-

VAKO703 Kommunikasjon og samhandling

VAKO703 Kommunikasjon og samhandling

Emnekode: 
VAKO703
Emnenavn: 
Kommunikasjon og samhandling
Studieprogram: 
Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
5
Studienivå: 
Further education
Undervisningssemester: 
2017 Spring
Eksamenssemester: 
2017 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
English
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Emneinnhold

Emnet gir studenten avansert kunnskap om kommunikasjon og samhandling med pasienter som har komplekse somatiske sykdomstilstander og deres pårørende. Kommunikasjon er forstått som samhandling i vid betydning, det vil si uttrykksformer som språk, kroppslige uttrykk og handlinger. Dette er mennesker i sårbare situasjoner, som fordrer innlevelse, kunnskap og ulike metoder for tilnærming. Samhandling mellom og på tvers av profesjoner og tjenestetilbud, samt brukermedvirkning, er sentrale prinsipp i kommunikasjon og samhandling med pasient og pårørende.  Gjennom utforsking av egen kommunikasjonsevne, refleksjon over den andres uttrykk og eget bidrag i relasjonen, skal studenten utvikle seg i rollen som profesjonell yrkesutøver. 

Sentrale tema for undervisning

Omsorg og omsorgstenkning
Dialogen som redskap

 • Kommunikasjon og samhandling med pasient og pårørende
 • Kommunikasjon og samhandling med barn
 • Kommunikasjon og samhandling i ustabile og akutte/uavklarte situasjoner
 • Samhandling og samarbeid mellom og på tvers av profesjoner og nivå i helsetjenestetilbudet
 • Kroppslige kommunikasjonsuttrykk og metoder
 • Kommunikasjon ved hjelp av tolk

Kliniske vurderinger i et samhandlingsperspektiv

 • Systematisk kartlegging og helhetlig vurdering av fysisk funksjon i stabile, akutte/ustabile eller uavklarte situasjoner
 • Beslutninger og intervensjoner
 • Anamnese, status- og oppfølgingsnotater
 • Utarbeidelse av helhetlig plan 
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:
Kunnskap

 • ha avansert kunnskap om reaksjoner på sykdom og lidelse
 • ha inngående kunnskap om ulike metoder for kommunikasjon
 • ha inngående kunnskap om relasjonens betydning i kommunikasjon og samhandling med pasient og pårørende

Ferdigheter

 • kommunisere med pasient og pårørende i sårbare situasjoner
 • samhandle og samarbeide med andre profesjoner mellom, på tvers og nivå i tjenestetilbudet
 • involvere pasient/pårørende i beslutninger som angår pasienten
 • lage plan for helhetlig omsorg i samarbeid med pasient/pårørende

Kompetanse

 • ha innsikt i rollen som profesjonell yrkesutøver
 • ha bevissthet om egen væremåte i kommunikasjon og samhandling
Arbeids- og læringsaktiviteter

Studiets arbeids- og undervisningsformer omfatter forelesninger, seminarer, gruppearbeid, ferdighetstrening, simulering, selvstudie, deltakelse i refleksjonsgrupper og skriving av refleksjonsnotat. 

Pensum

Pensum oppgis ved studiestart

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Seminar-/collection participation Ikke påkrevdAktiv deltagelse i gruppearbeid, seminarer og refleksjonsgrupper Muntlige presentasjoner av studentarbeid Faglig forberedt til ferdighetstrening i simuleringsenhet
Assignment(s) Ikke påkrevdRefleksjonsnotat fra refleksjonsgruppene
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Seminar-/collection participation
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Aktiv deltagelse i gruppearbeid, seminarer og refleksjonsgrupper Muntlige presentasjoner av studentarbeid Faglig forberedt til ferdighetstrening i simuleringsenhet
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Refleksjonsnotat fra refleksjonsgruppene
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Home assessmentGroup1semesterPass/fail100Muntlig presentasjon Refleksjonsnotat må være godkjent All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Home assessment
Gruppering:Group
Varighet:1
Varighetstype:semester
Karakterskala:Pass/fail
Andel:100
Kommentar:Muntlig presentasjon Refleksjonsnotat må være godkjent
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material