-

VAKP703 Kommunikasjon og samhandling

VAKP703 Kommunikasjon og samhandling

Emnekode: 
VAKP703
Emnenavn: 
Kommunikasjon og samhandling
Studieprogram: 
Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
5
Studienivå: 
Further education
Undervisningssemester: 
2017 Spring
Eksamenssemester: 
2017 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Emneinnhold

Emnet gir studenten avansert kunnskap om kommunikasjon og samhandling med pasienter med alvorlig sykdom og deres pårørende. Kommunikasjon er forstått som samhandling i vid betydning, det vil si uttrykksformer som språk, kroppslige uttrykk og handlinger. Dette er mennesker i sårbare situasjoner, som fordrer innlevelse, kunnskap og ulike metoder for tilnærming. Samhandling mellom og på tvers av profesjoner og tjenestetilbud, samt brukermedvirkning er sentrale prinsipp i kommunikasjon og samhandling med pasient og pårørende. Gjennom utforsking av egen kommunikasjonsevne, refleksjon over den andres uttrykk og eget bidrag i relasjonen, skal studenten utvikle seg i rollen som profesjonell yrkesutøver/hjelper. 

Sentrale tema for undervisning

Palliasjon og palliativ omsorg

 • Advanced care planning -forberedende samtaler og palliativ plan

Dialogen som redskap

 • Spikes protokoll for hvordan samtale om alvorlig diagnose eller prognose
 • Kommunikasjon og samhandling med pasient og pårørende
 • Kommunikasjon og samhandling med barn og ungdom
 • Kroppslige kommunikasjonsuttrykk og metoder for tilnærming
 • Kommunikasjon med mennesker fra ulike kulturer (bruk av tolk)
 • Samhandling og samarbeid mellom og på tvers av profesjoner og nivå i helsetjenesten
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:
Kunnskap

 • ha avansert kunnskap om reaksjoner på sykdom og lidelse
 • ha inngående kunnskap om ulike metoder for kommunikasjon
 • ha inngående kunnskap om relasjonens betydning i kommunikasjon og samhandling med pasient og pårørende

Ferdigheter

 • kunne kommunisere med pasient og pårørende i sårbare situasjoner
 • samarbeide med medisinske- og andre profesjoner når behandling ikke fører frem
 • ta initiativ til Advanced care planning - forberedende samtaler og utforming av palliativ plan
 • utøve helhetlig omsorg

Kompetanse

 • ha ulike kommunikasjonsferdigheter som kan anvendes i samhandling og samarbeid
 • ha innsikt i rollen som profesjonell yrkesutøver, og kan reflektere over utøvelsen av egen rolle i samhandling med pasient, pårørende og andre profesjoner
Arbeids- og læringsaktiviteter

Studiets arbeids- og undervisningsformer omfatter forelesninger, seminarer, gruppearbeid, ferdighetstrening, selvstudie, deltakelse i refleksjonsgrupper og skriving av refleksjonsnotat. 

Pensum

Pensum oppgis ved studiestart.

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Seminar-/collection participation Ikke påkrevdAktiv deltagelse i gruppearbeid, seminarer og refleksjonsgrupper Muntlige presentasjoner av studentarbeid Faglig forberedt til ferdighetstrening i simuleringsenhet
Assignment(s) Ikke påkrevdRefleksjonsnotat fra refleksjonsgruppen
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Seminar-/collection participation
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Aktiv deltagelse i gruppearbeid, seminarer og refleksjonsgrupper Muntlige presentasjoner av studentarbeid Faglig forberedt til ferdighetstrening i simuleringsenhet
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Refleksjonsnotat fra refleksjonsgruppen
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Home assessmentGroup semesterPass/fail100Muntlig presentasjon Refleksjonsnotat må være godkjent All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Home assessment
Gruppering:Group
Varighet:
Varighetstype:semester
Karakterskala:Pass/fail
Andel:100
Kommentar:Muntlig presentasjon Refleksjonsnotat må være godkjent
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material