-

VBU730 Vitenskapsteori og forskningsmetode

VBU730 Vitenskapsteori og forskningsmetode

Emnekode: 
VBU730
Emnenavn: 
Vitenskapsteori og forskningsmetode
Studieprogram: 
Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Further education
Undervisningssemester: 
2016 Autumn
Eksamenssemester: 
2016 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Emneinnhold
  • Filosofiske og vitenskapsteoretiske perspektiver og forståelse.
  • Kvantitativ og kvalitativ forskning og forskningsmetoder.

Vitenskapsteori og forskningsmetode er en del av emnet Kompetanse og tjenesteutvikling som er gjennomgående i fire semester.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • kunne anvende de mest grunnleggende vitenskapsteoretiske perspektiver i diskusjoner, prosjekter og i klinisk arbeid.
  • kunne anvende de mest grunnleggende kvantitative og kvalitative metoder i diskusjoner, prosjekter og i klinisk arbeid.
  • reflektere kritisk over forskningsetiske problemstillinger og metoder brukt i helse- og sosialfaglig forskning.
  • kunne anvende kunnskap om forskningsetikk.
Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesning, nettstudier, handlings og refleksjonsgrupper, spesifiserte arbeidskrav og selvstudie.

Sensorordning

Intern sensur.

Evaluering

Evalueres i Fronter

Pensum

Spesifiseres ved emnets oppstart.
Aktuellt:

Thornquist Eline (2003): Vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi for helsefag 2. opplag. Bergen: Fagbokforlaget
Aadland Einar (2011): Og eg ser på deg. Vitenskapsteori i helse og sosialfag 3. opplag Oslo: Universitetsforlaget kap. 7
Frode Svartdal (2009) Psykologiens forskningsmetoder, en introduksjon. 3. utg.. kap 2, 4, 6-11. Til sammen: 235 sider.
Malterud, Kirsti (2011), Kvalitative metoder i medisinsk forskning, En innføring, 3.utgave, Oslo: Universitetsforlaget, 201 sider

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Home assessmentIndividual -Pass/fail 100 All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Home assessment
Gruppering:Individual
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Pass/fail
Andel: 100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material