller bestått årseksamen må studenten gå inn i neste kull og ta teoristudiene med tilhørende mappekrav på nytt.
 • En student har rett til å fremstille seg til samme eksamen i et fag/emne tre ganger, jamfør Forskrift om eksamen.

Eksamensmappe:

 • Eksamensmappen til årseksamen skal foreligge komplett til fastsatt tidsfrist og skal inneholde alle spesifiserte mappekrav (individuelle mappekrav, gruppemappekrav med individuelle vedlegg, refleksjonsnotat, årslogg).
 • Komplett eksamensmappe er et vilkår for at studenten skal få sin vurderingsmappe vurdert av sensorkommisjonen.
 • Studenten har selv ansvar for at eksamensmappen er komplett innlevert på Fronter til fastsatt tidsfrist.
 • Ikke levert eksamensmappe eller ukomplett eksamensmappe regnes som ett eksamensforsøk.
 • Fra en komplett eksamensmappe skal både student, basisgruppe og Høgskolen velge ut hver sine mappekrav til en vurderingsmappe.

Vurderingsmappe:

 • Denne presenteres av studenten i en muntlig eller skriftlig presentasjon, supplert med prøving i utvalgte emner fra pensum for øvrig.
 • Sensorkommisjonen fastsetter karakter på grunnlag av vurderingsmappa og den muntlige/skriftlige presentasjonen. Karakteren er gradert.

 

 

Pensum

Vi bli utdelt ved studiestart i emneplan. 

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Portfolio77PåkrevdUlike mappekrav med ulik form og faginnhold.
Assignment(s)44PåkrevdArbeidskrav må være gjennomført for å få gå opp til eksamen og ut i praksis. Spesielt for arbeidskrav er at studenten har rett på inntil tre forsøk. Obligatorisk innleveringsoppgave vurderes som gjennomført/ikke gjennomført.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Portfolio
Antall arbeidskrav:7
Påkrevde arbeidskrav:7
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Ulike mappekrav med ulik form og faginnhold.
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:4
Påkrevde arbeidskrav:4
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Arbeidskrav må være gjennomført for å få gå opp til eksamen og ut i praksis. Spesielt for arbeidskrav er at studenten har rett på inntil tre forsøk. Obligatorisk innleveringsoppgave vurderes som gjennomført/ikke gjennomført.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Portfolio assessmentIndividual -Letter (A - F) Studenten skal fra eksamensmappen velge ut to (2) mappekrav: et individuelt mappekrav og et gruppemappekrav. Studenter på samme basisgruppe skal levere samme gruppemappekrav. Alle gruppemappekrav skal ha et individuelt vedlegg. Høgskolen velger ut to (2) mappekrav: Et individuelt mappekrav og et gruppemappekrav med individuelt vedlegg. Refleksjonsnotat for hele studieåret Gruppelogg for deltakelse i gruppearbeid Vurderingsmappe. Disposisjon over muntlig presentasjonSeparate list, see below
School assessmentIndividual6hoursLetter (A - F) -
Vurderinger:
Vurderingsform:Portfolio assessment
Gruppering:Individual
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:
Kommentar:Studenten skal fra eksamensmappen velge ut to (2) mappekrav: et individuelt mappekrav og et gruppemappekrav. Studenter på samme basisgruppe skal levere samme gruppemappekrav. Alle gruppemappekrav skal ha et individuelt vedlegg. Høgskolen velger ut to (2) mappekrav: Et individuelt mappekrav og et gruppemappekrav med individuelt vedlegg. Refleksjonsnotat for hele studieåret Gruppelogg for deltakelse i gruppearbeid
Hjelpemidler: Vurderingsmappe. Disposisjon over muntlig presentasjon
Hjelpemidler:Separate list, see below
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:6
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:-