-

VAK700 Avansert klinisk sykepleie

VAK700 Avansert klinisk sykepleie

Emnekode: 
VAK700
Emnenavn: 
Avansert klinisk sykepleie
Studieprogram: 
Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
5
Studienivå: 
Further education
Undervisningssemester: 
2016 Autumn
Eksamenssemester: 
2016 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian, English
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Emneinnhold

VAK700 gir studenten innføring i rollen som avansert klinisk sykepleier. Videre gir det inngående kunnskap om kliniske undersøkelser og ulike tilnærmingsmåter for systematisk kartlegging og vurdering av pasientens helsetilstand. 

Sentrale tema i undervisningen  - Avansert klinisk sykepleie:

 • Rolle, funksjon og kontekst
 • Systematisk og helhetlig vurdering av pasientens helsetilstand
 • Beslutninger, intervensjoner og utarbeidelse av planer
 • Anamnese, status og ulike notater
 • Konsultasjon og samarbeid med andre profesjoner
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:
Kunnskap

 • ha avansert kunnskap om ulike elementer i en klinisk undersøkelse av pasientens helsetilstand
 • nngående kunnskap om ulike tilnærmingsmåter som inngår i en klinisk undersøkelse

Ferdigheter

 • kunne gjennomføre en systematisk og helhetlig vurdering av pasientens helsetilstand
 • foreta beslutninger med utgangspunkt i pasientens situasjon
 • konsultere og samhandle med medisinske og/eller andre helsefaglige profesjoner

Kompetanse

 • kunne samhandle med pasient og pårørende i planlegging og gjennomføring/tilrettelegging av intervensjoner som angår pasientens helsetilstand
 • reflektere over egen rolle i samarbeid med pasient, pårørende og andre helseprofesjoner
Arbeids- og læringsaktiviteter

Studiets arbeids- og undervisningsformer omfatter forelesninger, seminarer, gruppearbeid, ferdighetstrening, selvstudie, deltakelse i refleksjonsgrupper og skriving av refleksjonsnotat. 

Pensum

Pensum legges ut ved studiestart.

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Seminar-/collection participation Ikke påkrevdAktiv deltagelse i gruppearbeid, seminarer og refleksjonsgrupper Muntlige presentasjoner av studentarbeid Faglig forberedt til ferdighetstrening i simuleringsenhet
Assignment(s) Ikke påkrevdRefleksjonsnotat fra refleksjonsgruppene
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Seminar-/collection participation
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Aktiv deltagelse i gruppearbeid, seminarer og refleksjonsgrupper Muntlige presentasjoner av studentarbeid Faglig forberedt til ferdighetstrening i simuleringsenhet
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Refleksjonsnotat fra refleksjonsgruppene
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Home assessmentIndividual1semesterLetter (A - F)100Refleksjonsnotat må være godkjent All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Home assessment
Gruppering:Individual
Varighet:1
Varighetstype:semester
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:Refleksjonsnotat må være godkjent
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material