-

VMT Forkurs i vitenskapsteori og metode

VMT Forkurs i vitenskapsteori og metode

Emnekode: 
VMT
Emnenavn: 
Forkurs i vitenskapsteori og metode
Studieprogram: 
Master i helse- og sosialfag - Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper, del II
Kursnavn på engelsk: 
Forkurs i vitenskapsteori og metode
Kursnavn på nynorsk: 
Forkurs i vitenskapsteori og metode
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Master
Undervisningssemester: 
2016 Autumn
Eksamenssemester: 
2016 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Forkunnskapskrav

Helse- og sosialfaglig videreutdanning (60 studiepoeng).

Emneinnhold

Kurset baserer seg på en stor andel selvstudie.  Studentene får liste over pensumlitteratur etter opptak i begynnelsen av april.  Omfang av og nivå på pensumlitteraturen er det samme som for masterstudiets første år.
Studentene vil på informasjonsmøte bli inndelt i grupper og får et strukturert opplegg for arbeid med pensumlitteraturen.  Forelesningene må sees på som ressursforelesninger.  Det må være arbeidet med pensumlitteraturen i forkant for å ha fullt utbytte av forelesningene.

Sentrale tema er:

  • Ulike vitenskapsteoretiske perspektiv
  • Design og metode i kvalitativ forskning
  • Design og metode i kvantitativ forskning
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • kjenne til de mest grunnleggende vitenskapsteoretiske perspektiver, samt har kunnskap om kvantitative og kvalitative metoder
  • kunne reflektere kritisk over forskningsetiske problemstillinger og metoder brukt i helse- og sosialfaglig forskning
  • kunne anvende kunnskap om forskningsetikk
Arbeids- og læringsaktiviteter

Selvstudier, gruppearbeid og forelesninger (4 dagssamlinger)

Pensum

Studentene får liste over pensumlitteratur ved studiestart

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Home assessmentIndividual -Pass/fail All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Home assessment
Gruppering:Individual
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Pass/fail
Andel:
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material