-

VAKO702 Avansert sykdomslære og farmakologi

VAKO702 Avansert sykdomslære og farmakologi

Emnekode: 
VAKO702
Emnenavn: 
Avansert sykdomslære og farmakologi
Studieprogram: 
Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
10
Studienivå: 
Further education
Undervisningssemester: 
2017 Spring
Eksamenssemester: 
2017 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian, English
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Emneinnhold

Emnet gir studenten inngående kunnskap om alvorlige, kroniske og/eller progredierende sykdomstilstander. Fokuset er rettet mot diagnostikk, behandling og rehabiliterings-prinsipper i stabil og akutt, eller ustabil fase. Kunnskap om patofysiologiske endringer og gjenkjennelse av symptomer på funksjonssvikt, gir studenten grunnlag for å kartlegge og vurdere pasientens situasjon, samt iverksette forebyggende, behandlende og oppfølgende intervensjoner. 

Sentrale tema for undervisning

Alvorlige, progredierende og/eller kroniske sykdomstilstander
Diagnostikk, behandling og rehabiliteringsprinsipper
Stabile, ustabile og akutte eller uavklarte situasjoner

 • Sykdomslære, avansert patofysiologi og multimorbiditet
  • Lungesykdommer (KOLS og lungecanser), nevrologiske sykdommer som ALS, hjerneslag og demens, hjerte-kar sykdommer som hjertesvikt, atrieflimmer og hypertensjon, kreft, diabetes, nyresvikt.
 • Laboratorieprøver og diagnostiske undersøkelser
 • Kartleggingsredskaper og ulike metoder for tilnærming
 • Medikamentell behandling, oppfølging og teknologiske hjelpemidler
 • Ikke-medikamentell behandling og omsorg
 • Farmakologi og medikamenthåndtering
 • Etiske aspekt ved diagnostisering og behandling
 • Når pasienten er et barn

 

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:
Kunnskap

 • ha avansert kunnskap om komplekse sykdomstilstander i stabile og ustabile faser
 • ha inngående kunnskap om ulike kartleggingsverktøy
 • ha forståelse for sammenhengen mellom faktorer som disponerer, utløser og opprettholder en sykdomstilstand
 • ha avansert kunnskap om medikamentelle- og ikke-medikamentelle behandlingstiltak og hjelpemidler

Ferdigheter

 • anvende relevante redskaper for å kartlegge pasientens situasjon
 • gjennomføre systematisk kartlegging og vurdering av pasientens fysiske helsetilstand i stabile og akutte eller ustabile og uavklarte faser
 • anvende avansert kunnskap for å skille mellom normale, varianter av det normale og unormale verdier i vurderinger av pasientens fysiske helsetilstand
 • foreta beslutninger og iverksette intervensjoner basert på en helhetlig vurdering
 • konsultere og samarbeide med medisinske og andre helseprofesjoner

Kompetanse

 • innsikt i faglige, etiske, praktiske og juridiske føringer relatert til forsvarlig legemiddelhåndtering
 • ha ett reflektert forhold til etiske aspekt knyttet til pleie, behandling og omsorg
 • ha bevissthet om egen rolle i samhandling, samarbeid og behandling 
Arbeids- og læringsaktiviteter

Studiets arbeids- og undervisningsformer omfatter forelesninger, seminarer, gruppearbeid, ferdighetstrening, selvstudie, deltakelse i refleksjonsgrupper og skriving av refleksjonsnotat.

 

Pensum

Pensum legges ut ved studiestart.

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Seminar-/collection participation Ikke påkrevdAktiv deltagelse i gruppearbeid, seminarer og refleksjonsgrupper Muntlige presentasjoner av studentarbeid Faglig forberedt til ferdighetstrening i simuleringsenhet
Assignment(s) Ikke påkrevdRefleksjonsnotat fra refleksjonsgruppe
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Seminar-/collection participation
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Aktiv deltagelse i gruppearbeid, seminarer og refleksjonsgrupper Muntlige presentasjoner av studentarbeid Faglig forberedt til ferdighetstrening i simuleringsenhet
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Refleksjonsnotat fra refleksjonsgruppe
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual4hoursLetter (A - F) 100 Refleksjonsnotat må være godkjent Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel: 100
Kommentar: Refleksjonsnotat må være godkjent
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version