-

VMT722 Psykologisk perspektiv, juridiske emner og etisk refleksjon

VMT722 Psykologisk perspektiv, juridiske emner og etisk refleksjon

Emnekode: 
VMT722
Emnenavn: 
Psykologisk perspektiv, juridiske emner og etisk refleksjon
Studieprogram: 
Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid
Kursnavn på engelsk: 
Psykologisk perspektiv, juridiske emner og etisk refleksjon
Kursnavn på nynorsk: 
Psykologisk perspektiv, juridiske emner og etisk refleksjon
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
5
Studienivå: 
Master
Undervisningssemester: 
2017 Spring
Eksamenssemester: 
2017 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Emneinnhold

Emne VMT722 skal gi innføring i ulike teoretiske perspektiver, som læringsteori, kognitiv psykologi, utviklingspsykologi m.m., i tillegg til utvalgte juridiske emner og etisk refleksjon. Dette emne er delt inn i 3 delemner; 1) Psykologiske perspektiv, 2) Utvalgte juridiske emner og 3) Etikk og etisk refleksjon.

 1) Psykologiske perspektiv

 •  Læringsteori
 • Kognitive/ atferdsanalytiske teorier
 • Kommunikasjons- og samspillsteori
 • Tilknytningsteori
 • Tidlig samspill
 • Nettverksteori
 • Sosialpsykologi og interaksjonisme

2) Utvalgte juridiske emner

 •  Saksbehandlingsprinsipper
 • Helse- og omsorgstjenesteloven (spesielt kapittel 9)
 • Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
 • Opplæringsloven
 • Pasient- og brukerrettighetsloven (spesielt kapittel 4A)
 • Individuell plan
 • Samhandlingsreformen
 • Lov om helsepersonell
 • Spesialisthelsetjenesteloven
 • Vergemålsloven

3) Etikk og etisk refleksjon

 •  Ulike etiske retninger
 • Etiske aspekt ved diagnostisering og behandling
 • Etiske dilemma i relasjon og samhandling
 • Skjønnsutøvelse
 • Etiske utfordringer ved bruk
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha kunnskap om ulike psykologiske/pedagogiske perspektiv og tilnærmingsmåter, med spesiell vekt på læringsteori
 • ha kunnskap om kommunikasjon og relasjonens betydning i samhandling med mennesker med funksjonshemming
 • kunne anvende relevant lovverk i arbeid for, og sammen med mennesker med funksjonshemming
 • kunne identifisere og analysere etiske problemstillinger i den praktiske hverdagen
 • kunne reflektere over rollen som profesjonell yrkesutøver, og etiske utfordringer ved bruk av tvang og makt
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual6hoursLetter (A - F)100 All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:6
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material