-

VBU733 Psykososialt arbeid

VBU733 Psykososialt arbeid

Emnekode: 
VBU733
Emnenavn: 
Psykososialt arbeid
Studieprogram: 
Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Videreutdanning
Undervisningssemester: 
2022 Høst
2023 Vår
2023 Høst
2024 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Høst
2023 Vår
2023 Høst
2024 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Emneinnhold

Barn- og ungdoms psykiske helse – historiske utviklingslinjer, nåtidige problemstillinger og framtidige utfordringer.
Barn og unge, deres familier og nettverk, med utgangspunkt i ulike terapeutiske forståelser, holdninger og ferdigheter

 • fra dynamiske retninger
 • fra kognitive/adferdsanalytiske retninger
 • fra familie-/ språk og systemanalytiske retninger
 • fra kulturpsykologiske retninger
 • fra bio - psyko sosiale retninger

Samfunnsvitenskapelige perspektiver – samfunnsskapte belastninger og bidrag til helsefremmende arbeid.
Tjenesteutvikling og endringsarbeid – om ansvar og tverrprofesjonelt samarbeid.
Kartlegge, identifisere og styrke ressurser i hjem, barnehage, skole og nærmiljøet som øker barn og unges evner til å mestre belastende psykososiale levekår, og kjenne til ulike strategier og arbeidsmåter som minsker slike psykososiale belastninge
Legge til rette for barn og unges utvikling, i et samarbeid med barnet, familie og nettverk.
Analysere barn og unges utfordringer og vansker og foreslå tiltak basert på kunnskap på feltet.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskaper:

 • ha inngående kunnskap om teorier, begreper og forståelsesmåter i psykososialt arbeid
 • ha inngående kunnskap om forebyggende og helsefremmende psykososialt arbeid
 • ha inngående kunnskap om ulike metoder og arbeidsmåter i psykososialt arbeid med barn og unge
 • ha inngående kunnskap om perspektiver på barn og unges medvirkning

Ferdigheter:

 • kunne kartlegge, identifisere og styrke ressurser i hjem, barnehage, skole og nærmiljøet som øker barn og unges evner til å mestre belastende psykososiale levekår, og kjenne til ulike strategier og arbeidsmåter som reduserer slike psykososiale belastninger
 • kunne analysere hvordan sammenhenger mellom psykisk helse og biologiske, psykologiske, kulturelle, sosiale og samfunnsmessige forhold gjenspeiles i fagteorier og behandlingsperspektiver
 • kunne legge til rette for barn og unges utvikling, i et samarbeid med barnet, familie og nettverk.

Generell kompetanse: 

 • kunne analysere barn og unges utfordringer og vansker og foreslå tiltak basert på evidensbasert kunnskap på feltet.
 • kunne anvende, etablere og inngå i helsefremmende og mestringsskapende relasjoner med barn, ungdom og deres familier
 • kunne kommunisere  eget ansvarsområde og anvende fagets særegne bidrag i psykososialt arbeid med barn, ungdom og unge voksne
 • kunne anvende kunnskaper og ferdigheter på nye måter for å initiere og delta i helhetlige og samhandlende tjenestetilbud til barn, ungdom, og familier
 • kunne identifisere forhold ved samfunnet som kan påvirke utviklingen av problemer, livskriser og psykososiale belastninger
Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesning, nettstudier, veiledningsgrupper, spesifiserte arbeidskrav og selvstudie.

Sensorordning

Ekstern og intern sensur.

Evaluering

Evalueres i Canvas.

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Muntlig skoleeksamenIndividuell -Bokstavkarakter (A - F) 100 -
Vurderinger:
Vurderingsform:Muntlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel: 100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:-