-

VBU731 Psykisk helse hos barn, ungdom og unge voksne

VBU731 Psykisk helse hos barn, ungdom og unge voksne

Emnekode: 
VBU731
Emnenavn: 
Psykisk helse hos barn, ungdom og unge voksne
Studieprogram: 
Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
20
Studienivå: 
Videreutdanning
Undervisningssemester: 
2023 Vår
Eksamenssemester: 
2023 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Emneinnhold
 • Kommunikasjon og samspill i et utviklingsperspektiv – tilknytning og selvdannelse.
 • Forebyggende og helsefremmende psykososialt arbeid med barn og unge.
 • Yrkesferdigheter knyttet til å styrke barn, unge og deres familier til initiativ og medvirkning.
 • Psykososial beskyttelse og risiko.
 • Perspektiver på barndom, ungdom og kultur – om oppvekstsvilkår, utviklingshistorie, identitetsdannelse, gruppetilhørighet, kropp, kjønn og seksualitet.
 • Barn og ungdom som lever i disharmoniske familier.
 • Barn og ungdom som lever i familier med alvorlige psykiske lidelser, familier med vold eller rusproblematikk, omsorgssvikt.
 • Migrasjon og psykisk helse.
 • Behovs – og brukerstyrt tjenesteutvikling som understøtter barn, ungdom og pårørendes kompetanser og ressurser.
Forventet læringsutbytte

Studenten skel etter fullført emne:

Kunnskaper:

 • ha inngående kjennskap til perspektiver på barndom, ungdom og oppvekstvilkår
 • ha avansert kunnskap om barn og unges kognitive, sosiale og emosjonelle utvikling
 • ha inngående kunnskap om beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer som kan påvirke barns utvikling
 • ha omfattende kunnskap om reaksjoner og uttrykk for psykososiale utfordringer hos barn og unge

Ferdigheter:

 • kunne analysere faglige problemstillinger historiekritisk og reflektert i forhold til ulike perspektiver på normalitet og normalutvikling hos barn, ungdom og unge voksne og deres nærmiljø
 • kunne vise helhetlig forståelse for barn og ungdoms psykiske helse og kunne identifisere tegn på psykososiale problemer og psykisk uhelse
 • kunne anvende kunnskap om psykososial helse til å formulere og strukturere faglige resonnementer
 • kunne etablere helsefremmende og mestringsskapende relasjoner med barn, unge samt deres familie og nettverk

Generell kompetanse:

 • anvende kunnskap om helsefremmende arbeid overfor barn, ungdom, unge voksne og deres familier
 • anvende kunnskaper og ferdigheter på nye måter for å initiere og bidra til helhetlige og samhandlende tjeneste tilbud til barn, ungdom, unge voksne og familier 
 • vise forståelse for, og kunnskap om, grunnleggende vilkår for å fremme og videreutvikle barn og ungdoms evner til å mestre livskriser og psykososiale belastninger
 • kunne reflektere kritisk over barn og unges psykososiale helse knyttet til eget arbeid, og i samarbeid med andre instanser/profesjoner

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesning, nettstudier, veiledningsgrupper, spesifiserte arbeidskrav og selvstudie.

Sensorordning

 Ekstern og intern sensur, gradert karakter.

Evaluering

Evalueres i Canvas.

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
HjemmeeksamenIndividuell semesterBokstavkarakter (A - F) 100 Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:semester
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel: 100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler