-

VAKD702 Avansert sykdomslære og farmakologi

VAKD702 Avansert sykdomslære og farmakologi

Emnekode: 
VAKD702
Emnenavn: 
Avansert sykdomslære og farmakologi
Studieprogram: 
Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
10
Studienivå: 
Videreutdanning
Undervisningssemester: 
2017 Vår
Eksamenssemester: 
2017 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk, Engelsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Emneinnhold

Emnet gir studenten inngående kunnskap om ulike sykdommer som fører til demens samt symptomer på kognitiv svikt. Kunnskap om forebyggende arbeid i samarbeid med pasient, pårørende og annet helsepersonell inngår i dette. Forebyggende intervensjoner, rett behandling, korrekt medikasjon og oppfølging etter diagnose, vil bidra til tilpasset pasientbehandling og økt livskvalitet.

Sentrale tema for undervisning

Demenssykdommer

 • Symptomer, utredning, diagnostikk og behandling
 • Kartleggingsverktøy- i hjemmet og i institusjon
 • Farmakologi
 • Medikamentgjennomgang
 • Samarbeid med fastlege og spesialisthelsetjenesten etter diagnostisering
 • Etiske aspekt ved diagnostisering og behandling

Å få og leve med demenssykdom for pasient og pårørende

 • Demens midt i livet
 • Demens hos personer med minoritetsbakgrunn

Miljøbehandling

 • Aktivitetstilbud
 • Primærforebyggende tiltak-livsstil
 • Sekundærforebyggende tiltak-psykiske tilleggs symptomer og atferd som utfordrer
 • Grunnleggende behov og helse (kost, søvn, aktivitet)
 • Pårørendes behov, roller, funksjon og rettigheter

Mestring og mestringsstrategier

 • Omgivelsenes betydning for mestring
 • Brukermedvirkning
 • Velferdsteknologi
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:
Kunnskap

 • ha vanserte kunnskaper om sykdommer som gir demens, og symptomer ved demenssykdom                                          
 • ha inngående kunnskaper om kartleggingsverktøy for utredning av demenssykdom
 • ha avanserte kunnskaper om behandling og oppfølging etter diagnose
 • ha inngående kunnskaper om primær og sekundær forebyggede tiltak i samarbeid med pasienten med demens og deres pårørende
 • ha utdypende kunnskaper om hvordan tjenestetilbudet kan tilpasses til pasienter med demens
 • ha avansert kunnskap om bruk av felleskatalogen og andre støttende oppslagskilder
 • ha inngående kunnskap om medikamenter som brukes av pasienter med demens og uheldige medikamentkombinasjoner
 • ha avansert kunnskap om medikamentgjennomgang innenfor rammene for praksis
 • ha inngående kunnskap om aktuelle forskrifter og prosedyrer for foreskriving av medikamenter

Ferdigheter

 • gjennomføre systematisk kartlegging og vurdering av pasientens kognitive funksjon
 • gjenkjenne og identifisere ulike faser i sykdomsutviklingen
 • planlegge og iverksette primær og sekundærforebyggende tiltak
 • initiere, planlegge og lede individuelt tilpasset behandlingstilbud til pasienten i samråd med pårørende
 • tilrettelegge for involvering og deltakelse

Kompetanse

 • ha et reflekter forhold til etiske aspekt knyttet til utredning, pleie og behandling ovenfor pasienten med demens
 • ha bevissthet om egen væremåte i samhandling og samarbeid
 • ha innsikt i egen rolle som profesjonell yrkesutøver
Arbeids- og læringsaktiviteter

Studiets arbeids- og undervisningsformer omfatter forelesninger, seminarer, gruppearbeid, ferdighetstrening, praksis, selvstudie, deltakelse i refleksjonsgrupper og skriving av refleksjonsnotat. 

Pensum

Pensumliste gjøres tilgjengelig ved studiestart

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Seminar-/samlingsdeltagelse Ikke påkrevdAktiv deltagelse i gruppearbeid, seminarer og refleksjonsgrupper Muntlige presentasjoner av studentarbeid Faglig forberedt til ferdighetstrening i simuleringsenhet Gjennomfører definerte oppgaver i praksis
Oppgave(r) Ikke påkrevdRefleksjonsnotat fra refleksjonsgruppen
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Seminar-/samlingsdeltagelse
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Aktiv deltagelse i gruppearbeid, seminarer og refleksjonsgrupper Muntlige presentasjoner av studentarbeid Faglig forberedt til ferdighetstrening i simuleringsenhet Gjennomfører definerte oppgaver i praksis
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Refleksjonsnotat fra refleksjonsgruppen
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100Refleksjonsnotat må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:Refleksjonsnotat må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat