-

VFM001 Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode

VFM001 Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode

Emnekode: 
VFM001
Emnenavn: 
Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode
Studieprogram: 
Master i helse- og sosialfag - Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper, del II
Kursnavn på engelsk: 
Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode
Kursnavn på nynorsk: 
Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Videreutdanning
Undervisningssemester: 
2016 Høst
Eksamenssemester: 
2017 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Emneinnhold

Emnet gir studenten en innføring i sentrale vitenskapsteoretiske perspektiver, ulike databaser og litteratursøk, forskningsprosessen og metoder som brukes i helsefaglig forskning. Forskningsetiske normer og retningslinjer for forskning, er en viktig del av dette. Studenten får også en innføring i ulike dimensjoner ved kunnskapsbegrepet og sentrale begrep i sykepleiefaget. Forskningsprosjekter som har relevans for studiet og klinisk praksis blir presentert. 

Sentrale tema for undervisning

Vitenskapsteorietiske perspektiver og metoder i helsefaglig forskning:

 • Ulike dimensjoner ved kunnskapsbegrepet
 • Fordypning i positivisme, fenomenologi og hermeneutikk, kritisk teori
 • Ulike design og metoder i kvalitativ forskning
 • Ulike design og metoder i kvantitativ forskning
 • Begrepene pålitelighet, gyldighet og refleksivitet i forskning
 • Internasjonale, nasjonale og regionale føringer for forskning
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:
Kunnskap

 • ha kunnskap om de mest sentrale vitenskapsteoretiske perspektiver
 • ha kunnskap om ulike metoder som brukes i helsefaglig forskning
 • ha kunnskap om forskningsetikk

Ferdigheter

 • gjennomføre litteratursøk
 • se sammenhengen mellom tema, problemstilling og valg av forskningsmetode 
 • analysere og forholde seg kritisk til kvalitative og kvantitative forskningsartikler

Generell kompetanse:

 • anvende de mest grunnleggende vitenskapsteoretiske perspektiver i faglige diskusjoner, skriftlige oppgaver, i klinisk arbeid
 • vurdere alle deler i forskningsprosessen
 • reflektere kritisk over forskningsetiske problemstillinger og metoder brukt i helsefaglig forskning

Arbeids- og læringsaktiviteter

Studiets arbeids- og læringsaktiviteter omfatter forelesninger, seminarer, gruppearbeid, selvstudie, deltakelse i refleksjonsgrupper og skriving av refleksjonsnotat. 

Sensorordning

 

 

Pensum

Pensum blir utdelt ved studiestart

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Seminar-/samlingsdeltagelse PåkrevdAktiv deltagelse i gruppearbeid, seminarer og refleksjonsgrupper
Oppgave(r) Ikke påkrevdRefleksjonsnotat fra refleksjonsgruppene må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Seminar-/samlingsdeltagelse
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Aktiv deltagelse i gruppearbeid, seminarer og refleksjonsgrupper
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Refleksjonsnotat fra refleksjonsgruppene må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
HjemmeeksamenIndividuell semesterBestått/ikke bestått Bestående av tre deler – vitenskapsteori, kvalitativ- og kvantitativ forskningsmetode. Forskningsetikk inngår i denne eksamen. Alle deler må være bestått for at eksamen skal være bestått. Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:semester
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Andel:
Kommentar:Bestående av tre deler – vitenskapsteori, kvalitativ- og kvantitativ forskningsmetode. Forskningsetikk inngår i denne eksamen. Alle deler må være bestått for at eksamen skal være bestått.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler