-

VPH720 Psykisk helsearbeid - basisdel

VPH720 Psykisk helsearbeid - basisdel

Emnekode: 
VPH720
Emnenavn: 
Psykisk helsearbeid - basisdel
Studieprogram: 
Videreutdanning i psykisk helsearbeid
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
10
Studienivå: 
Videreutdanning
Undervisningssemester: 
2017 Vår
Eksamenssemester: 
2017 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Emneinnhold

Psykisk helsearbeid - basisdel består av følgende emner:

Emne B. Psykisk helsearbeid: organisering, koordinering og tverrprofesjonelt samarbeid, basisdel.

Sentrale delemner

 • Psykiatriens og psykisk helseverns historie.
 • Organiseringen av psykisk helsevern på kommunalt og statlig forvaltningsnivå.
 • Endringsstrategier og kvalitetsutvikling.
 • Lovverk.
 • Helse- og sosialpolitiske føringer og nyere faglige idealer.
 • Nye organisasjonsformer og behandlingstilbud.
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.
 • Frivillige, selvhjelps- og brukerstyrte tiltak.
 • Tverrprofesjonelt samarbeid.

Emne C. Analytisk og systematisk bruk av kommunikasjon- og samspillskompetanse, basisdel.

Sentrale delemner

 • Basal kommunikasjons- og samspillsteori.
 • Kommunikasjon og samspill i et utviklingsperspektiv.
 • Kommunikasjonsbegreper og teori fra familieterapitradisjonen med særlig vektlegging av andre ordens systemisk forståelse.
 • Åpne reflekterende prosesser i et språk- og samtaleperspektiv og nettverksperspektiv.
 • Systemisk intervjumetodikk.
 • Sammenhenger mellom kommunikasjon og psykopatologi.
 • Sammenhenger mellom kommunikasjon/samspillforståelse og behandlingsperspektiv.
 • Genogram og nettverkskart.

Emne D: Psykoterapeutiske behandlingsperspektiver, basisdel.

Sentrale delemner

 • Ulike psykoterapeutiske behandlingsperspektiver med særlig vektlegging av selvpsykologi, personsentrert psykoterapi, kognitiv terapi og andre ordens systemisk terapi.
 • Sykdomsmodellen, klassifikasjon, diagnostikk.
 • Angst, tvang, depresjon og psykotiske tilstander.
 • Brukerperspektivet /brukermedvirkning.
 • Etiske dilemma.
Forventet læringsutbytte

Emne B. Psykisk helsearbeid: organisering, koordinering og tverrprofesjonelt samarbeid, basisdel.

Studenten skal etter fullført emne:

 • analysere sammenhenger mellom ulike behandlingsperspektiv, oppgaver og organisering innen feltet psykisk helsearbeid
 • anvende gjeldende lovverk og forskrifter innen feltet psykisk helsevern
 • utvikle tverrfaglig samarbeids- og utviklingsprosjekter
 • anvende kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid for å etablere og stimulere samarbeid på ulike nivå
 • beskrive sentrale forhold i psykiatriens og psykisk helseverns historie
 • beskrive ulike typer behandlingstilbud til mennesker med psykiske lidelser, og analysere ulike konsekvenser disse tilbudene kan ha for brukere og pårørende

Emne C. Analytisk og systematisk bruk av kommunikasjon- og samspillskompetanse, basisdel.

Studenten skal etter fullført emne:

 • redegjøre for hvordan informasjon overføres og skaper mening
 • beskrive sammenhenger mellom relasjon, språk og kontekst
 • redegjøre for kommunikasjon og samspill i et utviklingsperspektiv
 • beskrive hvordan kommunikasjons- og samspillforståelse nedfelles og vektlegges i de ulike behandlingsperspektivene, og kunne anvende dette i et terapeutisk samspill
 • beskrive hovedforskjellene på første og andre ordens terapeutposisjon, og vise at denne kunnskapen får kliniske konsekvenser
 • anvende basale ferdigheter i systemisk intervjumetodikk
 • beskrive reflekterende prosesser
 • utarbeide genogram og nettverkskart og benytte disse i terapeutiske relasjoner

Emne D: Psykoterapeutiske behandlingsperspektiver, basisdel.

Studenten skal etter fullført emne:

 • redegjøre for ulike psykoterapeutiske behandlingsperspektiver og knytte disse til kliniske situasjoner
 • redegjøre for ulike forklaringsmodeller (biologiske, psykologiske, psykososiale) på psykisk helse og hvordan disse forklaringsmodellene henger sammen med ulike behandlingsperspektiver
 • beskrive hvordan ulike behandlingsperspektiver gjenspeiler ulike vitenskapsteoretiske ståsted
 • initiere en dialog, med basis i ulike psykoterapeutiske perspektiv, som ivaretar brukeren og pårørende, og som kan åpne for ny vekst og utvikling
 • beskrive ulike psykoterapeutiske
Arbeids- og læringsaktiviteter

Plenumsundervisning, gruppearbeid, refleksjonsgrupper og selvstudier.

Sensorordning

Anonym. Intern og ekstern sensor.

Pensum

Pensumliste utdeldes ved semesterstart.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Seminar-/samlingsdeltagelse Påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Seminar-/samlingsdeltagelse
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell6timerBokstavkarakter (A - F) -
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:6
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:-