-

VAK701 Etikk og omsorgstenkning

VAK701 Etikk og omsorgstenkning

Emnekode: 
VAK701
Emnenavn: 
Etikk og omsorgstenkning
Studieprogram: 
Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
2.5
Studienivå: 
Further education
Undervisningssemester: 
2016 Autumn
Eksamenssemester: 
2016 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Emneinnhold

Emnet gir innføring i etikk og omsorgstenkning i utøvelse av avansert klinisk sykepleie.  Grunnleggende tenkning om begrepene helse og sykdom, å være alvorlig syk og møte med det syke mennesket står sentralt i utviklingen av den kliniske hjelperelasjonen.  

Sentrale tema for undervisning:

Etikk og omsorgstenkning
Relasjonsetikk/nærhetsetikk
Relasjonen som grunnlag for pleie, behandling og omsorg

 • Relasjoner og relasjonsforståelse
 • Den profesjonelle hjelpe-rollen

​Etiske utfordringer
Modeller for omsorg

Helse og sykdom

 • Begrepene helse og sykdom
 • Perspektiver på tilnærming til helse- og sykdom

Mennesket med alvorlig sykdom

 • Sårbarhet og lidelse som fenomen
 • Den syke kroppen som fenomen
 • Mennesket i spenningsfeltet mellom natur og kultur
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:
Kunnskap

 • ha inngående kunnskap om mennesket som grunnleggende sårbart og avhengig
 • ha avansert kunnskap om relasjonens betydning i samhandling med alvorlig syke mennesker
 • ha inngående kunnskap om kommunikasjon ut i fra et intersubjektiv perspektiv

Ferdigheter

 • anvende kommunikasjonsteori og metoder for tilnærming
 • samhandle med pasient, pårørende og andre yrkesgrupper
 • identifiserer og analyserer etiske problemstillinger i den praktiske hverdagen

Kompetanse

 • reflektere over rollen som avansert klinisk sykepleier og profesjonell yrkesutøver 
Arbeids- og læringsaktiviteter

Studiets arbeids- og undervisningsformer omfatter forelesninger, seminarer, gruppearbeid, ferdighetstrening, selvstudie, deltakelse i refleksjonsgrupper og skriving av refleksjonsnotat. 

Pensum

Pensum oppgis ved studiestart.

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Seminar-/collection participation Ikke påkrevd• Aktiv deltagelse i gruppearbeid, seminarer og refleksjonsgrupper • Muntlige presentasjoner av studentarbeid • Faglig forberedt til ferdighetstrening i simuleringsenhet
Assignment(s) Ikke påkrevdRefleksjonsnotat fra refleksjonsgruppene
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Seminar-/collection participation
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:• Aktiv deltagelse i gruppearbeid, seminarer og refleksjonsgrupper • Muntlige presentasjoner av studentarbeid • Faglig forberedt til ferdighetstrening i simuleringsenhet
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Refleksjonsnotat fra refleksjonsgruppene
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Home assessmentIndividual semesterLetter (A - F)100 Refleksjonsnotat må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Home assessment
Gruppering:Individual
Varighet:
Varighetstype:semester
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar: Refleksjonsnotat må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material