-

VAKD703 Kommunikasjon og samhandling

VAKD703 Kommunikasjon og samhandling

Emnekode: 
VAKD703
Emnenavn: 
Kommunikasjon og samhandling
Studieprogram: 
Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
5
Studienivå: 
Further education
Undervisningssemester: 
2017 Spring
Eksamenssemester: 
2017 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Emneinnhold

Emnet gir studenten avanserte kunnskaper om kommunikasjon og samhandling med pasienter med demens og hans/hennes pårørende. Kommunikasjon er forstått som samhandling i vid betydning, det vil si uttrykksformer som språk, kroppslige uttrykk og handlinger. I omsorgen for denne pasientgruppen er personorientering og kontaktetablering viktige områder. Dette er mennesker i sårbare situasjoner, som fordrer innlevelse, kunnskap og ulike metoder for tilnærming. Samhandling mellom og på tvers av profesjoner og tjenestetilbud, samt brukermedvirkning er sentrale prinsipp i kommunikasjon og samhandling med pasient og pårørende. Gjennom utforsking av egen kommunikasjonsevne, refleksjon over den andres uttrykk og eget bidrag i relasjonen, skal studenten utvikle seg i rollen som profesjonell yrkesutøver/hjelper. 

Sentrale tema for undervisning

Kommunikasjon og samhandling med pasienter med demens og deres pårørende

 • Validering
 • Reminisens
 • Kontaktetablering
 • Dialogen som redskap
 • Kroppslige kommunikasjonsuttrykk og metoder for tilnærming
 • Kreativ kommunikasjon; musikk, erindring, sansestimulering
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:
Kunnskap

 • ha inngående kunnskaper om ulike former for verbal og nonverbal kommunikasjon i møte med pasienter med kognitiv svikt av ulik grad
 • ha avanserte kunnskaper om kommunikasjon med pasienter med demens

Ferdigheter

 • anvende ulike kommunikasjonsmetoder ut i fra et intersubjektivt perspektiv i samhandling
 • anvende kommunikasjonsteori og ulike metoder for tilnærming i samhandling
 • inkludere og involvere pasient og pårørende i behandlingsarbeidet

Kompetanse

 • ha innsikt i rollen som profesjonell yrkesutøver, og reflekterer over egen rolle i utøvelse 
Arbeids- og læringsaktiviteter

Studiets arbeids- og undervisningsformer omfatter forelesninger, seminarer, gruppearbeid, ferdighetstrening, selvstudie, deltakelse i refleksjonsgrupper og skriving av refleksjonsnotat 

Pensum

Pensum oppgis ved studiestart

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Seminar-/collection participation Ikke påkrevdAktiv deltagelse i gruppearbeid, seminarer og refleksjonsgrupper Muntlige presentasjoner av studentarbeid Faglig forberedt til ferdighetstrening i simuleringsenhet
Assignment(s) Ikke påkrevdRefleksjonsnotat fra refleksjonsgruppene
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Seminar-/collection participation
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Aktiv deltagelse i gruppearbeid, seminarer og refleksjonsgrupper Muntlige presentasjoner av studentarbeid Faglig forberedt til ferdighetstrening i simuleringsenhet
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Refleksjonsnotat fra refleksjonsgruppene
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Home assessmentGroup1semesterPass/fail100Muntlig presentasjon Refleksjonsnotat må være godkjent All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Home assessment
Gruppering:Group
Varighet:1
Varighetstype:semester
Karakterskala:Pass/fail
Andel:100
Kommentar:Muntlig presentasjon Refleksjonsnotat må være godkjent
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material