-

VAKP702 Avansert sykdomslære og farmakologi

VAKP702 Avansert sykdomslære og farmakologi

Emnekode: 
VAKP702
Emnenavn: 
Avansert sykdomslære og farmakologi
Studieprogram: 
Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
10
Studienivå: 
Further education
Undervisningssemester: 
2017 Spring
Eksamenssemester: 
2017 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian, English
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Emneinnhold

Emnet gir studenten avansert kunnskap om alvorlige sykdommer som kan ha et kronisk, kritisk og/eller progredierende forløp. Fokuset er rettet mot diagnostikk og behandlingsprinsipper, og overgangen fra behandling til palliasjon. Beslutningen om endret fokus, forberedende samtaler og palliativ plan er sentrale elementer i kommunikasjon og samhandling med pasient og pårørende i denne fasen.

Alvorlige, progredierende og/eller kroniske sykdommer

Diagnostikk og behandlingsprinsipper, ustabile og akutte/uavklarte situasjoner

 • Sykdomslære og avansert patofysiologi
 • Kreft, hjertesvikt, nevrologiske sykdommer som ALS, slag og demens, lungesykdommer som KOLS og lungekreft, nyresvikt, diabetes
  • Co-/multimorbiditet
 • Laboratorieprøver og diagnostiske undersøkelser
 • Ulike kartleggingsredskaper
 • Medikamentell behandling, oppfølging og teknologiske hjelpemidler
 • Ikke-medikamentell behandling og omsorg
 • Etiske aspekt ved diagnostisering og behandling
 • Når pasienten er et barn

Fra behandling til palliasjon

Kliniske vurderinger i et samhandlingsperspektiv

 • Systematisk kartlegging og helhetlig vurdering av pasientens helsetilstand
 • Anamnese, status og oppfølgingsnotater
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:
Kunnskap

 • ha avansert kunnskap om alvorlige sykdommer som kan oppstå akutt, og ha et kronisk, kritisk, og/eller progredierende forløp
 • ha inngående kunnskap om ulike kartleggingsverktøy
 • ha avansert kunnskap om medikamentelle- og ikke-medikamentelle behandlingstiltak og hjelpemidler
 • ha inngående kjennskap til kliniske tegn som viser progresjon i sykdomsutviklingen
 • ha inngående kunnskap om overgangen fra behandling til palliasjon

Ferdigheter

 • gjennomføre systematisk kartlegging og helhetlig vurdering av pasientens helsetilstand i stabile, akutte, ustabile eller uavklarte situasjoner
 • gjenkjenne og identifisere ulike faser i sykdomsutviklingen
 • iverksette intervensjoner med utgangspunkt i pasientens situasjon
 • ta initiativ til samarbeide med medisinske- og/evt. andre profesjoner
 • reflektere kritisk over etiske aspekt knyttet til pleie, behandling og omsorg

Kompetanse

 • være bevisst om egen væremåte i kommunikasjon og samhandling
 • innsikt i rollen som profesjonell yrkesutøver
Arbeids- og læringsaktiviteter

Studiets arbeids- og undervisningsformer omfatter forelesninger, seminarer, gruppearbeid, ferdighetstrening, selvstudie, deltakelse i refleksjonsgrupper og skriving av refleksjonsnotat.

 

Pensum

Pensum legges ut ved studiestart

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Seminar-/collection participation Ikke påkrevdAktiv deltagelse i gruppearbeid, seminarer og refleksjonsgrupper Muntlige presentasjoner av studentarbeid Faglig forberedt til ferdighetstrening i simuleringsenhet
Assignment(s) Ikke påkrevdRefleksjonsnotat fra refleksjonsgruppen
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Seminar-/collection participation
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Aktiv deltagelse i gruppearbeid, seminarer og refleksjonsgrupper Muntlige presentasjoner av studentarbeid Faglig forberedt til ferdighetstrening i simuleringsenhet
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Refleksjonsnotat fra refleksjonsgruppen
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual4hoursLetter (A - F)100 Refleksjonsnotat må være godkjent Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar: Refleksjonsnotat må være godkjent
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version