-

VBU731 Psykisk helse hos barn, ungdom og unge voksne

VBU731 Psykisk helse hos barn, ungdom og unge voksne

Emnekode: 
VBU731
Emnenavn: 
Psykisk helse hos barn, ungdom og unge voksne
Studieprogram: 
Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
20
Studienivå: 
Further education
Undervisningssemester: 
2017 Spring
Eksamenssemester: 
2017 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Emneinnhold
 • Kommunikasjon og samspill i et utviklingsperspektiv – tilknytning og selvdannelse.
 • Forebyggende og helsefremmende psykososialt arbeid med barn og unge.
 • Yrkesferdigheter knyttet til å styrke barn, unge og deres familier til initiativ og medvirkning.
 • Psykososial beskyttelse og risiko.
 • Perspektiver på barndom, ungdom og kultur – om oppvekstsvilkår, utviklingshistorie, identitetsdannelse, gruppetilhørighet, kropp, kjønn og seksualitet.
 • Barn og ungdom som lever i disharmoniske familier.
 • Barn og ungdom som lever i familier med alvorlige psykiske lidelser, familier med vold eller rusproblematikk, omsorgssvikt.
 • Migrasjon og psykisk helse.
 • Behovs – og brukerstyrt tjenesteutvikling som understøtter barn, ungdom og pårørendes kompetanser og ressurser.
Forventet læringsutbytte

Studenten skel etter fullført emne:

 • vise helhetlig forståelse for barn og ungdoms psykiske helse og kunne identifisere tegn på psykososiale problemer og psykisk uhelse
 • vise forståelse for, og kunnskap om, grunnleggende vilkår for å fremme og videreutvikle barn og ungdoms evner til å mestre livskriser og psykososiale belastninger
 • analysere faglige problemstillinger historiekritisk og reflektert i forhold til ulike perspektiver på normalitet og normalutvikling hos barn, ungdom og unge voksne og deres nærmiljø
 • anvende kunnskaper om ulike risikofaktorer for utvikling av psykososiale problemer

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesning, nettstudier, handlings og refleksjonsgrupper, spesifiserte arbeidskrav og selvstudie

Sensorordning

 Ekstern og intern sensur.

Evaluering

Evalueres i Fronter

Pensum

Spesifiseres ved emnets oppstart.
Aktuellt:
Gulbrandsen, Liv Mette (red.). 2006. Oppvekst og psykologisk utvikling: innføring i psykologiske perspektiver. Oslo: Universitetsforlaget
Kvello, Øyvind. 2015. Barn i risiko. Oslo: Gyldendal Akademisk

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Home assessmentIndividual semesterLetter (A - F) 100 All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Home assessment
Gruppering:Individual
Varighet:
Varighetstype:semester
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel: 100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material